بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی …

3-2 روش پژوهش 41
3-3 روش جمع‌آوری داده‌های پژوهش 42
3-4  جامعه آماری 42
3-5روش نمونه گیری و حجم نمونه 43
3-6 روش گردآوری داده‌ها 44
3-7روائی وپایائی پرسشنامه‌ها 44
3-8 روش تحلیل داده‌ها 45
3-9 آزمون فرضیات- رگرسیون 45
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 مقدمه 47
2-4  آمارتوصیفی 47
3-4آزمون نرمال بودن داده‌ها 49
4-4تحلیل فرضیات 50
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 مقدمه 56
5-2……………….. یافته‌های حاصل ازنتایج فرضیه اول 56

پایان نامه

5-3یافته‌های حاصل ازنتایج فرضیه دوم 57
5-4 محدودیت‌های پژوهش……………………………. 58
5-5 پیشنهادات کاربردی ………………………….. 58
5-6پیشنهادات برای محققان آینده 59
منابع و مآخذ 61
پیوست 1: پرسشنامه‌ها 66
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………. 69

فهرست جداول
عنوان                                        شماره صفحه
جدول2-1: مقایسه اجمالی مدلهای سه‌گانه تصمیم‌گیری………………………………………………………………….18
جدول 2-2 : رویکردهای تصمیم‌گیری..    ……………………………………………………………………………………19
جدول 4-1 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ جنسیت ………………………………………………………………….47
جدول4-2: ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سابقه کاری. ……………………………………………………………….48
جدول 4-3 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ تحصیلات ………………………………………………………………..48
جدول 4-4 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سنی…………………………………………………………………………49
جدول 4-5آزمون نرمال بودن داده‌ها…………………………………………………………………………………………….50
جدول4-6آزمون رگرسیون مولفه‌های رویکرد عقلائی وتعهد سازمانی… …………………………………………50
جدول 4-7آزمون رگرسیون مولفه‌های رویکرد عقلائی وتعهد عاطفی… …………………………………………51
جدول 4-8آزمون رگرسیون مولفه‌های رویکرد عقلائی وتعهدمستمر …………………………………………………51
جدول4-9آزمون رگرسیون مولفه‌های رویکرد عقلائی وتعهد هنجاری ………………………………………………52

یک مطلب دیگر :

جدول 4-10:آزمون رگرسیون مولفه‌های رفتارهای سیاسی و تعهد سازمانی………………………………………..52

 

جدول 4-11 :آزمون رگرسیون مولفه‌های رفتارهای سیاسی و تعهد عاطفی………………………………………..52

 

جدول 4-12آزمون رگرسیون مولفه‌های رفتارهای سیاسی و تعهد مستمر…………………………………………..53

 

جدول 4-13آزمون رگرسیون مولفه‌های رفتارهای سیاسی و تعهد هنجاری………………………………………..53

جدول 4-14 نتایج و آماره‌های حاصل از تحلیل داده‌ها………………………………………………………………54

فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ جنسیت………………………………………………………………….48
نمودار 4-2: ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سابقه کاری……………………………………………………………..48
نمودار 4-3: ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ تحصیلات…………………………………………………………………49
نمودار 4-4 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سنی………………………………………………………………………..49

چکیده:

تصمیم‌گیری استراتژیک، با توجه به دنیای پر از تغییر و پیچیده امروزی، امری حیاتی و ضروری محسوب می‌شود. مدیران اغلب برای تصمیم‌گیری استراتژیک از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. مهمترین این رو‌ش‌ها، استفاده از رویکرد عقلائی و یا بکارگیری رفتارهای سیاسی است. منظور از فرایند عقلائی، استفاده از اطلاعات موجود، تصمیم‌گیری براساس واقعیت‌ها بدون در نظر گرفتن منافع شخصی در تصمیم‌گیری است. رفتارهای سیاسی در تصمیم‌گیری نیز به این معناست که تصمیم‌گیرندگان اولویت‌ها، علائق و منافعشان برایشان مهم وضروری است و این موارد را در تصمیم‌گیری‌هایشان دخالت می‌دهند. بکارگیری هر کدام از این رویکردها، می‌توان اثرات مثبت و منفی را برای سازمان به همراه داشته‌باشد. اگر فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک، فرایندی عقلائی باشد و یا اینکه با اتخاذ رفتارهای سیاسی انجام شود؛ می‌تواند بر روی  تعهد کارکنان یک سازمان تأثیر گذارد، به‌گونه‌ای که  تعهد کارکنان را افزایش یا کاهش دهد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعهد کارکنان بانک ملت با رویکردهای مورد استفاده در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک سازمان در بانک ملت  انجام گردید.  جهت سنجش میزان رفتارهای سیاسی در تصمیم‌گیری و یا استفاده از رویکرد عقلائی، از پرسشنامه‌های دین و شارفمن[1] استفاده گردید. ضمنا تعهد سازمانی و یا وجوه سه گانه تعهد کارکنان بانک ملتاستان البرز با پرسشنامه آلن و می‌یر سنجیده شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک، تعداد 200 نفر از کارکنان بانک ملت استان البرز جهت تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب گردیدند. پس از جمع‌آوری داد‌ه‌ها و انجام آزمون‌های آماری مرتبط مشخص گردید که رویکرد عقلائی و رفتارهای سیاسی هر دو  با تعهد عاطفی و تعهد هنجاری رابطه مثبت  و معناداری دارند. ضمناً با تحلیل داده‌های مرتبط مشخص گردید که بین این دو رویکرد (رویکرد عقلائی و سیاسی) با تعهد مستمر هیچ‌گونه رابطه‌ای وجود ندارد.

واژگان کلیدی: رویکرد عقلائی، رفتار سیاسی، تعهد سازمانی، تصمیم‌گیری استراتژیک

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

امروزه، سازمان‌ها در هر حد و اندازه‌ای که باشند، برای موفقیت، با فرصت ها و تهدیدهای پرچالشی روبرو هستند که جهت مواجه با آن‌ها، ناگزیر به اخذ تصمیمات استراتژیک هستند. تصمیم‌گیرندگان استراتژیک تحت تأثیر عوامل مختلفی اقدام به تصمیم‌گیری می‌نمایند. یکی از فاکتورهای مهم و اصلی در تصمیم‌گیری، عوامل عقلائی است که به فاکتورهای قابل اندازه‌گیری مانند هزینه، زمان و… اطلاق می‌شود. در اینگونه رویکرد، اغلب اثر عوامل غیرکمی، مانند رفتارهای سیاسی و پیمان‌های بین گروه‌ها و … نادیده گرفته‌ می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*