بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

۲-۱-۱ ویژگیهای فرهنگ:   ۱۵

۲-۱-۲ فرهنگ سازمانی:   ۱۶

۲-۱-۳  اهمیت و ضرورت فرهنگ سازمانی   ۱۸

۲-۱-۴  تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد   ۱۸

۲-۱-۵ ویژگیهای فرهنگ سازمانی:   ۱۹

۲-۱-۶ منشأ و شکل گیری فرهنگ سازمانی:   ۱۹

۲-۱-۷ انواع فرهنگ سازمانی   ۲۰

۲-۱-۸ طبقه بندی فرهنگ سازمانی:   ۲۲

۲-۱-۹ گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان:   ۲۳

۲-۲ تعهد سازمانی   ۲۸

مقدمه   ۲۸

۲-۲-۱ مفهوم تعهد   ۲۹

۲-۲-۲ انواع تعهد   ۲۹

۲-۲-۳ تعهد سازمانی   ۳۰

۲-۲-۴ تعاریف تعهد سازمانی   ۳۱

۲-۲-۵ ابعاد تعهد سازمانی   ۳۳

۲-۲-۶ عوامل مؤثر در تعهد سازمانی   ۳۸

۲-۲-۷ اثربخشی تعهد سازمانی   ۳۹

۲-۳ مروری بر تحقیقات انجام شده:   ۴۰

۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در جهان:   ۴۰

۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در ایران:   ۴۱

۲-۴  مدل مفهومی تحقیق   ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق   ۴۵

مقدمه   ۴۶

۳-۱ روش تحقیق   ۴۶

۳-۲ متغیرهای تحقیق   ۴۷

۳-۳ جامعه ی آماری   ۴۷

۳-۶ ابزار گرد آوری داده‌ها   ۴۹

۳-۶-۱ پرسشنامه:   ۴۹

۳-۷ ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری   ۵۱

۳-۷-۱ روایی   ۵۱

۳-۷- ۲ پایایی   ۵۱

۳-۸ روش های تحلیل داده ها:   ۵۳

۳-۹ مراحل اجرای پژوهش   ۵۳

مطلب دیگر :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۵۴

مقدمه   ۵۵

۴-۱ تحلیل توصیفی داده‌ها   ۵۵

۴-۱-۱ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن   ۵۵

۴-۱-۲ بررسی وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ وضعیت تأهل   ۵۶

۴-۱-۳ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت   ۵۷

۴-۱-۴ بررسی وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات   ۵۸

۴-۲ تحلیل استنباطی داده‌ها   ۵۹

۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن داده‌ها   ۵۹

۴-۲-۱  بررسی فرضیات تحقیق   ۶۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   ۶۷

مقدمه   ۶۸

۵-۱  نتیجه‌گیری   ۶۸

۵-۲ پیشنهادات تحقیق   ۶۹

۵-۲-۱ مبتنی بر یافته‌ها   ۶۹

۵-۲-۲ پیشنهادها برای پژوهشگران آتی   ۷۰

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش   ۷۰

منابع   ۷۱

الف) منابع فارسی   ۷۱

ب) منابع انگلیسی   ۷۶

پرسشنامه   ۷۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر  تعهد سازمانی کارکنان به  اجرا درآمد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری کارمندان و مدیران پژوهشکده بیمه انتخاب گردیدند که تعداد آنان ۱۱۰  نفر بود. برای تعیین حجم نمونه که بوسیله فرمول کوکران برآورد شد، با خطای ۲.۵ %  برابر با  ۱۰۳ نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» است و محقق برای جمع‌ آوری داده‌های مربوطه به سوالات تحقیق، از پرسش‌نامه استفاده کرده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها  ابتدا با بهره گرفتن از آزمون کولوموگوروف- اسمیرنوف (K-S)  توزیع نرمال بودن متغیرها انجام شد و بعد از آن با بهره گرفتن از  رگرسیون چندگانه به روش رگرسیون گام به گام (stepwise regression) برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و جهت بررسی فرضیات تحقیق و از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی ویژگیهای فرهنگ سازمانی از مدل چیونگ و همکاران (۲۰۱۱) استفاده گردید که بر اساس آن فرهنگ سازمانی به ۷ عامل (هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی) تقسیم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرهنگ سازمانی  تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد.

کلید واژه ها : فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*