منابع مقالات علمی : بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ …

شکل ۲-۹- مدل مصدق خواه و همکارانش (۱۳۹۰)
۲-۱۷- مروری بر مطالعات انجام‌شده در داخل و خارج کشور
با بررسی مدارک و مستنداتی که در دسترس قرار داشت و همچنین با مراجعه به پایگاه‌های گوناگون اطلاعاتی، کتابخانه‌ای و اینترنتی مانند پایگاه مرکز اطلاعات اسناد و مدارک علمی کشور در مورد موضوع این پایان‌نامه جستجو صورت پذیرفت و نتایج حاصل از این جستجو به‌طور خلاصه به‌صورت زیر بیان می‌شود.
الف) مطالعات انجام‌شده در داخل کشور:
طبرسا و غفوری (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان بررسی و تجزیه‌وتحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (موردمطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) به ارزیابی روش ارزیابی عملکرد کارکنان دولت در وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداختند. نتایج نشان داد این نظام بر انگیزش کارکنان، پرداخت پاداش، نظام تنبیه سازمانی، نیازسنجی آموزشی کارکنان، ارتقا، خودارزیابی و غیره تأثیرگذار بوده است این عوامل در پژوهش ذکرشده به ۲۳ عامل می‌رسد که مهم‌ترین آنان ذکر شد و به‌طورکلی در این مطالعه نظام استقراریافته در سازمان موردمطالعه اثربخش توصیف‌شده است.
قادری و همکارانش (۱۳۸۹)، در پژوهش خود با عنوان ارزیابی عملکرد منابع انسانی بانک‌ها بر اساس روش‌های DEA و Fuzzy DEA، به ارزیابی عملکرد منابع انسانی بانک‌ها بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه پرداختند، در مطالعه آنان که در شعب بانک صنعت و معدن انجام گرفت شاخص‌های ارزیابی منابع انسانی، مهارت‌ها و توانایی‌ها، کیفیت انجام کار، احساس مسئولیت، خلاقیت و نوآوری، انگیزش کارکنان، روابط با دیگران، نظم و انضباط و عملکرد فردی معرفی‌شده است.
ولی پور (۱۳۸۹) در پژوهش خود تحت عنوان مدل ارزیابی عملکرد پژوهشکده فنی مهندسی وزارت جهاد کشاورزی، علاوه بر معرفی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان چون استفاده از فن‌آوری‌های نوین، خلاقیت، کیفیت کار، کمیت کار، توانایی برنامه‌ریزی، مسئولیت‌پذیری، انتقادپذیری و غیره با استفاده از تکنیک ویکور که یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است به ارائه مدل مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان و درنهایت رتبه‌بندی کارکنان پرداخت.
الف) مطالعات انجام‌شده در خارج کشور:
جوهانس (۲۰۰۶) به بررسی تأثیر سیستم ارزیابی عملکرد بر نگرش کارکنان پرداخت وی در مطالعه خود با انجام تحلیل عاملی اکتشافی ۳ عامل اصلی را عوامل انگیزشی، نظارتی، عملکردی معرفی کرد. بدین معنی که کارکنان معتقد بودند سیستم ارزیابی عملکرد باعث ایجاد انگیزش، نظارت و سنجش عملکردهای فردی کارکنان می‌شود.
نیسار (۲۰۰۷) در مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی عملکرد و نظام حقوق دستمزد به تبیین جایگاه یک نظام ارزیابی عملکرد کارا در سیستم نظام ارزیابی عملکرد پرداخت. وی بیان نمود چنین نظامی می‌تواند در شکل‌گیری تفکرات مثبت و منفی نسبت به سازمان مؤثر باشد.
عثمان و همکارانش (۲۰۱۱) در پژوهش خود تحت عنوان تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی عملکرد پرستاران در سازمان‌های درمانی، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده به ارائه مدل رتبه‌بندی پرستاران پرداختند و درنهایت با حل مدل ریاضی پرستاران را در بخش‌های مختلف سازمانی رتبه‌بندی نمودند. شاخص‌های اصلی ارزیابی در مطالعه آنان شاخص‌هایی چون کمیت کار، کیفیت کار، زمان انجام وظایف، توانایی حل مسئله و تصمیم‌گیری، ایجاد ارتباطات مناسب با دیگران، توانایی کار گروهی بودند که هر یک از این شاخص‌ها به شاخص‌های فرعی تقسیم‌بندی می‌شدند.
گریگرودیس و همکارانش (۲۰۱۲) در پژوهش خود تحت عنوان ارائه سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های خدمات درمانی، پس از معرفی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در موفقیت این سازمان‌ها با معرفی شاخص‌هایی چون مهارت‌های کارکنان، کمیت کار، سازگاری با محیط کار، انجام کار در زمان مناسب، توجه به دستورالعمل‌های کاری، توجه به اهداف سازمانی، ایجاد ارتباطات مناسب با دیگران و غیره به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندهدفه به ارائه مدل پرداختند.
۲-۱۸- جمع‌بندی و ارائه مدل مفهومی تحقیق
ازآنجاکه با بررسی مدارک و مستنداتی که در دسترس محقق قرار داشت هیچ مدلی که به‌صورت مستقیم به ارائه شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران گمرک شهید رجائی پرداخته باشد یافت نشده است و معیارهای ارزیابی عملکرد این سازمان بر اساس نظرات شخصی برخی از مدیران و به‌صورت سنتی تدوین‌شده است ازاین‌رو و در راستای اصلاح روند ارزیابی عملکرد این سازمان بزرگ و مهم، مدل‌های مفهومی زیر پس از بررسی و مطالعات فراوان و همچنین بحث و تبادل‌نظر با متخصصین و مدیران، به‌عنوان مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمان معرفی می‌گردد:
شکل ۲-۱۰- مدل ارزیابی عملکرد مدیران
معیارهای پژوهشی
معیارهای آموزشی
عملکردهای رفتاری
ایجاد ارتباط مناسب با دیگران
مهارت‌های مدیریتی
مهارت‌های تصمیم‌گیری
مدل ارزیابی عملکرد کارکنان: (مدل گریگرودیس و همکارانش( ۲۰۱۲)
شاخص‌های مربوط به مفهوم کار
مهارت
پیگیری
رهبری
ارتباطات
صبور در برخورد با دیگران
پایبندی به ارتباطات رسمی سازمانی
ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران
شاخص‌های مربوط به کارایی
انجام کار در زمان مناسب
پیگیری در کار
انطباق‌پذیری وظایف
استفاده از دستورالعمل‌ها
شاخص‌های مربوط به روش کار
انجام کار به‌صورت هماهنگ با دیگران
قابلیت اطمینان کار انجام‌شده
نوآوری
شکل ۲-۱۱- مدل مفهومی تحقیق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

فصل سوم (روش‌شناسی تحقیق)