بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در …

2-1-4- وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی.. 19
2-1-5-نگهداشت نیروی انسانی.. 25
2-1-6-عوامل نگهداشت نیروی انسانی.. 28
2-1-7- جبران خدمات… 33
2-1-8- فرصت‌های شغلی.. 41
2-1-9-حمایت سرپرست… 49
2-1-10- تعهد سازمانی.. 52
2-1-11 ارزش‌ها، نگرش‌ها 54
2-1-12- تعریف تعهد سازمانی.. 56
2-1-13- تعهد سازمانی نگاه تک بعدی یا چند بعدی.. 59
2-1-14- ضرورت توجه به تعهد سازمانی.. 66

پایان نامه

2-1-15- انواع تعهد.. 68
2-1-16-عوامل مؤثر برتعهد سازمانی.. 71
پیشینه‌ی تحقیق.. 92
تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران. 92
تحقیقات صورت گرفته در ایران. 102
خلاصه فصل.. 105
فصل سوم. 111
روش‌شناسی تحقیق.. 111
مقدمه. 111
روش تحقیق.. 112
جامعه آماری و قلمرو تحقیق.. 112
روش های آماری.. 112
مدل مفهومی تحقیق.. 113
جامعه‌ی آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 113
نحوه جمع‌آوری داده‌ها 114
تحلیل داده ها 114
روایی  و پایایی  پرسشنامه ها 114
روایی پرسشنامه ها 114
پایایی پرسشنامه. 115
ضریب آلفای کرونباخ.. 116

یک مطلب دیگر :

روش و ابزار تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات… 117
خلاصه فصل.. 119
فصل چهارم. 121
تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق.. 121
مقدمه. 121
2 –  اطلاعات توصیفی مربوط پاسخ دهندگان (کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار)  121
الف : وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان.. 121
ب : وضعیت سنی و جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 122
3 –  پرسشنامه و بررسی اعتبار آن. 123
4 – سنجش بار عاملی نشانگرهای سازه ها (بررسی اعتبار مدل طراحی شده). 124
5 – بررسی روایی تشخیصی.. 129
6 – آزمون فرضیه ها 130
آزمون فرضیة اول : 131
آزمون فرضیةدوم : 131
آزمون فرضیة سوم : 132
7 – برازش مدل ساختاری.. 134
فصل پنجم.. 137
بحث، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات… 137
مقدمه. 137
بحث… 137
نتیجه گیری.. 139
پیشنهادات… 141
الف ) پیشنهادات مبتنی بر پژوهش…. 141
ب) پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 142

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*