بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

بند اول: تعریف رزمنده۵۰

بند دوم: اصل تفکیک.۵۲

فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی۵۲

مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه.۵۵

گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه۵۵

بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ۵۶

بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی.۵۶

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل.۵۷

الف: مسئولیت کیفری فردی.۵۷

ب: مسئولیت مافوق.۵۸

ج: فرمانده نظامی.۵۹

گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از ۱۹۴۵۵۹

بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه.۶۰

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی.۶۲

الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها.۶۲

ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی.۶۳

بند سوم: دیوان بین المللی کیفری.۶۴

بند چهارم: مداخله بشر دوستانه۶۵

بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و           فلسطین۶۸

فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین ۶۸

مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر۶۹

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت.۷۱

گفتار دوم: حق حیات.۷۴

گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی۷۵

گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی۷۷

گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی۷۹

گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه۸۶

گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی۸۹

مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه۹۱

گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری۹۸

گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل۹۹

فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین.۱۰۲

مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل۱۰۳

گفتار اول: از قطعنامه ۱۸۱ تا انتفاظه اول.۱۰۵

بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین۱۰۹

الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد.۱۱۱

ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد۱۱۲

ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس۱۱۳

بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی.۱۱۳

الف: جنگ شش روزه ۱۹۶۷.۱۱۳

ب: جنگ رمضان ۶ اکتبر ۱۹۷۳۱۱۵

ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن ۱۹۸۲۱۱۸

۱: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا.۱۱۸

۲: خروج اسرائیل از لبنان۱۱۸

مطلب دیگر :

بند سوم: انتفاضه اول ۹ دسامبر ۱۹۸۷۱۱۹

گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی.۱۲۱

بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن.۱۲۱

بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی.۱۲۳

الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن۱۲۴

ب: جابجایی اجباری.۱۲۴

بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی۱۲۷

الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی۱۲۸

ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷.۱۳۰

ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس.۱۳۲

د: گزارش تالیا ساسون۱۳۴

بند چهارم: سیاست ترور هدفمند.۱۳۵

الف: ترور رهبران حماس.۱۳۶

ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین۱۳۸

بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم ).۱۴۰

بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ۱۴۰

الف: مناطق اشغالی. ۱۴۱

ب: مناطق خودگردان.۱۴۲

فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن۱۴۳

مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل.۱۴۴

گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل.۱۴۷

بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده ۴۲.۱۴۹

بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو.۱۵۴

بند سوم: خاتمه اشغال.۱۵۷

بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه.۱۵۸

مبحث دوم: جنگ غزه از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ الی ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹.۱۶۱

گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس۱۶۵

گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه۱۷۰

بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها۱۷۲

بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز.۱۷۳

بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب.۱۷۷

بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان .۱۷۸

بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان۱۷۸

بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت.۱۸۲

بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی۱۸۵

بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی.۱۸۸

بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی۱۹۱

گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه.۱۹۵

بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ ۲۲ روزه         غزه) ۱۹۷

بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه.۲۰۰

نتیجه گیری.۲۰۴

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*