مقاله علمی با منبع : بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی و سلامت …

۳-۷ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

در این پژوهش برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و به‌منظور تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آمار استنباطی (آزمون t-test و آزمون ANOVA) استفاده‌شده است که در فصل چهارم به توضیح مفصل آن‌ها پرداخته‌شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فصل چهارم (تجزیه‌وتحلیل داده‌ها)

  • مقدمه
  • آمار توصیفی
  • آمار استنباطی

۴-۱ مقدمه

آمار علمی است که اگر اطلاعات مهم‌ترین لوازم تصمیم‌گیری باشد، با پردازش داده‌ها و تبدیل آن‌ها به اطلاعات، زمینهٔ اتخاذ تصمیم را فراهم می‌کند. در این فصل داده‌هایی که از طریق پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده به‌دست‌آمده‌اند، با استفاده از دو روش، آمار توصیفی و آمار استنباطی موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌ها برونداد فرآیند تحقیق هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می‌کنند. یافته‌های هر پژوهش شامل یکسری توضیحات دربارهٔ وضعیت موجود و برخی استنباط‌ها بر اساس تفاوت‌ها و رابطه‌ها است. لذا در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری‌شده، به بررسی سؤالات تحقیق پرداخته، درصدد دستیابی به اهداف تحقیق می‌باشیم. در تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده کرده‌ایم. نرم‌افزارهای مورداستفاده جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بسته نرم‌افزاری SPSS و Minitab می‌باشند.

۴-۲ آمار توصیفی

در این قسمت به ارائهٔ آماره‌های توصیفی و جداول مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه می‌پردازیم. شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، ازاین‌جهت مفید است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه موردبررسی و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر محققان مشخص می‌شود. بعلاوه، این شناخت باعث می‌شود در تعمیم نتایج به جوامع دیگر، یا در طراحی سؤالات تحقیقات آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده کنیم.
متغیرهای موردنظر محقق برای ارائهٔ اطلاعات جمعیت شناختی تحقیق، عبارت‌اند از: سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه عهده‌دار بودن سمت مدیریت، تعداد کارکنان زیرمجموعه مدیریت.
۴-۲-۱ سطح تحصیلات:
کاردانی و پائین تر
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

سطح تحصیلات فراوانی درصد فراوانی
کاردانی و پائین تر ۳۴ ۱۸٫۴۷
کارشناسی ۹۴ ۵۱٫۰۸