بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ قاجار

2-9: کوهها و رودها……………………………….. 29

2-10: آثار تاریخی و گردشگری…………………………………. 30

فصل سوم: حکومت و حاکمان تالش در عصر قاجار………………………….. 32

3-1: تالش در زمان حکومت آقامحمد‌ خان قاجار……………………………… 34

3-1-1: حکومت میرمصطفی‌خان تالش…………………………………… 35

3-2: حکومت و حاکمان تالش در زمان فتحعلی‌شاه قاجار…………………. 37

3-2-1: میر‌حسن‌خان تالش…………………………………… 41

3-2-2:میر‌کاظم‌خان تالش…………………………………… 42

3-3: حکومت و حکام تالش در زمان محمدشاه قاجار……………………….. 44

3-4: حکومت و حکام تالش در عصر ناصری…………………………………. 45

3-5: حکومت و حاکمان تالش در عصر مظفرالدین شاه قاجار ………………62

3-6: حکومت و حاکمان تالش در دوره محمد‌علی شاه…………………….. 77

فصل چهارم: اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار…………………………… 89

4-1: تعریف سند……………………………….. 90

4-2: اهمیت اسناد……………………………….. 91

4-3: انواع سند……………………………….. 91

4-4: دوره زمانی مربوط……………………………….. 92

پایان نامه

4-5: اسناد میرمصطفی خان………………………………… 94

4-6: اسناد میر‌حسن‌خان تالش…………………………………… 96

4-7: اسناد حکومت و حکام آستارا و نمین……………………….. 97

4-7-1: اسناد صارم‌السلطنه سردار ناصر و دیگر حکام نمین و آستارا……..101

4-8: اسناد حکومتی و حاکمان کرگانرود(عمیدالسلطنه سردار امجد)…….104

4-9: اسناد حکومتی و حکام اسالم………………………………… 106

4-9-1: عمید‌السلطان…………………………………. 108

4-10: اسناد حکومتی و حاکمان ماسال…………………………………. 109

4-11: اسناد حکومتی فومن و حاکمان آن………………………………. 111

4-11-1: اسناد معین الرعایا……………………………….. 113

4-12: اسناد متفرقه………………………………… 114

4-13: طالش‌دولاب و اسناد  مربوط به حاکمان آن………………………… 115

4-14: اسناد  متفرقه……………………………….. 119

4-15: اسناد میرزا عبدالوهاب آصف الدوله………………………………… 120

4-16: اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران………………………… 122

فصل پنجم: بررسی اسناد حکام تالش در دوره قاجار…………………… 123

5-1: بررسی اسناد حاکمان آستارا و نمین………………………………. 124

5-1-1: کشمکش و جنگ با قاجاریان…………………………………. 125

5-1-2: جدال با روسیه………………………………… 126

5-1-3: اختلاف با حکام و طوایف دیگر………………………………… 127

5-1-4: مالیات و خراج………………………………… 128

5-1-5: تصرفات ملکی ، اموال و احشام رعیت…………………………. 129

5-1-6: مرزبانی و نگهداری سرحدات…………………………………. 130

5-1-7: مالکیت و اجاره بندر آستارا و گمرکات آن………………………. 130

5-2: بررسی اسناد خوانین و حکام کرگانرود………………………….. 132

5-2-1: مالیات و جمع آوری آن در کرگانرود………………………………. 133

5-2-2: روسها و حکام کرگانرود………………………………..133

5-2-3: اختلاف با حکام دیگر منطقه………………………………… 133

5-2-4: شکایات مردمی از حکام کرگانرود………………………………… 134

یک مطلب دیگر :

5-3: بررسی اسناد خوانین و حکام اسالم………………………………… 135

5-4: بررسی اسناد حکومت و حاکمان تالشدولاب………………………. 137

5-5: بررسی اسناد حکومتی و حکام شاندرمن……………………….. 140

5-6: بررسی اسناد حکومتی و حکام ماسال…………………………… 142

5-7: بررسی اسناد حکومتی و حکام فومن………………………………. 145

نتیجه گیری…………………………………. 147

پیشنهادات تحقیق…………………………………. 148

ضمیمه………………………………… 149

متن برخی اسناد………………………………… 149

منابع و مآخذ……………………………….. 161

فهرست روزنامه‌ها……………………………….. 168

فهرست اسناد………………………………… 170

تصاویر برگزیده اسناد………………………………… 182

چکیده:

مطالعات تاریخی در دوره قاجاریه با تکیه بر بررسی‌های اسناد آن در شناخت تاریخ محلی کشور، به ویژه منطقه استراتژیک تالش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هدف این پژوهش مطالعه‌ی اسناد بازمانده از دوره تاریخی قاجاریه در منطقه تالش بود نظر به اینکه اسناد حکومتی حکام تالش و خاندان های محلی در دوره قاجاریه حاوی اطلاعات بسیاری درباره شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه بودند. با توجه به این نکته که بسیاری از مطالب موجود در اسناد در منابع مکتوب دیگر یافت نمی‌شدند در نتیجه از منابع دست اول و منحصر بفرد تاریخی هستند که در روشن نمودن زوایای تاریک تاریخ منطقه نقش قابل توجهی داشتند از این رو بررسی اسناد مربوط به حاکمان منطقه تالش ضروری بود ، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به پرسش‌هایی چون ارتباط اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار در عزل و نصب حکام، نوع حکومت داری پادشاهان قاجاری و نیز اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره قاجار حاوی ناگفته‌هایی درباره وضعیت معیشتی مردم بود

پژوهش حاضر بنیادی بوده و در حوزه مطالعات نظری قرار داشت و روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی بود به این معنا که پس از گردآوری داده‌ها، ابتدا توصیف و سپس تحلیل مربوط به آنها درباره اسناد ارایه شد.

نتیجه پژوهش حاضر گردآوری اسناد بسیاری از خاندان حکومت گر و حاکمان منطقه تالش بود که شامل گستره موضوعی متنوعی بود که علاوه بر اسناد مربوط به عزل و نصب حکام اسناد مرتبط با وضع معیشتی، اقتصادی، روابط مردم منطقه با حکام محلی، حکومت گیلان و حکومت مرکزی را نیز دربر می‌گرفت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

تاریخ­های محلی از جمله منابع مهم پژوهش در مطالعات تاریخی هر کشور محسوب می­شوند که علاوه بر تاریخ سیاسی حکام و خاندان­های محلی، حاوی اطلاعات بسیاری درباره‌ی­ شرایط فرهنگی و اجتماعی آن منطقه هستند. افزون بر این، بخشی از ارزش مطالعات مربوط به تاریخ­های محلی توجه این آثار به جزئیات امور و یا ذکر مطالبی است که در منابع دیگر یافت نمی­شوند و تنها رد پای آن­ها را در چنین آثاری می­توان جست.

پژوهشی از این دست زمینه­ساز دو دستاورد عمده است. نخست آن که از راه شناسایی و تدوین تاریخ محلی، بر غنای مطالعات تاریخی کشور به عنوان پیکره­ای منسجم افزوده می­شود. دیگر آن که مجموعه ی اسناد مربوط به حکام تالش در دوره­ی قاجار تا حد امکان به صورت کامل گردآوری می­گردد.

از آن جا که دوره­ی قاجار از چشم­اندازهای گوناگون، دارای اهمیت ویژه­ای نزد پژوهشگران تاریخ است، بررسی و شناخت تاریخ­های محلی در این دوره می­تواند پاسخگوی پرسش­های بسیاری در این زمینه باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر به مطالعه­ی اسناد بازمانده از دوره­ی تاریخی پیش­گفته در منطقه­ی تالش به عنوان منطقه­ای استراتژیک خواهد پرداخت.

2-1- هدف و اهمیت موضوع

به دلیل همجواری منطقه تالش با کشور روسیه در دوه قاجار ، تولید محصولات استراتژیک ، سکونت قوم تالش با ویژگیهای زبانی و تاریخی منحصر به فرد و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقلیمی اهمیت تحقیق در تاریخ محلی آن و به ویژه بررسی مستند به اسناد بازمانده از حاکمان این منطقه اهمیت اساسی در این پژوهش است.

3-1- پرسش های تحقیق

1- آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ی قاجار به عزل و نصب حکام مرتبط می­شود؟

2- آیا در اسناد مربوط به حاکمان دوره­ی قاجار می­توان شواهدی از نوع حکومت­داری پادشاهان این دوره یافت؟

3- آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دور­ی قاجار حاوی ناگفته­هایی درباره‌ی­ وضعیت معیشتی مردم است؟

4-1- فرضیه ها

1- اسناد حاکمان مربوط به عزل و نصب آنهاست.

2- حکومت داری قاجاریان از داده های این اسناد است.

3- در مورد وضعیت معیشتی این اسناد اطلاعاتی ندارند.

5-1- روش تحقیق

پیکره­ی داده­های پژوهش به دو شیوه­ی کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. در بخش میدانی با مراجعه به مراکز اداری مرتبط همچون فرمانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و کتابخانه­های تالش تمامی آن چه از دوره­ی قاجار به­جای­مانده جمع‌آوری شد. همچنین با حضور در منطقه و مراجعه به خانواده­های قدیمی تلاش شد که چنانچه سندی از این دوره باقی مانده است گردآوری گردد. بخش پژوهش میدانی به تهیه­ی پیکره­ی داده­ها از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه­ی ملی ایران، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه­ ملی ملک، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی، موسسه­ی مطالعات تاریخ معاصر ایران اختصاص یافت.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*