جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی و …

۵-۳ نتیجه‌گیری و پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات ۷۱
۵-۴ پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی ۷۱
۵-۵ موانع و محدودیت‌های تحقیق ۷۲
منابع فارسی مورداستفاده: ۷۳
فهرست منابع انگلیسی ۷۸
ضمائم: ۸۰
پیوست الف) نمونه پرسش‌نامه پژوهش ۸۱
نمونه پرسش‌نامه پژوهش ۸۱
پیوست ب) خروجی‌های نرم‌افزارهای SPSS و MINITAB 87
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………..۹۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
۱-۱ جدول اهداف ارزشیابی عملکرد اسنل و بولندر…………………………………………………………………………………۵
جدول ۲-۱: ارزیابی دستگاه‌ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی………………….۳۵
جدول ۲-۲- ابعاد مدل عثمان اسماعیل و همکارانش…………………………………………………………………………….۳۷
جدول ۳-۱ (پراکندگی سؤالات پرسشنامه)……………………………………………………………………………………………۵۰
جدول ۳-۲ (مقدار α محاسبه‌شده برای سؤالات هر یک از متغیرها)……………………………………………………۵۱
جدول ۴-۱ (سطح تحصیلات) ……………………………………………………………………………………………………………….۵۴
جدول ۴-۲ (رشته تحصیلی)…………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
جدول ۴-۳ (سابقۀ عهده‌دار بودن مسئولیت مدیریت واحد)………………………………………………………………….۵۵
جدول ۴-۴ (تعداد کارکنان زیرمجموعه مدیر)………………………………………………………………………………………۵۶
جدول ۴-۵ (آزمون t-test برای فرضیه اول)…………………………………………………………………………………………۵۷
جدول ۴-۶ (آزمون t-test برای فرضیه دوم)………………………………………………………………………………………..۵۷
جدول ۴-۷ (آزمون t-test برای فرضیه اول بخش اول)……………………………………………………………………….۵۸
جدول ۴-۸ (آزمون t-test برای فرضیه دوم بخش اول)………………………………………………………………………۵۹
جدول ۴-۹ (آزمون t-test برای فرضیه سوم بخش اول) ……………………………………………………………………۶۰
جدول ۴-۱۰ (آزمون t-test برای فرضیه چهارم بخش اول)………………………………………………………………..۶۰
جدول ۴-۱۱ (آزمون t-test برای فرضیه پنجم بخش اول)…………………………………………………………………۶۱
جدول ۴-۱۲ (آزمون t-test برای فرضیه شش بخش اول) ………………………………………………………………..۶۱
جدول ۴-۱۳ (آزمون t-test برای فرضیه اول بخش دوم)……………………………………………………………………۶۲
جدول ۴-۱۴ (آزمون t-test برای فرضیه دوم بخش دوم)…………………………………………………………………..۶۳
جدول ۴-۱۵ (آزمون t-test برای فرضیه سوم بخش دوم)………………………………………………………………….۶۳
جدول ۴-۱۶ (آزمون t-test برای فرضیه چهارم بخش دوم)……………………………………………………………….۶۴
جدول ۴-۱۷ (نتایج آزمون ANOVA برای تعداد کارکنان زیرمجموعه مدیر)…………………………………۶۵
جدول ۴-۱۸ (آزمون ANOVA برای سابقه عهده‌دار بودن سمت مدیریت)…………………………………….۶۵
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: ارزیابی مستقیم کار از دیدگاه رونق ……………………………………………………………………………………………..۱۷
شکل ۲-۲: ارزیابی غیرمستقیم کار از دیدگاه رونق ……………………………………………………………………………………….۱۸
شکل ۲-۳: مراحل انجام ارزیابی عملکرد از دیدگاه رونق………………………………………………………………………………..۲۸
شکل ۲-۴- مدل عثمان اسماعیل و همکارانش ………………………………………………………………………………………………۳۷
شکل ۲-۵- مدل گریگرودیس و همکارانش ……………………………………………………………………………………………………۳۹

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.