بررسی تأثیر تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

 • طرح مساله ، بیان هدف و ضرورت آن ……………………………………………………………………. 1
 • پرسش های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 2
 • فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 3
 • مفاهیم و متغیرها…………………………………………………………………………………………………. 3

5 .سابقه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 4

 1. 5. اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی …………………………………………………………… 4
 2. 5. مباحث نظری پیرامون کارآمدی سیاسی ………………………………………………………………. 5
 3. 5. کارآمدی از منظر اسلام یا بنیانگذار جمهوری اسلامی ………………………………………………. 5
 4. 3. 5 .کتاب ها ………………………………………………………………………………………………….. 5
 5. 3. 5. مقالات مرتبط …………………………………………………………………………………………… 6
 6. 5. پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 7
 7. روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 7
 8. سازمان دهی پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 8

بخش یکم (مفاهیم و کلیات)

فصل اول. بررسی مفهوم کارآمدی ………………………………………………………………………………. 10

1.معنای لغوی و اصطلاحی کارآمدی……………………………………………………………………………. 11

 1. 1. کارآمدی در ادبیات فارسی ……………………………………………………………………………….. 11

2 . 1. کارآمدی در ادبیات لاتین ………………………………………………………………………………… 11

3 . 1 . کارآمدی درعلم اقتصاد ………………………………………………………………………………….. 12

 1. 1. کارآمدی در علم مدیریت………………………………………………………………………………….. 13
 2. 1. کارآمدی در علم سیاست…………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم . كارآمدی نظام سیاسی………………………………………………………………………………… 15

 1. مفهوم نظام سیاسی………………………………………………………………………………………………. 15
 2. روش تحلیل سیستم ها…………………………………………………………………………………………. 16
 3. 2. ورودی نظام ………………………………………………………………………………………………… 17
 4. 1. 2. تقاضاها…………………………………………………………………………………………………… 17
 5. 1. 2. حمایت ها……………………………………………………………………………………………….. 17
 6. 2. 1. 2. كم و كیف داده ها…………………………………………………………………………………. 18
 7. 2. 1. 2. فرآیند سیاسی كردن……………………………………………………………………………….. 19
 8. 2. فرآیند تبدیل …………………………………………………………………………………………………. 20
 9. 2. خروجی ها …………………………………………………………………………………………………… 20
 10. 2. وضعیت محیط ………………………………………………………………………………………………. 20
 11. 2. نتایج …………………………………………………………………………………………………………… 20
 12. 2. بازخورد ………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل سوم. تحلیل كارآیی و كاركردهای نظام سیاسی………………………………………………………… 22

 1. كارویژه تبدیل و استحاله……………………………………………………………………………………….. 22
 2. كارویژه تطابق به صیانت و سازگاری……………………………………………………………………….. 23
 3. كارویژه های قابلیتی…………………………………………………………………………………………….. 23

فصل چهارم. عناصر کارآمدی نظام سیاسی…………………………………………………………………….. 25

 1. نقش اهداف در تعیین کارآمدی یک نظام…………………………………………………………………… 26
 2. نقش امکانات در تعیین کارآمدی یک نظام…………………………………………………………………. 27
 3. 2. امکانات مادی………………………………………………………………………………………………… 27

2 . 2 . امکانات کیفی و معنوی…………………………………………………………………………………… 28

 1. نقش موانع در تعیین کارآمدی یک نظام…………………………………………………………………….. 28

۱. 3 . موانع داخلی………………………………………………………………………………………………….. 28

 1. 3. موانع خارجی…………………………………………………………………………………………………. 29

فصل پنجم. نکات تکمیلی در شناخت کارآمدی………………………………………………………………. 29

 1. نسبی بودن کارآمدی…………………………………………………………………………………………….. 29
 2. نقش مراحل در کارآمدی………………………………………………………………………………………. 30
 3. نقش اجزاء یک سیستم در کارآمدی…………………………………………………………………………. 30
 4. حکومت کارپرداز یا برنامه دار……………………………………………………………………………….. 31
 5. پایان نامه

5 . مردم و كارآمدی نظام سیاسی………………………………………………………………………………… 32

فصل ششم. جایگاه کارآمدی در نظام های سیاسی…………………………………………………………… 32

 1. اثبات صحت و اتقان یك ایدئولوژی………………………………………………………………………… 34
 2. رابطه كارآمدی و مشروعیت…………………………………………………………………………………… 34

2-1. تعریف مشروعیت ………………………………………………………………………………………….. 34

1 . 2 .1. انواع مشروعیت…………………………………………………………………………………………. 35

2-2. رابطه كارآمدی و مشروعیت………………………………………………………………………………. 37

 1. كارآمدی و اعتماد سیاسی………………………………………………………………………………………. 42
 2. كارآمدی و اقتدار ملی…………………………………………………………………………………………… 42

4-1. تعریف اقتدار…………………………………………………………………………………………………. 42

4-2. رابطه كارآمدی و اقتدار ملی……………………………………………………………………………….. 43

 1. كارآمدی و توسعه……………………………………………………………………………………………….. 44

5-1. رابطه كارآمدی و توسعه……………………………………………………………………………………. 44

 1. كارآمدی در انقلاب ها………………………………………………………………………………………….. 45

6-1. تعریف انقلاب……………………………………………………………………………………………….. 45

6-2. رابطه انقلاب با نظام سیاسی……………………………………………………………………………….. 46

فصل هفتم. پیامدهای ناکارآمدی………………………………………………………………………………….. 46

بحران های ناشی از ناكارآمدی……………………………………………………………………………………. 47

 1. بحران هویت …………………………………………………………………………………………………….. 47
 2. بحران مشروعیت ……………………………………………………………………………………………….. 48
 3. بحران توزیع ……………………………………………………………………………………………………… 49
 4. بحران مشاركت …………………………………………………………………………………………………. 49
 5. بحران نفوذ ……………………………………………………………………………………………………….. 51
 6. بحران یكپارچگی و ادغام …………………………………………………………………………………….. 52
 7. یک مطلب دیگر :
 8. برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان گلستان

فصل هشتم. شاخصه های کارآمدی……………………………………………………………………………… 53

بخش دوم ( اصول اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل یکم. روش شناسی اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران………………………………. 59

 1. روش تحلیل سیستمی…………………………………………………………………………………………… 60
 2. روش بحران……………………………………………………………………………………………………… 61
 3. روش مفهومی…………………………………………………………………………………………………….. 62
 4. روش تحلیل گفتمانی…………………………………………………………………………………………… 64
 5. روش راهبردی……………………………………………………………………………………………………. 67
 6. روش میان رشته ای……………………………………………………………………………………………… 68

فصل دوم. زندگینامه علمی – سیاسی  بنیانگذار جمهوری اسلامی………………………………………… 69

 1. تحولات دوران کودکی و نوجوانی (1300-1281) …………………………………………………… 69
 2. تحولات دوران تحصیل (1339-1300) ………………………………………………………………… 71
 3. 2 .آثار علمی……………………………………………………………………………………………………… 71

2 . 2. پیامدهای جنبش مشروطه…………………………………………………………………………………. 73

3 . 2. به قدرت  رسیدن رضا خان …………………………………………………………………………….. 74

 1. 2. حکومت محمدرضا شاه…………………………………………………………………………………….. 75
 2. تحولات دوران مرجعیت دینی (1357- 1339) ………………………………………………………. 78

1-3.جهت گیری های امام در سال های 1339 تا 1343………………………………………………… 79

2-3. جهت گیری های امام در سال های 1343 تا 1356……………………………………………….. 82

3-3. جهت گیری های امام در سال های 1356 تا 1357……………………………………………….. 85

 1. تحولات دوران رهبری نظام سیاسی (1368- 1357) ………………………………………………… 87

فصل سوم؛ بنیادهای نظری اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران…………………………….. 88

 1. مبانی فلسفی؛ معرفت شناسی و هستی شناسی……………………………………………………………. 89
 2. مبانی انسان‏شناسی و جامعه‏شناسی…………………………………………………………………………… 90
 3. مبانی کلامی و اعتقادی…………………………………………………………………………………………. 93
 4. مبانی فقهی – اصولی…………………………………………………………………………………………… 94

فصل چهارم؛ اصول اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی…………………………………………….. 98

 1. ضرورت بر پایی حکومت……………………………………………………………………………………… 99
 2. ماهیت حکومت………………………………………………………………………………………………….. 99
 3. ابزاری بودن حکومت برای تحقق ارزش های اسلامی…………………………………………………… 100
 4. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت………………………………………………………… 100
 5. ضرورت حفظ نظام اسلامی…………………………………………………………………………………… 101
 6. جایگاه مردم در حکومت اسلامی…………………………………………………………………………….. 102
 7. اختیارت حاکم اسلامی………………………………………………………………………………………….. 102
 8. انعطاف پذیری و تدریجی بودن………………………………………………………………………………. 103

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 104

بخش سوم (کارآمدی سیاسی و تکلیف گرایی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 108

فصل یکم. بررسی کارآمدی سیاسی از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ………………………….. 108

 1. اهداف حکومت………………………………………………………………………………………………….. 109
 2. 1 . اهداف غایی…………………………………………………………………………………………………. 110
 3. 1. اهداف متوسط………………………………………………………………………………………………… 111
 4. 2 . 1. تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………………… 111
 5. 2 . 1. آزادی……………………………………………………………………………………………………… 112
 6. 2 . 1.حاكمیت قانون اسلام…………………………………………………………………………………… 113
 7. 2 . 1. عدالت، امنیت و رفاه………………………………………………………………………………….. 114

1 . 4. 2 . 1. برقراری عدالت هدف ارسال پیامبران…………………………………………………………. 114

2 . 4. 2 . 1. عدالت، امری فطری و عقلانی…………………………………………………………………. 114

3 . 4. 2 . 1. عدالت صفت الهی است و احکام اسلام نیز مبتنی بر آن…………………………………. 114

4 . 4. 2 . 1. عدالت، ارزشی برتر و تغییر نا پذیر و شاخص حکومت اسلامی………………………. 114

5 . 4. 2 . 1. اجرای عدالت، زمینه ساز توسعه معنوی و ایجاد محیط امن……………………………… 115

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*