بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد …

      1-9-1 قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………12
      1-9-2 قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………..12
      1-9-3 قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….12

 • روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………12
 • روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………….12
 • روش تجزیه تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………..13
 • تعریف مفاهیم اساسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………13

 
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش  
مقدمه

 • عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………17

     2-1-1- انواع عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….18
         2-1-1-1 عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………………………………………………18
         2-1-1-2 عدالت رویه ای………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-1-1-3- عدالت مراوده ای…………………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-4- عدالت اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-1-5- عدالت احساسی……………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-1-6- عدالت مشاهده ای………………………………………………………………………………………………………………….22
2-1-1-7- عدالت زبانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………22
2-1-2 ساختار سازمان عدالت گرا……………………………………………………………………………………………………………….24
         2-1-2-1 محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه…………………………………………………………………………………………..25
         2-1-2-2 مدیریت استبدادی …………………………………………………………………………………………………………………26
         2-1-2-3 فناوری و عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………..27
         2-1-2-4 اندازه سازمان و امكان اجرای عدالت در آن………………………………………………………………………………….28
         2-1-2-5 ساخت قدرت و كنترل، و عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………29
2-1-2-6- فرهنگ و زبان……………………………………………………………………………………………………………………..30

 • تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….31

      2-2-1 دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..32
2-2-1-1- مدل می یر و آلن…………………………………………………………………………………………………………………32
2-2-1-2- مدل مایر و شورمن………………………………………………………………………………………………………………33
2-2-1-3-مدل جاروس و همکاران………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-2- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….35

 • رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………39

2-3-1- ابعاد رفتار شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………..40
2-3-2- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………………………….44
2-3-3- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………….45
2-3-4- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………51
2-3-4-1- اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-3-4-2- مشروعیت …………………………………………………………………………………………………………………………52
2-3-4-3- تقابل ……………………………………………………………………………………………………………………………….52
2-3-4-4- عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..52
2-3-5- رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………54

 • پژوهش های صورت گرفته پیرامون موضوع ………………………………………………………………………………………..56

      2-3-1 پژوهش های انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………..56
      2-3-2 پژوهش های انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………………………………………….58

 • جمع بندی پایه های تجربی ……………………………………………………………………………………………………………60
 • مدل تحلیل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..60
 • معرفی بانک تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………61

 
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق
مقدمه

 • نوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..65
 • جامعه آماری مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2-1 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….65

پایان نامه

3-2-2- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………65
3-2-3- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….66
3-2-4- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….66

 • ابزار و روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………66

3-4-1 ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..66
3-4-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-4-3 نحوه توزیع پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..68

 • روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………..68

3-4-1 روایی یا اعتبار پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………68
3-4-2 پایائی یا اعتماد پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………..68

 • روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..69

3-5-1 روش های آماری مورد استفاده در پژوهش …………………………………………………………………………………….70
 
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها    
مقدمه

 • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………73

4-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………………..73
4-1-2 سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………………………….74
4-1-3 سابقه کار پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………………..74
4-1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………..75
4-1-5 وضعیت استخدام پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………….76

 • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………77

4-2-1 نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………………………….77

4-3-1-مدلیابی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………….78
4-3-2-مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………………..79

 • مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر) ………………………………………………………………………………………………………….84
 • نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………86

 
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات   
مقدمه

 • جمع بندی و نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………….90
 • پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

5-2-1 پیشنهاد مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………….92
5-2-2 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………..94
5-2-3 پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………….94
5-2-4-مشکلات محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….95
 
فهرست منابع و مآخذ:   
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………98
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………100

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

جدول 3-1 سؤالات تخصصی………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 3-2  پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول 4-1  آمار توصیفی  جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………
جدول 4-2  آمار توصیفی  سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………….
جدول 4-3 آمار توصیفی  سابقه کار پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………….
جدول 4-4 آمار توصیفی  میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………
جدول 4-5 آمار توصیفی  وضعیت استخدام پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….
جدول 4-6 توصیف آماری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………
جدول 4-7 نرمال بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-8 نتایج مدل اندازه گیری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-9 خلاصه نتایج شاخص ها…………………………………………………………………………………………………………….
 
فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

نمودار 2-1 مسیرهای تعاملی سازمان و محیط ………………………………………………………………………………………………….
نمودار 4-1 آمار توصیفی  جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………….
نمودار 4-2 آمار توصیفی  سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………..
نمودار 4-3 آمار توصیفی  سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………..
نمودار 4-4 آمار توصیفی  میزان تحصیلات  پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………
نمودار 4-5 آمار توصیفی  وضعیت استخدام پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………
 
 
فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

شکل 1-1 مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….
شکل 2-1 حیطه های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………
شکل 2-2 مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….
شکل 2-3 – مدل نیهوف و مورمن ………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-4 – مدل ارگان  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-5 مدل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….
شکل 4-1 بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته………………………………………………………………………………………
شکل 4-2 مقادیر t برای بررسی معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته…………………………………………
شکل 4-3 مقادیر استاندارد برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر…………………………………….
شکل 4-4 مقادیر t-value برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر……………………………………
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*