بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی اسراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی

فصل ۱ : کلیات تحقیق ۱-۱

۱-۱- مقدمه. ۱-۲

۱-۲- تعریف مساله. ۱-۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱-۷

۱-۴- اهداف تحقیق. ۱-۸

۱-۵- سؤالهای تحقیق. ۱-۸

۱-۶- فرضیه ها/ پیش فرض ها ۱-۸

۱-۶-۱- فرضیه های اصلی. ۱-۸

۱-۷- قلمرو تحقیق. ۱-۹

۱-۷-۱- قلمروی موضوعی. ۱-۹

۱-۷-۲- قلمروی مکانی و زمانی. ۱-۹

۱-۸- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق. ۱-۹

فصل ۲ : مبانی نظری تحقیق ۲-۱۱

۲-۱- مقدمه. ۲-۱۲

۲-۲- بازارگرایی. ۲-۱۳

۲-۲-۱- مفهوم بازارگرایی. ۲-۱۴

۲-۲-۲- دیدگاه‌های بازارگرایی. ۲-۱۸

۲-۲-۲-۱- دیدگاه تصمیم گیری. ۲-۱۹

۲-۲-۲-۲- دیدگاه هوشمندی بازار. ۲-۲۰

۲-۲-۲-۳- دیدگاه فرهنگ بازارگرایی. ۲-۲۱

۲-۲-۲-۴- دیدگاه بازاریابی استراتژیک ۲-۲۳

۲-۲-۲-۵- دیدگاه مشتری گرایی. ۲-۲۳

۲-۲-۲-۶- دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت. ۲-۲۴

۲-۲-۳- فرهنگ بازارگرایی. ۲-۲۴

۲-۲-۴- نحوهی شکل گیری بازارگرایی. ۲-۲۷

۲-۲-۵- رفتارشرکت‌های بازارگرا ۲-۳۰

۲-۲-۵-۱- رفتارهای سنتی بازارگرایی: نسل اول بازارگرایی. ۲-۳۰

۲-۲-۵-۲- رفتارهای مدرن بازارگرایی:  نسل دوم بازارگرایی. ۲-۳۱

۲-۲-۶- مدل های بازارگرایی و عملکرد. ۲-۳۳

۲-۲-۷- پیشینه ی تجربی تحقیق. ۲-۳۴

۲-۲-۷-۱- مطالعات بازارگرایی در خارج ۲-۳۴

۲-۲-۷-۲- مطالعات بازارگرایی در داخل ۲-۳۸

۲-۳- تاریخچه چابکی. ۲-۴۱

۲-۳-۱- مفهوم چابکی. ۲-۴۲

۲-۳-۲- ابعاد چابکی. ۲-۴۴

۲-۳-۳- قابلیتهای چابکی. ۲-۴۶

۲-۳-۴- بهبود قابلیتهای چابکی در سازمان ۲-۴۸

۲-۳-۵- ویژگیهای سازمانهای چابک ۲-۵۰

۲-۳-۶- دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک ۲-۵۰

۲-۳-۷- مدلهای دستیابی به چابکی. ۲-۵۱

۲-۳-۷-۱- الگوی گلدمن و ناگل ۲-۵۱

۲-۳-۷-۲- الگوی شریفی و ژانگ ۲-۵۲

۲-۳-۸- ۲-۳-۷-۳ الگوی کروکیتو و یوسف. ۲-۵۴

۲-۳-۸-۱- مدل چابکی از نظر تورنگلین و همکاران ۲-۵۵

۲-۳-۸-۲- مدل گروه مشاوران آتوز. ۲-۵۷

۲-۳-۹- مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی. ۲-۵۸

۲-۳-۱۰- تفاوت بین سازمانهای سنتی و سازمانهای چابک ۲-۵۹

۲-۳-۱۱- پیشینه ی تجربی تحقیق. ۲-۶۰

۲-۳-۱۱-۱- تحقیقات انجام شده در داخل ۲-۶۰

۲-۳-۱۱-۲- تحقیقات انجام شده در خارج ۲-۶۲

۲-۴- فرهنگ ۲-۶۴

۲-۴-۱- تعاریف فرهنگ ۲-۶۴

۲-۴-۲- فرهنگ سازمانی. ۲-۶۶

۲-۴-۳- تاریخچه ی فرهنگ سازمانی. ۲-۶۸

۲-۴-۴- منشأ فرهنگ سازمانی. ۲-۶۹

۲-۴-۵- چگونگی تداوم فرهنگ سازمانی. ۲-۷۰

۲-۴-۶- نقش فرهنگ ۲-۷۱

۲-۴-۷- ابعاد فرهنگ سازمانی. ۲-۷۲

۲-۴-۸- مدلهای فرهنگ سازمانی. ۲-۷۵

۲-۴-۹- ۲-۵-۱۱ مدیریت فرهنگ سازمانی. ۲-۸۳

۲-۴-۱۰- مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی. ۲-۸۴

۲-۴-۱۱- پیشینه ی تجربی تحقیق. ۲-۸۵

۲-۴-۱۱-۱- تحقیقات انجام شده در داخل ۲-۸۵

۲-۴-۱۱-۲- تحقیقات انجام شده در خارج ۲-۸۹

فصل ۳ :روش شناسی تحقیق ۳-۹۲

۳-۱- مقدمه. ۳-۹۳

۳-۲- روش تحقیق. ۳-۹۴

۳-۲-۱- دسته بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف. ۳-۹۴

۳-۲-۲- روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش ۳-۹۴

۳-۳- جامعه و نمونهی آماری. ۳-۹۵

۳-۴- تعیین حجم نمونه. ۳-۹۵

۳-۵- روش نمونهگیری. ۳-۹۵

۳-۶- ابزار گردآوری داده ها ۳-۹۶

۳-۶-۱- روایی و پایایی. ۳-۹۸

۳-۶-۱-۱- روایی. ۳-۹۸

۳-۶-۲- اعتبار(پایایی) پرسشنامه. ۳-۱۰۰

۳-۷- متغیرهای تحقیق. ۳-۱۰۱

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. ۳-۱۰۲

۳-۸-۱- تحلیل عاملی تأییدی. ۳-۱۰۲

۳-۸-۲- مدلیابی معادلات ساختاری. ۳-۱۰۳

۳-۸-۳- روش پی.ال.اس ۳-۱۰۵

فصل ۴ : تجزیه و تحلیل داده ها ۴-۱۰۸

۴-۱- مقدمه. ۴-۱۰۹

۴-۲- تحلیل جمعیت شناختی نمونه. ۴-۱۱۱

۴-۲-۱- جنسیت. ۴-۱۱۱

۴-۲-۲- ۴-۲-۲ سن ۴-۱۱۲

۴-۲-۳- تحصیلات. ۴-۱۱۲

۴-۲-۴- سابقهی کار در شرکت. ۴-۱۱۳

۴-۲-۵- سمت سازمانی. ۴-۱۱۴

۴-۳- تحلیل مدل مفهومی تحقیق. ۴-۱۱۴

۴-۳-۱- پایایی. ۴-۱۱۴

۴-۳-۲- روایی همگرا ۴-۱۱۵

۴-۳-۳- روایی همگرا ۴-۱۲۰

۴-۳-۴- روایی واگرا ۴-۱۲۱

۴-۴- آزمون میانگین ۴-۱۲۱

۴-۵- آزمون فرضیات. ۴-۱۲۹

۴-۵-۱- تحلیل فرضیه های اصلی. ۴-۱۲۹

۴-۵-۲- تحلیل فرضیه های فرعی. ۴-۱۳۱

۴-۶- نیکویی برازش ۴-۱۳۳

فصل ۵ : ۵-۱۳۵

۵-۱- مقدمه. ۵-۱۳۶

۵-۲- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی. ۵-۱۳۷

۵-۳- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی. ۵-۱۳۷

۵-۳-۱- مرور نتایج روایی و پایایی. ۵-۱۳۷

۵-۳-۲- نتایج آزمون فرضیه ها ۵-۱۳۸

۵-۴- محدودیتهای پژوهش ۵-۱۴۲

۵-۵- پیشنهادها ۵-۱۴۲

۵-۵-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های تحقیق. ۵-۱۴۲

۵-۶- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۵-۱۴۳

منابع۵-۱۴۵

منابع فارسی: ۵-۱۴۵

منابع لاتین: ۵-۱۴۷

پیوستها ۵-۱۴۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان. صفحه

شکل ۲-۱ : بازمفهوم سازی بازارگرایی(کادوگان و دیامانتوپولوس،۱۹۹۵) ۲-۱۷

شکل ۲-۲ ابعاد چابکی از دیدگاه نظام مند(فتحیان، شیخ؛۱۳۸۸). ۲-۴۶

شکل ۲-۳ مدل بهبود قابلیت چابکی(نیکپور،برکم؛۱۳۹۱). ۲-۴۹

شکل ۲-۴ الگوی چابکی گلدمن و همکارانش(ابراهیمیان جلودار،۱۳۹۰) ۲-۵۲

شکل ۲-۵ : الگوی مفهومی چابکی سازمان، شریفی و ژانگ(ابراهیمیان جلودار،۱۳۹۰) ۲-۵۴

شکل ۲-۶ مدل چابکی سازمانی کروکیتو و یوسف(حمیدی؛ حسنپور؛ کیایی و موسوی؛۱۳۸۸) ۲-۵۵

شکل ۲-۷ : مدل چابکی سازمانی، تورنگ لین و همکاران، ۲۰۰۵. ۲-۵۶

شکل ۲-۸ : مدل چابکی گروه مشاوران آتوز،۲۰۰۷ ۲-۵۸

شکل ۲-۹ : منابع و منشاء فرهنگ سازمانی(صفراف،۱۳۹۰). ۲-۷۰

شکل ۲-۱۰ : فرایند جامعه پذیری(همان). ۲-۷۱

شکل ۲-۱۱ : مدل فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۷) ۲-۷۸

شکل ۲-۱۲ : فرایند مدیریت فرهنگ سازمان(رعنایی کردشولی،۱۳۸۶). ۲-۸۴

شکل ۲-۱۳ : مدل مفهومی تحقیق. ۲-۹۱

۴-۱۲۰

شکل ۴-۱ بار عاملی متغیرهای تحقیق ۴-۱۲۰

شکل ۴-۲ : مدل آزمون شدهی تحقیق ۴-۱۲۹

شکل ۴-۳ : مدل آزمون شدهی تحقیق۲. ۴-۱۳۱

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱ تعداد مطالعات مربوط به رابطه بازارگرایی با عملکرد و آثار معنادار آن(لنجرک،۲۰۰۳) ۲-۳۳

جدول ۲-۲ تعاریف ارائه شده از چابکی ۲-۴۲

جدول ۲-۳ : تفاوت بین سازمان های سنتی و چابک(دواداسان و رامش،۲۰۰۷) ۲-۵۹

جدول ۲-۴ : نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از فرهنگ، گردآورنده ۲-۶۵

جدول ۲-۵ : نمونه ای از تعاریف ارائه شده از فرهنگ سازمانی، گردآورنده ۲-۶۶

مطلب دیگر :

جدول ۲-۶ : برخی کارکردهای فرهنگ سازمان(اردکانی، فرحی،۱۳۹۱) ۲-۷۱

جدول ۲-۷ : ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحب نظران(ابزری و دلوی،۱۳۸۸) ۲-۷۲

جدول ۲-۸ : ارزشهای فرهنگی در مؤسسه های ژاپنی، آمریکایی و نوع(صفراف،۱۳۹۰) ۲-۸۱

جدول ۳-۱ : سؤالهای مربوط به بازارگرایی(نارور و اسلاتر،۱۹۹۰)، چابکی استراتژیک( شریفی و ژانگ،۲۰۰۱)، فرهنگ سازمانی( رابینز،۱۹۹۱) ۳-۹۷

جدول ۳-۲ :  پایایی تحقیق با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ ۳-۱۰۱

جدول ۴-۱ : اطلاعات مربوط به شرکتهای دارویی و تعداد پرسشنامه های توزیع شده ۴-۱۰۹

جدول ۴-۲ : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری شده از نظر جنسیت. ۴-۱۱۱

جدول ۴-۳ : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری شده از نظر سن ۴-۱۱۲

جدول ۴-۴ : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری از نظر تحصیلات. ۴-۱۱۳

جدول ۴-۵ : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری شده از نظر سابقه ی کار ۴-۱۱۳

جدول ۴-۶ : بار عاملی مربوط به هر یک از سنجه های موجود در سازه ها ۴-۱۱۵

جدول ۴-۷ : یافته های آزمون میانگین برای متغیر بازارگرایی ۴-۱۲۲

جدول ۴-۸ : یافته های آزمون میانگین مربوط به چابکی استراتژیک ۴-۱۲۴

جدول ۴-۹ : یافته های آزمون میانگین مربوط به فرهنگ سازمانی ۴-۱۲۶

جدول ۴-۱۰ : رابطه ی بین بازارگرایی و چابکی استراتژیک ۴-۱۳۰

جدول ۴-۱۱ : رابطه ی متغیر تعدیل گر فرهنگ سازمانی و بازارگرایی و چابکی استراتژیک ۴-۱۳۰

جدول ۴-۱۲ : رابطه ی بین مشتریگرایی و چابکی استراتژیک ۴-۱۳۲

جدول ۴-۱۳ : رابطه ی رقیبگرایی و چابکی استراتژیک ۴-۱۳۲

جدول ۴-۱۴ : رابطه ی هماهنگی بین بخشی و چابکی استراتژیک ۴-۱۳۳

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ۱

: کلیات تحقیق

: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱-  مقدمه

امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار ضروری است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می­شود و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژی­ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می­باشد. حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت­هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالشی استراتژیک تلقی می­شود؛ بنابراین وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری سازمان محسوب می­شود بدین معنا که با افزایش وفاداری مشتریان می­توان انتظار داشت سهم بازار و میزان سود دهی بنگاه اقتصادی ارتقا می­یابد. درک بازار با برنامه ­ریزی و اتخاذ استراتژی­های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه­های اقتصادی را سبب می­شود (حمیدی زاده و غمخواری، ۱۳۸۸). بنابراین بازارگرایی به عنوان کاربرد مفهوم بازاریابی از آن رو مورد توجه سازمان­های عصر حاضر قرار دارد که مشتری اکنون به دلیل پیشی گرفتن تولید بر تقاضا و افزایش رقابت میان تولیدکنندگان انتخابگر شده است (نیکومرام و حیدرزاده، ۱۳۸۵) و عدم توجه به مشتری راهی به سوی نابودی برای هر کسب و کاری محسوب می­شود. بنابراین بازارگرایی پیش نیاز عملیات موفق یک کسب و کار می­باشد.

همانطور که بیان شد، مشتری عاملی کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می­شود. تغییر، باثبات ترین مشخصه­ای است که می­توان برای دنیای کنونی کسب وکار معرفی کر د(الفت، زنجیرچی، ۱۳۸۹). امروزه شرکت ها با رقابتی بسیار شدید رو به رو هستند که از تغییرات تکنولوژیکی و تغییر در تقاضای مشتریان ناشی می­شود. این وضعیت باعث زیر سؤال رفتن صحت مدل­های سنتی مدیریت شده است( جعفرنژاد و درویش،۱۳۸۸). شرکت­ها باید به طور مؤثر بر تغییرات مستمر و غیرمنتظره و همچنین چالش­های جدید مشتریان با هزینه اندک فایق آیند؛ بنابراین، توانایی واکنش سریع و اثربخش ، رقابت مبتنی بر زمان و تأمین نیازهای مشتری، مشخصه­ی قطعی رقابت جویی شده است. در واقع چابکی ضرورتی برای بقا در مقابل رقبا، تحت محیط­های متغیر برای برخورد با چالش­های تحویل سریع محصولات و خدمات، کیفیت و رضایت مشتری است(صدیقه و محفوظی،۱۳۸۹). توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار، چابکی نامیده می­شود که امروزه عامل اصلی بقای بنگاه­ها تلقی می­شود(محمدی و امیری،۱۳۹۱).

با توجه به مطالب عنوان شده، در این تحقیق به بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی پرداخته شده است.

همچنین شایان ذکر است که در این تحقیق منظور از چابکی استراتژیک همان چابکی سازمان می­باشد.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*