بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا ۷ سالگی کودک

عوارض مهم طبیعی روستای طولاب ۲۷

جمعیت روستای طولاب ۲۹

تاسیسات و خدمات روستای طولاب . ۳۰

وجه تسمیه ۳۳

مذهب مردم روستای طولاب ۳۳

زبان مردم روستای طولاب . ۳۳

وضعیت اشتغال مردم روستای طولاب . ۳۴

ساخت قدرت در روستای طولاب ۳۷

مطلب دیگر :

فصل چهارم : یافته های تحقیق

اعتقادات و باورها هنگام زایمان در روستای طولاب ۳۸

اعتقادات و باورها در دوران حاملگی قبل از تولد کودک . ۳۹

بچه میری – سقط جنین ۴۱

آیین روشن کردن چراغ ۴۴

زایمان و تولد کودک ۴۵

ناف بریدن کودک . ۴۷

تغذیه و تابوهای غذای . ۵۰

رسم پخت آش هفتلان . ۵۱

رسم پخت آش سرچلگانه . ۵۲

لباس نوزاد در چهل روزگی . ۵۳

اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگی . ۵۴

دندان در آوردن کودک و پخت آش دامو ۵۷

سوراخ کردن گوش نوزاد دختر . ۵۹

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*