بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

تشخیص و سنجش افسردگی. ۲۹

اختلال افسردگی عمده ۳۰

اختلال افسرده خلقی ۳۱

علایم افسردگی. ۳۳

چگونگی مقابله با افسردگی . ۳۴

روش های درمان افسردگی. ۳۵

روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده ۳۶

روش دو ستونی ۳۶

درمان کوتاه مدت. ۳۸

مشاوره و روان درمانی گروهی ۳۹

چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند. ۳۹

چگونه کسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر ۴۰

خسارت استرس ۴۲

روند استرس. ۴۳

نشانه های هیجانی افسردگی ۴۴

به هنگام افسردگی چه کاری باید انجام دهیم. ۴۷

دیدگاه های نظری درباره افسردگی . ۴۹

تعریف امدادگر. ۵۳

خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر. ۵۳

تعریف کمکهای اولیه و امداد ۵۴

هدف ما از کمکهای اولیه ۵۴

تعریف عملیات نجات ۵۵

تعریف دیگر امدادگر ۵۵

تعریف کمک های اولیه ۵۵

بقیه ویژگی های یک امدادگر ۵۵

حفظ آرامش در ارائه کمکهای اولیه ۵۶

وظایف امدادگر ۵۸

نحوه مراقبت از خود. ۵۹

کنترل استرس ۵۹

مطلب دیگر :

واکنش به استرسها ۵۹

واکنش های دیررس. ۶۰

واکنش های شدید ۶۱

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق. ۶۲

فصل سوم: طرح پژوهش. ۷۰

طرح پژوهش . ۷۱

جامعه پژوهش. ۷۲

نمونه پژوهش ۷۲

روش نمونه گیری. ۷۳

ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات ۷۴

روش آماری ۷۵

فصل چهارم: آمار. ۷۶

مقدمه. ۷۷

آمار توصیفی. ۹۱

آمار استنباطی. ۹۳

فرض صفر ۹۳

فرض خلاف ۹۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۹۴

بحث و نتیجه گیری. ۹۵

محدودیت های پژوهش ۹۷

پیشنهادات ۹۸

منابع و مآخذ. ۹۹

پیوست. ۱۰۳

چکیده تحقیق:

موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان کرج با سابقه فعالیت امدادی آنهاست که بدین منظور ۲۵ امدادگری که بیش از ۴ سال سابقه فعالیت داشتند و ۲۵ امدادگری که کمتر از۴ سال سابقه فعالیت داشتند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامه افسردگی بک سنجیده شد و در این پژوهش یک فرضیه شکل گرفت: میزان افسردگی در امدادگران مردی که بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است که کمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (۹۱۷%) در سطح (۰۵%) و (۰۱%) کوچکتر از t جدول است بنابراین فرضیه فوق رد و فرضیه صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد که بین میزان افسردگی امدادگرانی که بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی که کمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.

مقدمه:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*