بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان

2-2-6 عوامل مؤثر در تعهد سازمانی   38
2-2-7 اثربخشی تعهد سازمانی   39
2-3 مروری بر تحقیقات انجام شده:   40
2-3-1 تحقیقات انجام شده در جهان:   40
2-3-2 تحقیقات انجام شده در ایران:   41
2-4  مدل مفهومی تحقیق   43
فصل سوم: روش تحقیق   45
مقدمه   46
3-1 روش تحقیق   46

پایان نامه

3-2 متغیرهای تحقیق   47
3-3 جامعه ی آماری   47
3-6 ابزار گرد آوری داده‌ها   49
3-6-1 پرسشنامه:   49
3-7 ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری   51
3-7-1 روایی   51
3-7- 2 پایایی   51
3-8 روشهای تحلیل داده ها:   53
3-9 مراحل اجرای پژوهش   53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها   54
مقدمه   55
4-1 تحلیل توصیفی داده‌ها   55
4-1-1 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن   55
4-1-2 بررسی وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ وضعیت تأهل   56
4-1-3 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت   57
4-1-4 بررسی وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات   58
4-2 تحلیل استنباطی داده‌ها   59
4-2-1 آزمون نرمال بودن داده‌ها   59
4-2-1  بررسی فرضیات تحقیق   60
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   67

یک مطلب دیگر :

مقدمه   68
5-1  نتیجه‌گیری   68
5-2 پیشنهادات تحقیق   69
5-2-1 مبتنی بر یافته‌ها   69
5-2-2 پیشنهادها برای پژوهشگران آتی   70
5-3 محدودیت‌های پژوهش   70
منابع   71
الف) منابع فارسی   71
ب) منابع انگلیسی   76
پرسشنامه   79

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر  تعهد سازمانی كاركنان به  اجرا درآمد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری کارمندان و مدیران پژوهشكده بیمه انتخاب گردیدند که تعداد آنان 110  نفر بود. برای تعیین حجم نمونه که بوسیله فرمول كوكران برآورد شد، با خطای 2.5 %  برابر با  103 نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» است و محقق برای جمع‌آوری داده‌های مربوطه به سوالات تحقیق، از پرسش‌نامه استفاده کرده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها  ابتدا با استفاده از آزمون كولوموگوروف- اسمیرنوف (K-S)  توزیع نرمال بودن متغیرها انجام شد و بعد از آن با استفاده از  رگرسیون چندگانه به روش رگرسیون گام به گام (stepwise regression) برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و جهت بررسی فرضیات تحقیق و از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی ویژگیهای فرهنگ سازمانی از مدل چیونگ و همکاران (2011) استفاده گردید كه بر اساس آن فرهنگ سازمانی به 7 عامل (هدفگذاری، هماهنگی و یكپارچه سازی، تاكید بر عملكرد، مشاركت كاركنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و كار تیمی) تقسیم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرهنگ سازمانی  تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد.
کلید واژه ها : فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، هدفگذاری، هماهنگی و یكپارچه سازی، تاكید بر عملكرد، مشاركت كاركنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و كار تیمی

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*