بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات …

بخش دوم: پاسخگویی………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-2-2- تعاریف پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………27
2-2-3- مفهوم پاسخگویی……………………………………………………………………………………………………………………29
2-2-4- معنی پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-5- تاریخچه پاسخگویی در اداره امور عمومی………………………………………………………………………………….29
2-2-6- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی…………………………………………………………………………………………….31
2-2-7- پاسخگویی در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………32
2-2-8- ضرورت و اهمیت پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………….35
2-2-9- مراحل طراحی مدل فرآیند پاسخگویی……………………………………………………………………………………….36
2-1-10- انواع  و سطوح پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….37
2-2-11- كاركرد ها و پیامد های پاسخ گویی عمومی………………………………………………………………………………40

پایان نامه

2-2-12- موانع پاسخگویی مدیران در سازمانها……………………………………………………………………………………….42
بخش سوم: سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته…………………………………………………………………………………..43
2-3-1-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………………………………………………43
2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشورError! Bookmark not defined.45
فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….47
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………48
3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-3- جامعه آماری تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………..49
3-4- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه:…………………………………………………………………………………………………49
3-5- ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………50
3- 6- مقیاس های پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………..51
3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق………………………………………………………………………………………..52
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………54
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………………………………….55
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56
4-2- بخش اول توصیف آماری جمعیت نمونه……………………………………………………………………………………….57
4-3- بخش دوم :تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه های تحقیق)   ……………………….61
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………………………………………………62
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74
5-2- بحث و نتیجه گیری.. Error! Bookmark not defined.75
5-2-1- نتیجه گیری توصیف آماری  ویژگی های آزمودنی ……………………………………………………………………..75
5-2-2- نتایج  تجزیه وتحلیل استنباطی داده های آماری …………………………………………………………………………75
5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………76
5-3- پیشنهادهایی در راستای نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………76
5-3- پیشنهادهایی برای محققان آتی ……………………………………………………………………………………………………77
5-4- محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..77
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..78
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………79
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

یک مطلب دیگر :

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

فهرست جداول
جدول شماره 2-1-1: مفهوم کارکردی مولفه های دولت الکترونیک…………………………………………………….17
جدول شماره 2-1-2: نحوه ارتباط مولفه های دولت الکترونیک با یکدیگر   19
جدول شماره 3-1: تعداد و نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه ها.. 51
جدول شماره 3-2: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه پاسخگویی   51
جدول شماره 3-3: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه دولت الکترونیک   52
جدول شماره3-4 : آزمون پایایی سوالات  پرسشنامه پاسخگویی.. 53
جدول شماره3-5 : آزمون پایایی سوالات  پرسشنامه دولت الکترونیک.. 53
جدول4-1-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 57
جدول 4-1-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 58
جدول 4-1-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات.. 59
جدول شماره 4-1-4 : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 60
جدول4-2-1 : نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال   62
جدول شماره 4-2-2 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی   63
جدول (4-2-3) : نتایج آزمون فرضیه ی اصلی.. 64
جدول شماره 4-2-4 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-1  65
جدول (4-2-5) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-1. 65
جدول شماره 4-2-6 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-2  66
جدول (4-2-7) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-2. 67
جدول شماره 4-2-8 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-3  68
جدول (4-2-9) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-3. 68
جدول شماره 4-2-10 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-4  69
جدول (4-2-11) : نتایج آزمون فرضیه 1-4. 70
جدول شماره 4-2-12 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه1-5  71
جدول (4-2-13) : نتایج آزمون فرضیه ی 1-5. 71
جدول شماره 4-2-14: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 72

فهرست نمودار
نمودار شماره 2-1-2 ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی.. 40
نمودار4-1-1 : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال جنسیت.. 57
نمودار4-1-2: درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال سن.. 58
نمودار4-1-3 : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال تحصیلات.. 59

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*