بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری …

1-9-3) قلمرو موضوعی 9
1-10) جامعه آماری 9
1-11) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 9
1-12) روش تجزیه وتحلیل 9
1-13) تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 10
1-13-1)گات 10
1-13-2) سازمان تجارت جهانی 10
1-13-3) رقابت پذیری 10
1-13-4) منابع داخلی 11
1-13-5) موقعیت در بازار 11
1-13-6) توان خلاقیت 11
فصل دوم-مطالعات نظری
گفتار اول- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ
2-1-1) مقدمه 13
2-1-2) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ 15
2-1-2-1) دیدگاه مبتنی بر منابع 17
2-1-2-1-1) سرمایه سازمانی 18
2-1-2-1-2) سرمایه انسانی 20
2-1-2-1-3) سرمایه مالی 20
2-1-2-2) دیدگاه موقعیت در بازار 21
2-1-2-2-1) سرمایه مشتری 22
2-1-2-2-2) هوشمندی رقابتی 22
2-1-2-3) دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری 23
2-1-2-3-1) سرمایه نوآوری 23
2-1-2-3-2) توان فناوری اطلاعات 24
2-1-2-3-3) مدیریت دانش 24
2-1-3) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ 25
ﺟﺪﻭﻝ 2-1-1 ‐ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ 28
گفتار دوم- سازمان تجارت جهانی
2-2-1) مقدمه 31
2-2-2) مبانی نظری 32
2-2-2-1) نظریه مركانتیلیسم 32
2-2-2-2) نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت 32
2-2-2-3) نظریه مزیت نسبی ریكاردو 33
2-2-2-4) نظریه هزینه فرصت 35
2-2-2-5) نظریه مزیت نسبی هكشر و اوهلین 36
2-2-2-6) نظریه مزیت نسبی لیندر 38
2-2-2-7) آزمون تجربی لئونتیف 39
2-2-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت 40
2-2-3-1)  اصل عدم تبعیض 41
2-2-3-2) اصل تثبیت و كاهش تعرفه 42
2-2-3-3) اصل مشورت 42
2-2-3-4) اصل حفاظتها 42
2-2-4) مذاكرات چند جانبه گات 43
2-2-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی 44
2-2-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی 45
2-2-7) ساختار سازمان جهانی تجارت 46
2-2-7-1) كنفرانس وزیران 46
2-2-7-2) شورای عمومی 46
2-2-7-3) كمیته ها 47
2-2-7-4) دبیرخانه 47
2-2-7-5) رویه تصمیم گیری 48
2-2-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی 48
2-2-9) مذاكرات تجاری پس از تأسیس 49
2-2-10 )عضویت در سازمان تجارت جهانی 53

پایان نامه

2-2-10-1 ) مشكلات و پیچیدگیهای الحاق 54
2-2-10-2 ) نقش و وظیفه آنكتاد 55
2-2-10-3) فرایند الحاق 55
2-2-10-4) اعضای اصلی 56
2-2-10-5)  اعضای ناظر 56
2-2-10-6) اعضای دوفاکتو 57
2-2-10-7) عضویت موقت 57
نمودار (2-2-2) تشریفات الحاق 58
2-2-11) سازمان تجارت جهانی و كشورهای در حال توسعه 58
2-2-12) ایران و سازمان تجارت جهانی 60
2-1-12-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 60
2-2-12-2) مراحل هفت گانه عضویت ایران 61
2-2-12-3) گاه شمار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت 63
2-2-13) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 69
2-2-14) چالشها و فرصتها در فرایند جهانی شدن اقتصاد 70
الف ) چالشها 70
ب ) فرصتها 71
گفتار سوم- تولید ماشین آلات راهسازی
2-3-1) مقدمه 75
2-3-2) سابقه تاریخی تولید ماشین آلات راهسازی 75
جدول 2-3-1 ارزش واردات بر اساس دلار آمریکا 78
گفتار چهارم – پیشینه تحقیق
2-4-1) مقدمه 79
جدول 2-4-1 مقایسه پژوهش های پیشین 86
فصل سوم-روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 88
نمودار 3-1  مراحل انجام تحقیق 89
3-2-1) طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش 90
3-2-2)  نوع پژوهش از نظر اجرا 91
3-3-1) قلمرو موضوعی 91
3-3-2)  قلمرو زمانی 91
3-3-3) قلمرو مکانی 91
3-5) روش گردآوری داده ها و اطلاعات 92
جدول 3-2 ساختار کلی پرسشنامه ها 94
3-6) ابزار گردآوری داده ها 94
3-6-1) مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق 95
3-7-1)  روایی( اعتبار) ابزار پژوهش 97
3-7-1-1) روایی صوری 98

یک مطلب دیگر :

3-7-1-2) روایی محتوا 98
جدول 3-4 حداقل CVR مورد قبول 99
جدول 3-5  نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوا 99
3-7-2) پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار پژوهش 100
جدول 3-6: ضریب آلفای کرونباخ 101
3-7-3) روایی و اعتبار مرکب 102
جدول شماره 3-7: مقادیر پایایی مرکب و روایی همگرا 102
3-8-1)  تقسیم بندی متغیرها براساس رابطه 103
3-8-2)  تعریف عملیاتی متغیرها 103
جدول 3-8  شاخص های متغیرهای تحقیق 104
3-9-1)  معرفی روش PLS 105
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1) مقدمه 109
4-2) آمار توصیفی 109
4-2-1) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی 109
جدول (4-1). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت 110
نمودار (4-1). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت 110
جدول (4-2). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن 110
نمودار (4-2). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن 111
جدول (4-3). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب تحصیلات 111
نمودار (4-3). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب میزان تحصیلات 112
جدول (4-4). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه خدمت 112
نمودار (4-4). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه کار 113
4-2-2) جداول توافقی 113
4-2-2-1) جدول توافقی جنسیت، سن و رقابت پذیری 113
جدول 4-5- جدول توافقی جنسیت، سن و رقابت پذیری 113
4-2-2-2) جدول توافقی تحصیلات، سن و رقابت پذیری 114
جدول 4-6- جدول توافقی سن، تحصیلات و رقابت پذیری 114
4-2-2-3) جدول توافقی سابقه کاری، جنسیت و رقابت پذیری 115
جدول 4-7- جدول توافقی جنسیت، سابقه کاری و رقابت پذیری 115
4-2-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 116
جدول 4-8- شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرها 116
4-3) آمار استنباطی 117
جدول 4-9- سطح معنی‌داری آزمون كولموگروف – اسمیرنف 118
4-3-2) آزمون فرضیات تحقیق 118
4-3- 2-1) مدل بیرونی (مدل اندازه‌گیری) 119
جدول 4-10- کدگذاری متغیرها 120
نمودار 4-5- مدل کلی پژوهش با تکنیک حداقل مربعات جزئی 121
نمودار 4-6- آماره تی مدل کلی پژوهش 122
جدول 4-11- مدل بیرونی حداقل مربعات جزئی 122
جدول 4-12- مقدار بوت استراپینگ حداقل مربعات جزئی 122
4-4) آزمون فرضیه‌های پژوهش 123
4-4-1) ارزیابی مدل ساختاری 123
4-4-2) معیار نیکویی برازش 124
جدول شماره 4-13: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری 125
4-4-3) آزمون فرضیات تحقیق 125
4-5) رتبه بندی ابعاد 127
جدول 4-14- رتبه بندی ابعاد متأثر از الحاق به WTO 127
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 129
5-2) نتایج تحقیق 129
5-2-1) منابع داخل صنعت 130
5-2-2) موقعیت در بازار 130
5-2-3) توان خلاقیت و نوآوری 131
جدول 5-1 مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین 131
5-3)  پیشنهادات 133
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 135
5-5) مشکلات تحقیق 135
فهرست منابع و مآخذ 137

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*