بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸

۲-۸-۲          فرضیه چشم و ‌هم چشمی‌ ۳۴
۲-۸-۳          فرضیه ریسک گریزی موسسات تامین کننده سرمایه. ۳۴
۲-۸-۴          فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی ۳۴
۲-۸-۵          فرضیه قدرت انحصاری ۳۵
۲-۸-۶          فرضیه شهرت (‌اعتبار) موسسات تامین کننده سرمایه. ۳۵
۲-۸-۷          فرضیه حباب سفته بازی ۳۶
۲-۸-۸          فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی ۳۶
۲-۸-۹          فرضیه علامت ‌دهی ۳۶
۲-۸-۱۰        فرضیه بازارهای «سهام جدید داغ» ۳۷
۲-۸-۱۱        ‌فرضیه «عکس‌العمل بیش از اندازه» ۳۸
۲-۸-۱۲        فرضیه افشای اطلاعات. ۳۸
۲-۸-۱۳        فرضیه فشار قیمت. ۳۸
۲-۸-۱۴        فرضیه بازارهای کارا ۳۹
۲-۸-۱۵        فرضیه پراکندگی مالکیت. ۳۹
۲-۹           شواهد تجربی درباره بازده منفی سهام عرضه های اولیه در بلند مدت. ۴۲
۲-۱۰         تئوری‌های تبیین کننده بازده منفی سهام شرکت‌های جدیدالورود در بلندمدت. ۴۶
۲-۱۰-۱        فرضیه «گرایشات و ‌علایق زودگذر» ۴۶
۲-۱۰-۲        فرضیه اختلاف عقاید. ۴۷
۲-۱۰-۳        فرضیه روزنه فرصت ۴۷
۲-۱۰-۴        فرضیه انتشاردهندگان سهام. ۴۸
۲-۱۱         رویکردهای ارزشگذاری سهام. ۴۸
۲-۱۱-۱        رویکرد ارزشگذاری مستقیم (رویکرد تنزیل جریان های نقدی) ۴۹
۲-۱۱-۲        رویکرد ارزشگذاری نسبی (رویکرد ضرایب شرکت های مشابه و قابل مقایسه) ۵۱
۲-۱۱-۳        رویکرد ارزشگذاری مبتنی بر دارایی ها ۵۲
۲-۱۲         ارزشگذاری و عوامل عملکرد نامتعارف سهام جدید. ۵۳
۲-۱۳         مروری بر تحقیقات پیشین ۵۷
۲-۱۳-۱        مطالعات انجام شده در ایران. ۵۷
۲-۱۳-۲        مطالعات انجام شده در سایر کشورها ۶۰
۲-۱۴         خلاصه. ۶۵
۳                فصل سوم: روش تحقیق. ۶۶
۳-۱           مقدمه. ۶۷
۳-۲           جامعه و نمونه آماری تحقیق ۶۷

۳-۳           فرضیه های تحقیق ۷۱
۳-۳-۱          فرضیه اصلی: ۷۱
۳-۳-۲          فرضیه های فرعی: ۷۱
۳-۴           تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق ۷۲
۳-۴-۱          روش بازده غیرعادی تعدیل شده بازار (MAAR ) 72
۳-۴-۲          روش بازده خرید و نگهداری تعدیل شده (MABHR ) 74
۳-۴-۳          روش ارزش نسبی (WR ) 76
۳-۴-۴          متغییرهای تاثیر گذار بر بازده بلند مدت سهام. ۷۷
۳-۵           روش گردآوری داده ها ۷۸
۳-۶           قلمرو تحقیق ۷۹
۳-۶-۱          قلمرو موضوعی: ۷۹
۳-۶-۲          قلمرو مکانی/سازمانی: ۷۹
۳-۶-۳          قلمرو زمانی: ۷۹
۳-۷           روش های آماری مورد استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹
۴                فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
۴-۱           مقدمه. ۸۲
۴-۲           جمع آوری داده ها ۸۲
۴-۳           توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه. ۸۳
۴-۴           آمار تحلیلی ۸۴
۴-۴-۱          مراحل عمومی آزمون فرض آماری ۸۴
۴-۵           روش های آماری آزمون فرضیه ها ۸۵
۴-۵-۱            آزمون فرضیه ۱: ۸۵
۴-۵-۲            آزمون فرضیه ۱: ۹۱
۵                فصل ۵:  نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۷
۵-۱           مقدمه. ۹۸
۵-۲           نتیجه گیری ۹۸
۵-۳           پیشنهادات. ۹۹
۶                فهرست منابع. ۱۰۰
۷                پیوست ۱۰۳

فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱ شواهد تجربی بین المللی درباره بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه. ۲۸
جدول ‏۲‑۲ خلاصه فرضیات مطرح شده در مورد بازده سهام جدید (IPO) 40
جدول ‏۲‑۳ شواهد تجربی بین المللی درباره بازده بلند مدت غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه در کشورهای مختلف دنیا ۴۳
جدول ‏۳‑۱ لیست شرکت های نمونه تحقیق ۶۸
جدول ‏۳‑۲ متغیرهای احتمالی تاثیرگذار بر بازده غیرعادی بلند مدت سهام. ۷۷
جدول ‏۴‑۱ آمار توصیفی متغییرهای تحقیق ۸۳
جدول ‏۴‑۲ میانگین بازده غیرعادی تعدیل شده بازار(MAAR‌) در یک روز بعد از تاریخ عرضه. ۸۶
جدول ‏۴‑۳ میانگین بازده خرید و نگهداری تعدیل شده بازار(MABHR‌) ۸۸

مطلب دیگر :

جدول ‏۴‑۴ روش ارزش نسبی( WR ) 90
جدول ‏۴‑۵ نتایج آزمون معناداری کل مدل رگرسیون. ۹۳
جدول ‏۴‑۶ میزان معناداری هر یک از متغیرهای مدل. ۹۴
جدول ‏۴‑۷ نتیجه گیری فرضیات فرعی ۹۶

۱       فصل اول: کلیات تحقیق

شامل:

  • بیان مسئله
  • هدف تحقیق
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • فرضیات تحقیق
  • واژه های کلیدی

 

۱-۱    بیان مسأله

شرکت‌ها پس از پذیرش در بازارهای بورس بنا بر قوانین و مقررات حاکم بر هر بازار اقدام به عرضه عمومی سهام خود می‌نمایند و با این کار قصد دارند که سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت و گسترش عملیات خود را تامین نمایند. به همین خاطر برای این شرکتها مهم است که قیمت تعیین شده برای سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارائیها و فرصت های توسعه و رشد آنها در آینده باشد.لذا مهارت در مورد ارزشیابی قیمت سهام و بازده ناشی از آنها در مورد سهام عرضه اولیه در اخذ تصمیمات مهم بوده و از شروط لازم برای موفقیت در بازارهای مالی دنیا است.
این موضوع درحالیست که مطالعات تحقیقات  انجام شده  توسط  محققان  از جمله  ولچ  و ریتر  (۲۰۰۲)، کولی(۲۰۰۳)، کمپل(۲۰۰۹)، کای (۲۰۱۰)،عبده و دموری (۱۳۸۲)ایمانی (۱۳۸۴) و باقرزاده (۱۳۸۸)در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار نشان می دهد بازده کوتاه مدت عرضه های اولیه نسبت به بازده کوتاه مدت شاخص بورس در همان مقطع زمانی بیشتر است و از این پدیده تحت عنوان قیمت گذاری کمتر از واقع  یا به عبارتی بازده غیرعادی مثبت کوتاه مدت در عرضه های اولیه یاد می شود[۱].این پدیده موجب می شود سرمایه گذاران بتوانند با خرید سهام این شرکتها در کوتاه مدت سود خود را افزایش داده و از بازده غیر عادی بهره مند شوند.همچنین در زمینه بازده بلند مدت عرضه های اولیه نتایج بعضی از تحقیقات نشان می دهد بازده بلند مدت این شرکتها کمتر از بازده بلند مدت بازار طی مدت مشابه می باشد که از این پدیده تحت عنوان بازده منفی در بلند مدت یاد می شود[۲].  بازده منفی در بلند مدت می تواند ناشی از  قیمت گذاری غیر منطقی آن ها در زمان عرضه ، عملکرد مدیریت شرکت در قبل و بعد از عرضه عمومی اولیه و برخی ویژگیهای شرکت در زمان عرضه  باشد.(مهرانی و عسگری،۱۳۸۹)
تحقیقات انجام شده توسط لیونکویست(۲۰۰۵) و لوفران و ریتر(۲۰۰۷) نشان می دهد پدیده بازده غیر عادی مثبت کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه تقریباً در بورس اوراق بهادار کشورها وجود دارد. البته بازده غیر عادی مثبت کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه در بازارهای سرمایه در حال توسعه در مقایسه با بازارهای سرمایه توسعه یافته، بیشتر است.(ایکر،۲۰۰۸) با این حال به اعتقاد بعضی از محققان از جمله براو و گوپرز(۱۹۹۷) ، فاما (۱۹۹۸)، کولی و سرت (۲۰۰۶) پدیده عملکرد منفی بلندمدت سهام عرضه های عمومی اولیه بر خلاف بازده غیر عادی مثبت کوتاه مدت، در بازارهای سرمایه مورد تایید قرار نگرفته و روش های اندازه گیری آن نیز مورد منازعه پژوهشگران مالی قرار دارد.به همین دلیل این مسئله به معمای عملکرد عرضه عمومی اولیه مشهور شده است.(ساهرمان و آگونگ،۲۰۱۱) مشخص است این نتایج علاوه بر مخدوش کردن عملکرد بازار و مفهوم کارایی آن، باعث ایجاد ضرر و زیان زیادی برای شرکتهای منتشر کننده سهام خواهد شد و نگرانیهائی در مورد خطرات سرمایه گذاری بلند مدت در سهام عرضه های اولیه و همچنین ابهامات و سوالاتی در رابطه با دلایل آن ایجاد کرده است و می تواند این هشدار را به سرمایه گذاران دهد که سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام عرضه های اولیه نمی تواند موقعیت سودآوری باشد و تنها موقعیت خرید کوتاه مدت می تواند باعث سودآوری شود.
اینگونه نتایج موجب شد تا زمینه این تحقیق فراهم شود و به دنبال این اهداف برویم که بازدهی بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام بر اساس شاخص بازار چگونه است؟، آیا بازده سهام عرضه های عمومی اولیه بورس اوراق بهادار تهران همانند سهام عرضه های عمومی اولیه بورس اوراق بهادار برخی کشورها ، در بلند مدت در مقایسه با پرتفوی بازار بازده کمتری عاید سرمایه گذاران خود می سازند یا خیر؟، اگر سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران بازده کمتری در بلندمدت برای خریداران خود ایجاد می کنند، چه عامل یا عواملی در شکل گیری این پدیده می تواند موثر واقع شوند؟
برای محاسبه بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه از سه روش مختلف استفاده شده است. روش بازده غیرعادی تعدیل شده بازار[۳] برای محاسبه بازده کوتاه مدت به کار گرفته شده است. برای محاسبه بازده بلند مدت نیز از معیار بازده خرید و نگهداری تعدیل شده[۴] و روش ثروت نسبی[۵]استفاده شده است. همچنین برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازده بلند مدت بازار ثانویه از روش رگرسیون مقطعی چند متغیره[۶]و آزمونهای آماری متناسب با آن استفاده شده است.
این تحقیق درصدد است به این سوال پاسخ دهد که ” بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار چگونه است؟”

۱-۲    هدف های تحقیق

هدف اصلی:

  • تعیین بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام بر اساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸
  • شناسایی متغییرهای تاثیر گذار بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸

 
هدف های فرعی:
۱-۲- شناسایی تاثیر عمر شرکت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸
۲-۲- شناسایی تاثیر اندازه شرکت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸
۳-۲- شناسایی تاثیر نسبت اهرمی شرکت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸
۴-۲- شناسایی تاثیر نسبت قیمت به ارزش دفتری شرکت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸
۵-۲- شناسایی تاثیر بازده کوتاه مدت بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸
۶-۲- شناسایی تاثیر دوره گرم و سرد بر بازده بلند مدت بازار ثانویه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸

۱-۳    اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به افزایش عرضه های اولیه در سال‏های اخیر، به ویژه به دنبال مطرح شدن‏ خصوصی‏سازی و اجرای سیاست‏های اصل ۴۴  و ضرورت توسعه و رشد بورس اوراق بهادار بعنوان یکی از مهمترین ارکانهای اقتصادی کشور و همچنین بدلیل مزیت مهم عرضه عمومی اولیه در تجهیز بیشتر منابع مالی بخاطر گستره وسیع آن نسبت به سایر روشها، فراهم کردن شرایط مناسب برای استقبال مردم از سهام از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از این شرایط مناسب تشویق مردم و سرمایه گذاران به خرید و نگهداری بلند مدت سهام عرضه های اولیه می باشد و برای این مهم از بین بردن نگرانی ها در مورد میزان بازده بازار ثانویه خصوصا بازده بلندمدت عرضه های اولیه ضروری است.با بررسی بازدهی های عرضه های اولیه در ایران و محاسبه آن می توان در مورد کارایی بورس اوراق بهادار به نتایج مهمی رسید و بررسی های انجام شده می تواند در بهبود تصمیم گیری و ارزیابی برای کلیه فعالان در بازار سرمایه شامل سرمایه گذاران بالقوه و فعلی بازار سرمایه ،موسسات سرمایه گذاری ،بانکها ،بیمه ها ،مدیران شرکتها موسسات مشاوره و تحلیلگری مالی و سایر علاقمندان دارای اهمیت باشد.لذا تحقیق اینجانب به موضوع بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام خواهد پرداخت.
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

  1. تا بحال تحقیقی در زمینه بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه در ایران از روش مورد استفاده در این تحقیق انجام نشده است.
  2. تا بحال تحقیقی در زمینه بازده بلند مدت عرضه های اولیه در ایران در بازه زمانی مورد استفاده در این تحقیق انجام نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*