بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف كنندگان

2-1-16-4- نق زن ها. 37
2-1-16-5-بی توجه ها. 37
2-1-17-آمیخته بازاریابی سبز. 37
2-1-17-1- محصول سبز. 37
2-1-17-2- ترفیع سبز. 39
2-1-17-3-قیمت سبز. 39
2-1-17-4- توزیع سبز. 40
2-1-17-5- تصمیم خرید سبز. 41
2-1-18- بازاریابی سبز در ایران. 42
2-1-19-مزیت های بازاریابی سبز. 43
2-1-20- سه کلید برای بازاریابی سبز موفق. 43
2-1-20-1- خالص و واقعی باشید. 44

پایان نامه

2-1-20-2-  به مشتریانتان  آموزش دهید. 44
2-1-20-3-  به آنها فرصت شرکت کردن دهید. 44
2-1-21- پتانسیل ها و چالشهای بازاریابی سبز در ایران. 44
2-2- پیشینه تحقیق. 46
2-2-1- پیشینه داخلی. 46
2-2-1- پیشینه خارجی. 49
فصل سوم روش اجرای تحقیق. 52
3-1- مقدمه. 53
3-2- فرایند اجرای تحقیق. 53
3-3- روش اجرای تحقیق. 53
3-4- جامعه آماری. 54
3-5- روش نمونه گیری و بر آورد حجم نمونه. 55
3-6- روش گرد آوری داده ها و اطلاعات. 55
3-7- ابزارهای گردآوری اطلاعات. 56
3-8- روایی. 58
3-9- پایایی. 59
3-10- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات. 60
3-10-1- بخش توصیفی داده ها. 60
3-10-2- بخش تحلیلی داده ها. 61
فصل چهارم نتایج. 62
4-1- مقدمه. 63
4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 63
4-3- توصیف متغیر های تحقیق. 67
4-4- بررسی مدل تحقیق. 73
4-4-1- بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 73
4-4-2- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری. 74
4-4-3- بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق. 75
4-5- آزمون فرضیه ها. 75
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری. 78

یک مطلب دیگر :

5-1- مقدمه. 79
5-2- نتایج آمار توصیفی. 79
5-3- نتایج آمار استنباطی. 80
5-4- پیشنهادات تحقیق. 81
5-5- محدودیت های تحقیق. 82
5-6- پیشنهادان آتی. 82
منابع. 84
پیوست. 91

فهرست جداول
جدول شماره2-1- مانع موجود میان حرف و عمل مصرف کنندگان سبز. 30
جدول شماره3-1- معیارهای محصول سبز. 56
جدول شماره3-2- معیارهای ترفیع سبز. 56
جدول شماره3-3- معیارهای قیمت سبز. 57
جدول شماره3-4- معیارهای توزیع سبز. 57
جدول شماره3-5- معیارهای خرید سبز. 58
جدول ‏3-6- ضریب آلفای کرونباخ. 60
جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 63
جدول4-2- توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 64
جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان. 65
جدول4-4- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان. 66
جدول4-5- توصیف متغیر محصول. 67
جدول4-6- توصیف متغیر تبلیغ. 68
جدول4-7- توصیف متغیر توزیع. 69
جدول4-8- توصیف متغیر قیمت. 71
جدول4-9- توصیف متغیر تصمیم خرید سبز. 72
جدول 4-10- شاخص های معنی داری و برازش مدل. 75

فهرست اشکال/ نمودارها
شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق. 8
شکل1-2- ابزارهای مخصوص بازاریابی. 18
شکل2-1- فرایند تصمیم گیری خرید. 23
نمودار4-1- نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان. 64
نمودار4-2- نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 65
نمودار4-3- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. 66
نمودار4-4- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان. 67
نمودار4-5- هیستوگرام  متغیر محصول. 68
نمودار4-6- هیستوگرام  متغیر تبلیغ. 69
نمودار4-7- هیستوگرام  متغیر توزیع. 70
نمودار4-8- هیستوگرام  متغیر قیمت. 71
نمودار4-9- هیستوگرام  متغیر تصمیم خرید سبز. 72
نمودار 4-10- آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد). 73
نمودار 4-11- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری). 74

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*