بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی و سلامت روان …

جدول ۴-۱۱ (آزمون t-test برای فرضیه پنجم بخش اول)
نتایج این آزمون نشان می‌دهد که در سطح اطمینان ۹۵%، چون P_Value محاسبه‌شده که مقداری برابر با ۰/۱ است و این عدد کوچک تراز میزان خطا (۵/۰) است، فرض H۰ مبنی بر میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد ارتباطی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط است، تائید شده و فرض H۱ یا میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد ارتباطی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، رد می‌شود. همچنین از میانگین به‌دست‌آمده (۹۳۴/۳) که بیشتر از میانگین (۳) می‌باشد، می‌توان به تائید فرض صفر و رد فرضیه: میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد ارتباطی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، پی برد.
و ) شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران در بعد تصمیم‌گیری مدیر مناسب می‌باشد:
:H۰ میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد تصمیم‌گیری مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط است.
:H۱ میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد تصمیم‌گیری مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

متغیر تعداد پاسخ‌دهنده میانگین انحراف معیار P_Value
بعد تصمیم‌گیری ۱۸۴ ۹۱۳/۳ ۸۳۱/۰ ۰/۱

جدول ۴-۱۲ (آزمون t-test برای فرضیه شش بخش اول)
نتایج این آزمون نشان می‌دهد که در سطح اطمینان ۹۵%، چون P_Value محاسبه‌شده که مقداری برابر با ۰/۱ است و این عدد کوچک تراز میزان خطا (۵/۰) است، فرض H۰ مبنی بر میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد تصمیم‌گیری مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط است، تائید شده و فرض H۱ یا میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد تصمیم‌گیری مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، رد می‌شود. همچنین از میانگین به‌دست‌آمده (۹۱۳/۳) که بیشتر از میانگین (۳) می‌باشد، می‌توان به تائید فرض صفر و رد فرضیه: میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد تصمیم‌گیری مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، پی برد.
بخش دوم: شاخصه‌های ارزیابی عملکرد کارکنان:
الف ) شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان در بعد مفهوم کار کارکنان مناسب می‌باشد:
:H۰ میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد کارکنان در بعد مفهوم کار کارکنان بالاتر یا مساوی با حد متوسط است.
:H۱ میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد کارکنان در بعد مفهوم کار کارکنان بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست.

متغیر تعداد پاسخ‌دهنده میانگین انحراف معیار P_Value
بعد مفهوم کار ۱۸۴