بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود

2-2-4)پژوهشهای خارج از کشور.. 38
2-3)چارچوب نظری پژوهش:.. 40
چارچوب نظری تحقیق.. 44
فصل سوم روش شناسی.. 45
مقدمه:.. 46
3-1)روش تحقیق:.. 46
3-2) جامعه آماری وحجم نمونه :.. 46
3-3)ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47
3-3-2) روایی (اعتبار).. 48
3-3-3)پایایی.. 48

پایان نامه

3-4)نحوه اجرای تحقیق.. 49
3-4-1) بیان فرضیه:.. 49
3-4-2) تعیین آماره آزمون:.. 49
3-5) روش تحلیل داده ها.. 50
3-6-1)مقوله های مورد مطالعه :.. 50
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها.. 52
مقدمه.. 53
4-1)آمار توصیفی:.. 54
وضعیت کیفی متغیرها.. 58
4-2)پایایی.. 63
4-3)بررسی نرمال بودن داده ها:.. 65
4-4)بررسی فرضیات.. 66
بررسی استرس شغلی و اصول آرگونومی به جنسیت:.. 73
بررسی استرس شغلی و اصول آرگونومی به تاهل:.. 74
بررسی استرس شغلی و اصول آرگونومی با توجه به تحصیلات:.. 75
بررسی متغیرها با توجه به رده های سنی:.. 76
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 77
مقدمه :.. 78

یک مطلب دیگر :

1-5)بحث.. 78
فرضیه ها  :.. 79
5-2)نتیجه گیری:.. 82
5-3) پیشنهادات.. 83
5-3-1) پیشنهادات به سازمان.. 83
5-3-2) پیشنهادات به محققین آتی.. 83
5-4)مدل تحلیل نهایی.. 84
فهرست منابع:.. 85
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

فهرست جداول

2-1-15)جدول تئوریهای مرتبط با پژوهش.. 35
2-1-16جدول خلاصه شده منبع افکار.. 36
3-1جدول تناظر هریک از سوالات پرسشنامه با مولفه ها.. 48
جدول 1-4:جدول فراوانی متغیر جنسیت.. 54
جدول 2-4:جدول فراوانی متغیر تحصیلات.. 55
جدول 3-4:جدول فراوانی متغیر تاهل.. 56
جدول 4-4:جدول فراوانی متغیر رده های سنی.. 57
جدول 5-4:جدول آمار توصیفی.. 58
جدول 6-4: فراوانی پاسخهای نمونه آماری به گزینه های سوالات.. 59

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*