بررسی ارتباط اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسانات قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده های سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۶

۱-۴- هدف تحقیق ۵۱-۵- فرضیه های تحقیق ۵۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۵۱-۵-۲- فرضیه فرعی ۵۱-۶- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق ۶۱-۷- روش شناسی تحقیق ۶۱-۸- جامعه آماری تحقیق ۷۱-۹- ابزارهای گردآوری داده ها ۷۱-۱۰- قلمرو تحقیق ۸۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی ۸۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی ۸۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی ۸۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۹۲-۱- مقدمه ۱۰۲-۲- تعریف ریسک و انواع آن ۱۰۲-۲-۱- مدیریت ریسک اعتباری ۱۲۲-۲-۲- مدیریت ریسک نقدینگی ۱۵۲-۲-۳- مدیریت ریسک عملیاتی ۱۶۲-۲-۴- مدیریت ریسک سرمایه ۱۷۲-۲-۴-۱- روش استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه تاییدشده کمیته بال ۱۸۲-۲-۴-۲- روش ارزش در خطر(سرمایه درخطر) ۱۹۲-۳- اهداف مدیریت ریسک ۲۰۲-۳-۱- حوزه داخلی ۲۰۲-۳-۲- حوزه خارجی ۲۰۲-۴- مزایای مدیریت ریسک ۲۱۲-۵- اهمیت ساختار سرمایه ۲۱۲-۶- تئوری های ساختار سرمایه ۲۲۲-۶-۱- رویکرد خالص (NI) ۲۲۲-۶-۲- رویکرد سود خالص عملیاتی (NO2 ) ۲۳۲-۶-۳- رویکرد سنتی ۲۳۲-۶-۴- رویکرد مودیلیانی و میلر ۲۴۲-۷- منابع مالی بانکها در ایران ۲۵۲-۸- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانکها ۲۵۲-۹- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل ۲۷۲-۱۰- بیانیه اول کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها ۲۸۲-۱۱- ساختار کلی بازل شماره I ۲۹۲-۱۲- نقاط ضعف و نارساییهای بازل I ۲۹۲-۱۳- بیانیه دوم کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها ۳۰۲-۱۴- زمینه های شکل گیری بازل II ۳۱۲-۱۵- ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II ۳۲۲-۱۶- مزیتهای اجرایی و چالشهای پیش روی بازل II ۳۴۲-۱۷- سیستم طبقه بندی داراییها و تعیین ضرایب ریسک ۳۵۲-۱۸- تعیین نسبت استاندارد نگه داری سرمایه ۳۸۲-۱۹- پیشینه تحقیق ۳۸۲-۱۹-۱- تحقیقات داخلی ۳۸۲-۱۹-۲- تحقیقات خارجی ۴۱۳- روش تحقیق ۴۲۳-۱- مقدمه ۴۳۳-۲- فرضیات تحقیق ۴۳۳-۳- متغیرهای تحقیق ۴۴۳-۴- متغیر وابسته ۴۸۳-۵- مدل مفهومی پژوهش ۴۸۳-۶- روش تحقیق ۴۹۳-۷- جامعه آماری تحقیق ۵۰۳-۸- ابزارهای گرداوری داده ها ۵۱۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲۳-۱۰- محدودیت های تحقیق ۵۵۴- تجزیه و تحلیل آماری ۵۶۴-۱- مقدمه ۵۷۴-۲- آزمون پایایی ، دلایل و اهمیت ۵۷۴-۲-۱- آزمون ریشه واحد ۵۸۴-۲-۲- پایایی متغیرهای مدل ۶۰۴-۳- آزمون فرضیه ها ۶۱۴-۳-۱- فرضیه فرعی اول ۶۱۴-۳-۲- فرضیه فرعی دوم ۶۲۴-۳-۳- فرضیه فرعی سوم ۶۳۴-۳-۴- فرضیه فرعی چهارم ۶۴۴-۳-۵- فرضیه فرعی پنجم ۶۵۴-۳-۶- فرضیه اصلی ۶۶۴-۴- سایر یافته های تحقیق ۶۷۴-۵- نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه ۷۶۴-۶- مقایسه مدل های خطی و غیر خطی در تعیین روابط بین متغیر ها ۷۹۵- نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۰۵-۱- مقدمه ۹۱۵-۲- تحلیل نتایج تحقیق ۹۱۵-۳- آزمون پایایی متغیرهای مدل ۹۲۵-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیات ۹۲۵-۴-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ۹۲۵-۴-۲ – نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۲۵-۴-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۳۵-۴-۴- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۳۵-۴-۵- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۳۵-۴-۶- نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق ۹۴۵-۵- سایر یافته های تحقیق ۹۷۵-۵-۱ نتایج تحلیل رگرسیون ۹۷۵-۶- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم ۹۸۵-۷- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۰۰۶- منابع و مآخذ ۱۰۱۷- پیوست ها و ضمائم ۱۰۶

به نام او که عشق را به نام مادر و زندگی را به نام پدر آفرید

تقدیم به مادرم،

کسی که بال­های زندگانی را به من داد

و با لبخندش شور عشق و زندگی را بر من آموخت

و آموخت به منکه بتوانم با هر افتادنم دوباره برخیزم

تا بتوانم، در آغوش گرمش ، همیشه

چشمه­های روشن آینده را ببینم

مادرم متشکرم

تقدیم به پدرم

او که پرواز بر فراز زندگی را به من آموخت

دستهایم را گرفت

و پا به پای پاهای کوچک من آمد

تا با گرمی دستهایش قدرت بودن را یاد بگیرم

او که هیچ گاه تنهایم نگذاشت و

سختی و سستی را برایم هموار کرد

پدرم متشکرم

چکیده

از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود ، پنج فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نرخ کفایت سرمایه و نسبت حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به سپرده ها و نرخ کفایت سرمایه و اهرم عملیاتی و دارایی ثابت به کل دارایی با نوسان قیمت سهام بانک ها آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است . این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن ، تحلیل رگرسیون می باشد ، قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد .نتایج نشان می دهد تمامی متغیرها به جز تغییرات سود عملیاتی به فروش با تغییرات قیمت سهام رابطه معناداری دارند . شدت این رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها بیشتر از سایر متغیر ها است ، همچنین جهت رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها به عنوان نسبت سنجنده اهرم با تغییرات قیمت سهام مثبت بوده و سایر نسبت ها رابطه منفی را دارا می باشند .

مقدمه
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر کلیه ریسک های مالی و غیر مالی بانک ، زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. سرمایه جزء لاینفک ایجاد ، توسعه و سلامت مالی موسسات فعال در بخش تجاری و مالی محسوب می شود ولی کارکرد آن در بین موسسات مالی و غیرمالی متفاوت است .شرکت های فعال در صنایع تولیدی و خدماتی غالباً برای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و خرید و ساخت تأسیسات و تجهیزات ، جهت تسهیل فرایند تولید و ارائه خدمات به سرمایه نیازمندند ، در حالی که در مؤسسات مالی و اعتباری ، تمرکز اصلی سرمایه بر چیز دیگری است .کارکرد اصلی سرمایه در مؤسسات مالی و بانکها ، پوشش زیان های غیر منتظره ناشی از ریسک های اعتباری ، عملیاتی و بازار است . بانکها در فرایند اصلی کسب و کار خود به طور فعال ریسک های متفاوتی را متحمل خواهند شد . برای مثال اعطای تسهیلات تجاری به مشتریان در ذات خود با ریسک اعتباری مواجه است و پیوسته احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده به مشتریان به دلایل مختلف از جمله درماندگی مالی وام گیرندگان وجود دارد . به همین دلیل بانک ها برای پوشش زیان های غیرمنتظره ناشی از ریسک در کسب و کار خود به سرمایه کافی نیازمندند . لذا در نظام بانکداری ، تعیین کفایت سرمایه براساس میزان سرمایه گذاری های ریسکی بانکها در پرتفوی اعتبارات و سرمایه گذاری ها ، خود به عنو ان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانک ها محسوب می شود .

بیان مسأله :
اثر اطلاعات حسابداری بر بازار سرمایه یکی از مهمترین موضوع های مورد تحقیق در حسابداری است تحقیق درباره این موضوع بیانگر این مطلب است که تهیه اطلاعات مربوط ، در تصمیم گیری استفاده کنندگان ( شامل سرمایه گذاران ) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هدف اصلی مدیریت مالی ، نیز حداکثر کردن ثروت سهامداران یا ارزش شرکت است . سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری باید اثر شرایط بلند مدت مالی و اقتصادی و متغیر های خاص را مد نظر قرار دهند و از آنجایی که وظیفه حسابداری اندازه گیری این متغیرهای خاص است ، انتظار می رود که سرمایه گذاران اطلاعات حسابداری منتشره را در هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار دهند . ( راعی ، رضا و احمد تلنگی – ۱۳۸۳ )

با توجه به این که مهم ترین هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری کسب منافع آتی است، بنابراین تلاش می کند تا در بهترین فرصت ، سرمایه گذاری نموده و بیشترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید. (علی جهانخانی ، ۱۳۷۶)

همین موضوع باعث شده است که جهت بسیاری از پژوهش های مالی به سمت پیش بینی قیمت سهام در بازار های مختلف معطوف شود . مهم ترین منبعی که می توان دید عمیق و بصیرت لازم را به سرمایه گذار در مورد اطلاعات مربوط به شرکت مورد نظر بدهد صورت های مالی اساسی آن شرکت مثل ترازنامه و صورت سود و زیان است و از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . اصولا اهمیت اهرم عملیاتی به این علت است که تغییر اندک در سطح فروش تغییرات بیشتری در سود قبل از بهره و مالیات ایجاد می کند و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد (علی رحمانی و سید علی حیدری – ۱۳۸۶)

به هر تقدیر بانک ها به واسطه ویژگی هایی که دارند می بایست سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود داشته باشند. همچنین به واسطه ویژگی‌های خود بسیار آسیب پذیرند. از طرف دیگر بانکها بایستی مراقب باشند آسیب‌های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود، و هرگونه زیان احتمالی توسط سرمایه جذب شود و به این ترتیب اعتماد عمومی به بانک حفظ شود و همین طور از ترکیب بهینه دارایی ها و هزینه ها برای بهبود کارایی شرکت استفاده شود تا بتوان ارزش شرکت را بهبود و ارتقا داد ، بنابراین برای بررسی این مهم سعی شده است در این تحقیق رابطه بین اهرم عملیاتی وکفایت سرمایه را با تغییرات قیمت سهام در شرکتهای بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد ، تا بتوان نتیجه گیری کرد که :
رابطه بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام چگونه است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجایی که اهرم عملیاتی ، کفایت و کارایی مدیریت را در ساختار دارایی های شرکت به تصویر می کشد و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد ، در این تحقیق فرض شده است که این متغیرها ، اطلاعات مربوط را برای تصمیمات سرمایه گذاری فراهم می کند . بنابراین اهمیت تحقیق حاضر را می توان به موارد زیر دسته بندی کرد :

الف- فواید نظری:

پر رنگ شدن نقش نسبت هایی چون اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه در عملکرد بانکها
بررسی رابطه نسبت های مالی با نوسان قیمت سهام بانکها
ب- فواید عملی:

افزایش ارزش شرکت­ها به کمک اصلاح ساختار مالی
بهبود تصمیم گیری های اقتصادی و رشد بازده سرمایه گذاری ها

هدف تحقیق
از آنجایی که سرمایه گذاران دارای نقش محوری و حیاتی در بازار سرمایه هستند ، لازم است موجباتی فراهم شود که آنان به سرمایه گذاری در سهام ترغیب شوند و از طرفی سایر سرمایه گذاران بتوانند ثروت خویش را حفظ کنند . هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در دارایی های مالی از جمله سهام عادی کسب سود مورد انتظار از سرمایه گذاری است . خریداران سهام عادی از روش های مختلفی خواهان تامین نرخ بازده مورد انتظار هستند. بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر این است:

بررسی اخبار و اطلاعات حاصل ازگزارش های مالی شرکت های بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت های مالی و یافتن میزان تاثیر این نسبت ها بر قیمت سهام بانک های مورد مطالعه است.

فرضیه های تحقیق
در این پژوهش با فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها ، رابطه خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی به عنوان متغیر های مستقل و نوسان قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته ، بررسی خواهد شد.

۱-۵-۱- فرضیه اصلی:

فرضیه پژوهش به این صورت بیان می شود:

بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
۱-۵-۲- فرضیه فرعی:

بین جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین نرخ کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین نسبت تغییرات سود عملیاتی به دارمد با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
مدل های غیر خطی در نشان دادن روابط بالا (اصلی و فرعی) ، نسبت به مدل های خطی توانا ترند .
تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :

مطلب دیگر :
هنرنمایی فوق العاده زیبا با مواد غذایی

% EBIT

حساسیت و تغییرات سود عملیاتی را در مقابل تغییرات فروش نشان می دهد و بیان می کند که به ازا ء یک واحد تغییر در فروش چه میزان تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد شد .

% S
اهرم عملیاتی =

کفایت سرمایه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*