بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

ایمنی بیمار
کار تیمی
همکاری با همکاران
مشارکت با مدیر بخش
قبول ساعت اضافه‌کاری
ویژگی‌های شغلی
فرایند درمانی مناسب
پذیرش
پیگیری روند درمانی
تخصص
گواهی‌نامه‌های تخصصی
شرکت در کنفرانس‌ها
انتشار مقالات تخصصی
شکل ۲-۶- مدل اولمستد و همکارانش (۲۰۱۲)
۲-۱۶-۴- مدل نادری و همکارانش (۱۳۸۹)
این مدل که به‌منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی با مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد ارائه‌شده است. شاخص‌هایی چون مهارت‌های ادراکی، کیفیت کار، ارتباط کاری با دیگران، ارتباطات اخلاقی با دیگران، رعایت سیاست‌ها و مقررات سازمانی، توجه و پایبندی به زمان حضور. با توجه به تعاریف ارائه‌شده هر یک از عوامل به‌صورت زیر ارزیابی می‌شوند:
مهارت‌های ادراکی: از طریق عواملی همچون: دانش کاری، تصمیم‌گیری، تحلیل گری، کنترل و نظارت، برنامه‌ریزی و جامع‌نگری ارزیابی قرار می‌شود.
کیفیت کار: شامل آموزش پذیری، خلاقیت و ابتکار، مسؤولیت پذیری، جلب رضایت مراجعان، سرعت عمل، آموزش به دیگران آ ست.
ارتباط کاری با دیگران: موارد ارتباطات مؤثر، انعطاف‌پذیری، همکاری گروهی، شفافیت و صراحت و تعهد سازمانی را در برمی‌گیرد.
ارتباط اخلاقی با دیگران: با زیر شاخص‌های تعادل در رفتار و انتقادپذیری تعریف می‌شود.
رعایت سیاست‌ها و مقررات سازمان: موارد پایبندی به قوانین و مقررات و توجه به ایمنی را شامل می‌شود.
توجه و پایبندی به زمان حضور: که شامل مدیریت زمان و حضور به‌موقع است.
کیفیت کار
ارتباط کاری با دیگران
ارتباط اخلاقی با دیگران
رعایت سیاست‌ها و مقررات سازمان
مهارت‌های ادراکی
توجه و پایبندی به زمان حضور
شکل ۲-۷- مدل نادری و همکارانش (۱۳۸۹)
۲-۱۶-۴- مدل قادری و همکارانش (۱۳۸۹)
این مدل که به‌منظور ارزیابی منابع انسانی بانک‌ها با استفاده از الگوی تحلیل پوشش داده‌ها ارائه‌شده است. شاخص‌های ارزیابی عملکرد را در شاخص‌هایی چون مهارت‌ها و توانایی‌ها، کیفیت انجام کار، احساس مسئولیت، خلاقیت، انگیزش کارکنان، ارتباط با دیگران و نظم و انضباط در سازمان معرفی می‌کند. این شاخص‌ها در پژوهش یادشده با استفاده از روش‌های فازی عملیاتی شده‌اند؛ که در شکل ۲-۸ نشان داده‌شده‌اند.
ارزیابی عملکرد
مهارت‌ها و توانایی‌ها
کیفیت انجام کار
احساس مسئولیت
خلاقیت
انگیزش کارکنان
ارتباط با دیگران
نظم و انضباط
شکل ۲-۸- مدل قادری و همکارانش (۱۳۸۹)
۲-۱۶-۴- مدل مصدق خواه و همکارانش (۱۳۹۰)
این مدل که به‌منظور ارزیابی عملکرد کارکنان نهاد بسیج مستضعفان ارائه‌شده است با ارائه ساختار سلسله مراتبی از شاخص‌های ارزیابی با روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه مدل ارزیابی عملکرد را برای سازمان موردنظر ارائه کرده است که این ساختار در شکل ۲-۹ نشان داده‌شده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.