بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های …

 • 4-5 مکانیسم اثر ترمیمی حالت دهنده ها ……………………………………………………………………. 36
 • 4-6 طراحی فرمولاسیون حالت دهنده ها ……………………………………………………………………..37
 • 4-6-1 حالت دهنده های چهار جزئی ………………………………………………………………………… 37
 • 4-6-2 حالت دهنده های تشکیل دهنده لایه نازک بر روی مو …………………………………….. 37
 • 4-6-3 حالت دهنده های دارای پروتئین …………………………………………………………………… 38
 • 4-6-4 حالت دهنده های سیلیـــکونی …………………………………………………………………….. 39
 • 4-6-5 گوناگونی حالت دهــــــنده ها ……………………………………………………………………. 40
 • 4-6-5 حالت دهنده های فوری ………………………………………………………………………………. 41
 • 4-6-6 حالت دهنده های عمیق ……………………………………………………………………………….. 41
 • 4-6-7 حالت دهنده های بدون نیاز به آبکشی ……………………………………………………………. 42
 • 4-7 پاک کردن مو توسط شامپو ………………………………………………………………………………… 43
 • 4-8 مروری بر خواص پاک کنندگی شامپو …………………………………………………………………. 44
 • 4-9 کف کنندگی شامپــــو ها …………………………………………………………………………………. 44
 • پایان نامه

 • 4-10 اجزای شامپو…………………………………………………………………………………………………… 46
 • 4-10-1 مواد فعال در سطح ……………………………………………………………………………………… 47
 • 4-10-1-1دسته بندی مواد فعال در سطح……………………………………………………………………. 49
 • 4-10-1-2 سورفکتان های آنــیونی ………………………………………………………………………….. 50
 • 4-10-1-3 سورفکتان های غیر یونی …………………………………………………………………………. 54
 • 4-10-1-4 سورفکتان های آمفوتری…………………………………………………………………………… 55
 • 4-10-1-5 سورفکتان های کاتـــیونی ………………………………………………………………………. 55
 • 4-10-1-6 سورفکتان های چند عاملی ………………………………………………………………………. 56
 • 4-11 افزودنی های ساختـــمانی ………………………………………………………………………………. 57
 • 4-12 افزودنی های عملـــکردی ………………………………………………………………………………. 58
 • 4-13 بررسی پلی کواترنیوم های محلول در آب …………………………………………………………. 60
 • یک مطلب دیگر :
 • پایان نامه درباره حقوق متهم// حقوق متهم
 • 4-14 افزودنی های سیلیـــکونی ………………………………………………………………………………. 61

 فصل پنجم : بررسی پلیمرها و شیمی پلیمرها در محصولات مراقبت از مو

 • 5- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 63
 • 5-2 اتصال پلیمر به تار مو ………………………………………………………………………………………. 64
 • 5-3 پیوند های شیمـــیایی ……………………………………………………………………………………… 64
 • -4 نقطه ایزوالکتریک مو دوام پلیمر ………………………………………………………………………. 66
 • 5-5 نفوذ پلیمر به درون تار مو ……………………………………………………………………………….. 67
 • 5-6 پلیمرهای کاتیونی و واکنش آنها با مو ………………………………………………………………. 68
 • 5-7 واکنش پلیمر های چهارتایی سلولزی با موی انسان ……………………………………………. 69
 • 5-7-1 جذب سطحی و جذب به مو ……………………………………………………………………… 70
 • 5-7-2اثر وزن مولکولی …………………………………………………………………………………………70
 • 5-7-3 تاثیر بار …………………………………………………………………………………………………… 70
 • 5-7-4 تاثیر pH ………………………………………………………………………………………………….. 71
 • 5-7-5 تاثیر نمک ………………………………………………………………………………………………….71
 • 5-7-6 تاثیر آسیب به مو ………………………………………………………………………………………. 71
 • 5-8 تاثیر سورفکتانت بر جذب پلیمر …………………………………………………………………….. 72
 • 5-9 پلیمر خنــــثی و آنیونی ……………………………………………………………………………….. 73
 • 5-10 مطالعات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………… 74

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………94

فهرست اشکال

 • شکل 1-1 (سبک­های مختلف مو زنان در مصر باستان) ……………………………………………. 2
 • شکل 1-2 (طاسی سر سقراط) ……………………………………………………………………………… 3
 • شکل 1-3 (آرایش­های مختلف مو در دوران باستان) ……………………………………………….. 4
 • شکل 1-4 (استفاده از کلاه گیس بین پادشاهان فرانسوی) ………………………………………… 4
 • شکل 1-5 (استفاده از کلاه گیس توسط لوئی چهاردهم و ملکه الیزابت ) ……………………. 5
 • شکل 2-1 (ساختمان پیاز مو) ………………………………………………………………………………. 10
 • شکل 2-2 (ساختمان تار مو) ……………………………………………………………………………….. 12
 • شکل 2-3 (ساختمان پوست سر) …………………………………………………………………………. 14
 • شکل 2-4 (مراحل رشد مو) ………………………………………………………………………………… 15

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*