بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه تولید کفپوش …

3-2-1 طبقه بندی بر اساس روش… 30
3-2-2 طبقه بندی بر اساس هدف.. 30
3-3 قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری). 30
3-4 قلمرو زمانی.. 31
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 31
3-6 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات… 32
3-6-1 پرسشنامه. 32
3-7 روایی و پایایی.. 33
3-7-1 روایی(اعتبار) ابزار پژوهش… 33
3-7-2 اعتبار محتوا 34
3-7-3 پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش… 35
3-7-3-1 روش آلفای کرونباخ… 35
3-7-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 36
3-7-5 مدل معادلات ساختاری (SEM) 36

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه. 39
4-2 آمار توصیفی.. 40
4-2-1 تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی.. 40
4-2-2 توزیع آماری جنسیت پاسخ دهندگان. 41
4-3 آزمون پایایی.. 36
4-4 مدل لیزرل (مدل معادلات ساختاری). 43

پایان نامه

4-4-1 تدوین مدل. 43
4-4-2برآورد مدل. 44
4-4-3 بررسی اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل. 56
4-5 نتایج فرضیات.. 72
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه. 76
5-2 تشریح یافته های تحقیق.. 76
5-3 پیشنهادات کاربردی برای فرضیه های پژوهش…. 84
5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 85
5-5 محدودیت های تحقیق.. 85
منابع و مآخذ. 87
پیوست ها 91
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 2-1 انواع وفاداری.. 15
جدول 3-1  طیف لیکرت 5 گزینه ای.. 33
جدول 3-2  متغیرهای تحقیق، شاخص ها و سؤالات مربوط به هرشاخص… 33
جدول 3-3 آزمون آلفای كرونباخ برای پایایی پرسشنامه. 35
جدول 3-4 مقدار آلفای كرونباخ بر اساس سوالات مربوط به متغیرها 35
جدول 4-1  فراوانی برای سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 41
جدول 4-2  فراوانی برای درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 42
جدول 4-3  فراوانی برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 43
جدول 4-4 آزمون آلفای كرونباخ برای پایایی پرسشنامه. 37
جدول 4-5 مقدار آلفای كرونباخ بر اساس سوالات مربوط به متغیرها 38
جدول 4-6 شاخصها‎ی متغیرها 46
جدول 4-7 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر كانال توزیع. 46
جدول 4-8 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر قیمت.. 46
جدول 4-9 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر ترفیع. 47

یک مطلب دیگر :

جدول 4-10 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر خدمات پس از فروش… 47
جدول 4-11تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر تصویر شركت.. 47
جدول 4-12 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر آگاهی از برند. 48
جدول 4-13 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر كیفیت ادراك شده 48
جدول 4-14 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر وفاداری به برند. 48
جدول 4-15 تحلیل عاملی اكتشافی برای آیتم های مربوط به متغیر ارزش ویژه برند. 49
جدول 4-16 بررسی اعتبار همگرا برای متغیرها 49
جدول 4-17  كانال توزیع (X1) 53
جدول 4-18  قیمت (X2) 53
جدول 4-19 ترفیع (X3) 53
جدول 4-20 خدمات پس از فروش (X4) 54
جدول 4-21 تصویر شركت (Y1) 54
جدول 4-22 آگاهی از برند (Y2) 54
جدول 4-23 كیفیت ادراك شده (Y3) 55
جدول 4-24 وفاداری به برند (Y4) 55
جدول 4-25 ارزش ویژه برند (Z) 55
جدول 4-26 تایید مدل. 57
جدول 4-27 مقادیر فرضیه 1. 59
جدول 4-28 مقادیر فرضیه 2. 59
جدول 4-29 مقادیر فرضیه 3. 60
جدول 4-30 مقادیر فرضیه 4. 60
جدول 4-31  مقادیر فرضیه 5. 61
جدول 4-32 مقادیر فرضیه 6. 61
جدول 4-33 مقادیر فرضیه 7. 62
جدول 4-34 مقادیر فرضیه 8. 62
جدول 4-35 مقادیر فرضیه 9. 63
جدول 4-36 مقادیر فرضیه 10. 63
جدول 4-37 مقادیر فرضیه 11. 64
جدول 4-38 مقادیر فرضیه 12. 64
جدول 4-39 مقادیر فرضیه 13. 65
جدول 4-40 مقادیر فرضیه 14. 65
جدول 4-41 مقادیر فرضیه 15. 66
جدول 4-42 مقادیر فرضیه 16. 66
جدول 4-43 مقادیر فرضیه 17. 67
جدول 4-44 مقادیر فرضیه 18. 67
جدول 4-45 مقادیر فرضیه 19. 68
جدول 4-46 مقادیر فرضیه 20. 68
جدول 4-47 مقادیر فرضیه 21. 69
جدول 4-48 مقادیر فرضیه 22. 69
جدول 4-49 مقادیر فرضیه 23. 70
جدول 4-50 مقادیر فرضیه 24. 70
جدول 4-51 مقادیر فرضیه 25. 71
جدول 4-52 نتایج فرضیات.. 72
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار 4-1  فراوانی  برای سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 41
نمودار 4-2  فراوانی برای درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 42
نمودار 4-3  فراوانی برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 43
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                           صفحه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*