بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان …

7-3-2 دیدگاه‌های تعهد سازمانی. 53
8-3-2 مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی. 54
4-2 قصد ترک سازمان. 59
1-4-2 دلایل ترک سازمان. 61
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 64
۳-۲ روش تحقیق. 64
3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 65
4-3 جامعه آماری. 65
5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه 66
6-3روش گرد آوری داده ها 67
7-3 ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن. 67
8-3 ویژگی های فنی ابزار تحقیق. 67
1-8-3 روایی ابزار تحقیق. 67
2-8-3  پایایی ابزار تحقیق. 68
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69
1-9-3 رگرسیون. 69
2-9-3 شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی. 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 73
2-4 توصیف داده‌های پژوهشی. 73

پایان نامه

1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسیت.. 74
2-2-4 اطلاعات مربوط به رده سنی. 75
3-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76
4-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تجربه 77
3-4 تجزیه و تحلیل داده ها 78
4-4 نتایج آزمون رگرسیونی فرضیات.. 79
1-4-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف(KS) 80
1-1-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 1. 80
2-1-4-4 آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن. 80
3-1-4-4  بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن. 81
4-1-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن. 81
5-1-4-4 نتیجه فرضیه 1. 85
2-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 2. 85
1-2-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86
2-2-4-4  بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تحصیلات.. 86
3-2-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86
4-2-4-4 نتیجه فرضیه 2. 89
3-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 3. 89
1-3-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تجربه 90
2-3-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تجربه 90
3-3-4-4  بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تجربه 90
4-3-4-4 نتیجه فرضیه 3. 93
4-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 4. 94
1-4-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل آموزش.. 94
2-4-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل آموزش.. 94
3-4-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل آموزش.. 95
4-4-4-4  نتیجه فرضیه 4. 98
5-4-4 خلاصه نتایج آزمون رگرسیون فرضیات 5و6و7. 98
6-4-4 نتایج فرضیه 8. 100

یک مطلب دیگر :

5-4 نتایج رگرسیون فرضیات.. 101
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 103
2-5 نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق. 103
1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 103
2-2-5 نتیجه فرضیه دوم 104
3-2-5 نتیجه فرضیه سوم 104
4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم 105
5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم 105
6-2-5 نتیجه فرضیه ششم 106
7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم 106
8-2-5 نتیجه فرضیه هشتم 106
3-5 نتیجه گیری کلی فرضیات.. 107
4-5 پیشنهادات.. 107
1-4-5 پیشنهادات برای محققین آینده 108
5-5 محدودیت های تحقیق. 109
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه پژوهشی. 111
پیوست ب) خروجی نرم افزار. 114
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 137
منابع لاتین: 139
چکیده انگلیسی: 143
جدول 1-2 نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد 44
جدول 2-2 تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد 51
جدول 1-3  پایایی ابزار اندازه گیری. 69
جدول 1-4  : جنسیت پاسخ دهندگان. 74
جدول 2-4 : اطلاعات مربوط به رده سنی. 75
جدول 3-4  : اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76
جدول 4-4 : اطلاعات مربوط به تجربه 77

نگاره 1-4.  آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks) 80
نگاره 2-4.   آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 83
نگاره 3-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84
نگاره 4-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84
نگاره 5-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 85
نگاره 6-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88
نگاره 7-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88
نگاره 8-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 89
نگاره 9-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 92
نگاره 10-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93
نگاره 11-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93
نگاره 12-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 96
نگاره 13-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97
نگاره 14-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97
نگاره 16-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 5. 99
نگاره 17-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 6. 99
نگاره 18-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 7. 100
نگاره 19-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته قصد ترک سازمان. 100
نگاره20-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیات.. 101
نمودار 1-2 دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی. 40

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*