بررسی اثر عصاره آرتیشو در مسمومیت کبدی حاد ناشی از استامینوفن در موش صحرایی …

1-1-2-4- مواد موجود در گیاه کنگر فرنگی.. 8

1-1-2-5- فلاونوئیدهای موجود در کنگر فرنگی.. 9

1-1-2-5-1- خواص آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها 10

1-1-2-5-2- فلاوونوئید ها معمولا به روش های زیر عمل می کنند 11

1-1-2-6-آثار فارماکولوژیکی گیاه آرتیشو یا کنگر فرنگی.. 12

1-1-2-7- عوارض جانبی گیاه کنگر فرنگی.. 12

1-1-2-8- دلایل استفاده از گیاه به عنوان منابع آنتی اکسیدان. 13

1-1-2-9- اعمال مهم آنتی اکسیدان ها 13

1-1-2-10-رادیکال های آزاد 14

1-1-2-10-1- استرس اکسیداتیو. 14

1-2- استامینوفن. 15

1-2-1- تاریخچه کشف استامینوفن. 15

پایان نامه

1-2-2- کاربرد های استامینوفن. 17

1-2-3- نام آیوپاک… 18

1-2-4- اشکال دارویی استامینوفن. 18

1-2-5- مکانیسم اثر استامینوفن. 18

1-2-7- عوارض جانبی استامینوفن. 19

1-3- کبد 19

1-3-1- کبد و سم زدایی.. 20

1-3-2- نقش كبد در دفع. 21

1-3-3- آمینو ترانسفراز ها 21

1-3-3-1- چه داروهایی باعث ایجاد سطح غیرطبیعی آمینوترانسفرازها می گردند 23

1-3-3-2- سایر آنزیم های کبدی چگونه هستند 24

1-3-3-3- موارد سطح غیر طبیعی آنزیم های کبدی چه هستند 24

1-3-4- بیماری های کبد 26

1-3-4-1- نکروز کبدی ماسیو و مفرط.. 26

1-3-4-2- بیماری کبدی القا شده توسط دارو و توکسین. 27

1-5- پیشینه تحقیق.. 28

فصل دوم: روش تحقیق

2-1- مواد و و وسایل و تركیبات شیمیائی مصرفی.. 34

2-2- دستگاه ها، لوازم و تجهیزات غیر مصرفی.. 37

2-3- روشها و مراحل اجرای آزمایش… 38

2-3-1- نحوه انتخاب و شرایط نگهداری حیوانات مورد آزمایش… 38

2-3-2-گروه بندی حیوانات مورد آزمایش… 39

2-3-3- چگونگی تهیه و تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه آرتیشو. 40

2-3-4- طریقه گاواژ كردن حیوان. 41

2-3-5- القاء مسمومیت توسط استامینوفن در موش های صحرایی.. 42

2-3-6- خون گیری.. 43

2-3-7- روش تهیه ی سرم 44

2-3-8- تست های آزمایشگاهی بر روی نمونه های سرم خون. 44

2-3-8-1- اندازه گیری آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST) 44

یک مطلب دیگر :

2-3-9- روش های تجزیه وتحلیل و محاسبه آماری.. 45

فصل سوم: نتایج

3-1- مقایسه نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) در  گروه های مورد بررسی  47

3-2- مقایسه نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) در گروه های مورد بررسی  55

3-3- مقایسه نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) در گروه های مورد بررسی  63

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 80

پیشنهادها 80

منابع و مآخذ

منابع فارسی.. 82

منابع انگلیسی.. 84

ABSTRACT.. 93

فهرست جداول

جدول 3-1 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) 48

جدول 3-2 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) 49

جدول 3-3 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز ALT)…51

جدول 3-4 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) 53

جدول 3-5 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) 55

جدول 3-6 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) 57

جدول 3-7 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) 59

جدول 3-8 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) 61

جدول 3-9 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) 63

جدول 3-10 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) 65

جدول 3-11 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) 67

جدول 3-12مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) 69

فهرست نمودار ها

نمودار3-1- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) 48

نمودار 3-2- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) 50

نمودار 3-3- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) 52

نمودار3-4- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) 54

نمودار 3-5- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) 56

نمودار 3-6- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) 58

نمودار 3-7- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) 60

نمودار 3-8- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) 62

نمودار 3-9- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) 64

نمودار 3-10- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) 66

نمودار 3-11- نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) 68

نمودار 3-12 مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) 70

فهرست شکل‌ها

شکل (1-1) گیاه آرتیشو(کنگر فرنگی) 7

شکل (1-2) ساختار شیمیایی پاراستامول. 18

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*