بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی

2-13)موانع و مشکلات کیفیت زندگی کاری.. 44
2-15)برنامه های کیفیت زندگی کاری.. 46
2-16)نقش واحد منابع انسانی در کیفیت زندگی کاری.. 47
2-17)مدل مفهومی تحقیق.. 47
2-18) سابقه تحقیقات انجام شده:.. 49
فصل سوموش اجرای تحقیق
3-1)مقدمه.. 54
3-2) روش  تحقیق:.. 54
3-3) جامعه و نمونه آماری.. 55
3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات.. 57
3-5)روایی پرسشنامه.. 58
3-6)پایایی پرسشنامه.. 58
3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات:.. 60

پایان نامه

3-8) جمع بندی فصل سوم.. 61
فصل چهارمتجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1) مقدمه.. 63
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 64
4-2-1) متغیر جنسیت.. 64
4-2-2) متغیر وضعیت تاهل.. 65
4-2-3) متغیر سطح تحصیلات.. 66
4-2-4) متغیر سابقه خدمت.. 67
4-2-5) متغیر سن.. 68
4-2-6) توصیف متغیر پرداخت كافی و مناسب.. 69
فصل پنجم– نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه.. 89
5-1)نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.. 89
5-1-1) نتایج آمار توصیفی.. 89
5-1-2) نتایج آمار استنباطی.. 91
5-1-2-1) نتیجه فرضیه اول.. 91
5-1-2-2) نتیجه فرضیه دوم.. 92
5-1-2-3) نتیجه فرضیه سوم.. 92
5-1-2-4) نتیجه فرضیه چهارم.. 92
5-1-2-5) نتیجه فرضیه پنجم.. 93
5-1-2-6) نتیجه فرضیه ششم.. 93
5-1-2-7) نتیجه فرضیه هفتم.. 93
5-1-2-8) نتیجه فرضیه هشتم.. 94
5-2) پیشنهادات.. 94
5-2-1) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 97
5-3) محدودیت های تحقیق.. 97
منابع.. 100
پرسشنامه.. 108

فهرست جداول

یک مطلب دیگر :

جدول(3-1) تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی      66
جدول(3-2) پایایی متغیر های تحقیق               71
جدول (4-1) توصیف متغیر جنسیت                           75
جدول (4-2) توصیف متغیر وضعیت تاهل                      76
جدول (4-3) توصیف متغیر میزان تحصیلات                    77
جدول (4-4) توصیف متغیرسابقه خدمت                       78
جدول (4-5) توصیف متغیرسن                               79
جدول (4-6) توصیف متغیر پرداخت كافی و مناسب             80
جدول (4-7) توصیف متغیر محیط امن و سالم                 81
جدول (4-8) توصیف متغیر گسترش ظرفیت های انسانی          82
جدول (4-9) توصیف متغیر امنیت كاركنان                   83
جدول (4-10) توصیف متغیر انسجام اجتماعی در سازمان كار   84
جدول (4-11) توصیف متغیر كار و كل فضای زندگی            85
جدول (4-12) توصیف متغیر حقوق فردی در سازمان            86
جدول (4-13) توصیف متغیر ارتباط اجتماعی زندگی شغلی      87
جدول (4-14) توصیف متغیر رضایت شغلی كاركنان             88
جدول (4-15) ضریب همبستگی بین پرداخت كافی و مناسب و رضایت شغلی كاركنا ن                                               90
جدول (4-16) ضریب همبستگی بین محیط امن وسالم و رضایت شغلی كاركنان                                                       91
جدول (4-17) ضریب همبستگی بین گسترش ظرفیت های انسانی و رضایت شغلی كاركنان                                                92
جدول (4-18) ضریب همبستگی بین امنیت كاركنان و رضایت شغلی كاركنان                                                         93
جدول (4-19) ضریب همبستگی بین انسجام اجتماعی در سازمان كار و رضایت شغلی كاركنان                                     94
جدول (4-20) ضریب همبستگی بین حقوق فردی در سازمان كار و رضایت شغلی كاركنان                                                95
جدول (4-21) ضریب همبستگی بین كار و كل فضای زندگی و رضایت شغلی كاركنان                                                96
جدول (4-22) ضریب همبستگی بین ارتباط اجتماعی زندگی شغلی و رضایت شغلی كاركنان                                           97
جدول (4-23) نتایج حاصل از آزمون رتبه بندی فریدمن       99

فهرست نمودارها

نمودار(4-1)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرجنسیت           75
نمودار(4-2)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر وضعیت تاهل     76
نمودار(4-3)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر سطح تحصیلات     77
نمودار(4-4)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر سابقه خدمت     78
نمودار(4-5)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر سن             79
جدول (4-6) توصیف متغیر پرداخت كافی و مناسب             80
نمودار(4-7)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر محیط امن و سالم                                                      81
نمودار(4-8)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر گسترش ظرفیتهای انسانی                                            82
نمودار(4-9)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر امنیت كاركنان  83
نمودار(4-10)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرانسجام اجتماعی در سازمان كار                                    84
نمودار(4-11)نمودار هیستوگرام توصیف متغیركار و كل فضای زندگی                                             85
نمودار(4-12)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرحقوق فردی در سازمان                                             86
نمودار(4-13)نمودار هیستوگرام توصیف متغیرارتباط اجتماعی زندگی شغلی                                      87
نمودار(4-14)نمودار هیستوگرام توصیف متغیر رضایت شغلی كاركنان                                              88
فهرست اشکال

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*