بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

1ـ علت………………………………………………………………………………………………………….35
2ـ شرط…………………………………………………………………………………………………………36
3ـ عامل…………………………………………………………………………………………………………37
گفتار دوم ـ تحلیل روان­شناختی انگیزه……………………………………………………………………………………39
الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………40
ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………….41

پایان نامه

فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا
مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم…………………………………………………………………………………………….45
گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل­دهنده جرم…………………………………………………………………46
الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن……………………………………………………………………47
ب ـ آدم­ربایی…………………………………………………………………………………………………………..49
ج ـ نشر­اکاذیب………………………………………………………………………………………………………..51
د ـ افترای عملی………………………………………………………………………………………………………..52
و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری……………………………………………………………………………………..52
گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل­موجهه………………………………………………………………………………….53
الف ـ به عنوان دفاع مشروع………………………………………………………………………………………..54
ب ـ به عنوان ضرورت……………………………………………………………………………………………….55

یک مطلب دیگر :

ج ـ به عنوان رضایت بزه­دیده………………………………………………………………………………………57
د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی……………………………………………………………………….59
مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات……………………………………………………………………………………….60
گفتار اول ـ در معافیت از مجازات…………………………………………………………………………………………67
الف ـ انگیزه خدمت به مردم……………………………………………………………………………………….67
ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین……………………………………………………………………………67
ج ـ علم به بی­گناهی متهم…………………………………………………………………………………………..68
د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم……………………………………………………………………………………….69
گفتار دوم ـ در تشدید مجازات……………………………………………………………………………………………..69
الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت………………………………………………….70
ب ـ انگیزه فساد در زمین……………………………………………………………………………………………72
ج ـ انگیزه براندازی حکومت………………………………………………………………………………………72
د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت……………………………………………………………………………..73
گفتار سوم  ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط…………………………………………………………….73
الف ـ در اعمال تخفیف……………………………………………………………………………………………..76
ب ـ در اعمال تعلیق…………………………………………………………………………………………………..77
ج ـ در اعمال آزادی مشروط………………………………………………………………………………………79
نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………80
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….81
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………83
 
 
مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*