بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی …

1-4-2- نور…………………………………………………………………………………………………..      10

1-4- 3- رطوبت……………………………………………………………………………………………..      10

1-4-4- خاك………………………………………………………………………………………………….      11

 • آفات و بیماریها ……………………………………………………………………………….   11

1-5-1- حشرات ………………………………………………………………………………………………  11

1-5-2- باکتریها  ……………………………………………………………………………………………….   14

1-5-3- ویروسها ………………………………………………………………………………………………….   14

1-5-4- قارچها …………………………………………………………………………………………………….    14

1-5-4-1- پوسیدگی ریشه …………………………………………………………………………………..    14

 • -2- پوسیدگی چشمی …………………………………………………………………………….  15

1-5-4-3- پوسیدگی ساقه ……………………………………………………………………………….   15

1-5-4-4 – پوسیدگی برگ………………………………………………………………………………………  17

1-5-5-  نماتد …………………………………………………………………………………………………… 17

 • تکنولوژی تولید ……………………………………………………………………………… 18

1-6-1-  کاشت …………………………………………………………………………………..  18

1-6-1-1- نور و دمای مناسب  …………………………………………………………………………….  18

1-6-1-2- خاک و رطوبت ……………………………………………………………………………………….  19

1-6-1-3- بذر و نحوه کاشت …………………………………………………………………………………..  19

 • موارد استفاده چای مکی ……………………………………………………………………………… 20

1-7-1- استفاده های خوراکی  …………………………………………………………………………………..  20

1-7-1-1- کاسبرگ…………………………………………………………………………………………………..  20

1-7-1-2- برگ…………………………………………………………………………………..  22

1-7-1-3- دانه …………………………………………………………………………………….  22

1-7-1-4- ریشه ………………………………………………………………………………………………..   22
1-7-2- سایر استفاده ها …………………………………………………………………………………  23

 • ارزش غذایی……………………………………………………………………………………… 24
 • تکنولوژی تولید……………………………………………………………………………………………. 24

1-9-1- کاشت ……………………………………………………………………………………………..   24

1-9-2- کوددهی …………………………………………………………………………………..  26

1-9-3-علفهای هرز ………………………………………………………………………  28

1-9-4- گل دهی ……………………………………………………………………….  29

 • برداشت…………………………………………………………………. 29

1-10-1- کاسبرگ …………………………………………………………………………………………………. 29

1-10-2- شاخ و برگ……………………………………………………………..  31

1-10-3- فیبر…………………………………………………………………………………….  31

1-10-4- دانه…………………………………………………………………………………………….  32

1-10-5- خشک کردن …………………………………………………………………………………..  32

1-10-6- عملکرد ………………………………………………………………………………..  33

فصل دوم بررسی منابع ……………………………………………………………………….  35

 • ترکیبات شیمیایی چای ترش………………………………………………………………. 36

ترکیبات شیمیایی دانه………………………………………………………………………. 36

2-1-1- چربی ……………………………………………………………………………………..  36

2-1-2-پروتئین ……………………………………………………………………………………………….  37

 • ترکیبات شیمیایی کاسبرگ…………………………………………………………………….. 37

2-2-1-موسیلاژ ، پکتین ……………………………………………………………………………………..   37

2-2-2-آنتوسیانین ………………………………………………………………………………………….   38

 • کاربردهای چای ترش……………………………………………………………………………………. 38
 • پایان نامه

 • اهمیت چای ترش در صنعت …………………………………………………………………………… 40

2-4-1- صنایع غذایی …………………………………………………………………………………………    40

2-4-2- صنایع دیگر …………………………………………………………………………………………    41

 • ترکیب شیمیایی چای مکی………………………………………………………………………….. 43

2-5-1- کاسبرگ ………………………………………………………………………………………….   43

2-5-1-1- موسیلاژ …………………………………………………………………………………………..   43

2-5-1-2-آنتوسیانین…………………………………………………………………………………..  44

2-5-2- دانه ……………………………………………………………………………………  44

2-5-2-1- چربی دانه…………………………………………………………………………………  44

2-5-2-2- پروتئین دانه …………………………………………………………………………………  45

2-5-3- سایر ترکیبات……………………………………………………………………………  46

2-6- تاثیر کود روی بر گیاهان ………………………………………………………………………..  46

2-7- تاثیر کود نیتروژن بر گیاهان ………………………………………………………… 49

فصل سوم مواد و روشها……………………………………………………………..  53

3-1- موقعیت جغرافیایی محل اجرای آزمایش…………………………………..  54

3-2- شرایط خاک محل اجرای آزمایش………………………………………………………… 56

3-3-مشخصات آب آبیاری……………………………………………………………………………. 56

3-4- عملیات زراعی………………………………………………………………………. 57

3-5 – مشخصات طرح( آزمایش) ……………………………………………..  58

3-6- صفات مورد اندازه گیری…………………………………………………………………  58

3-7 – تجزیه آماری………………………………………………………………………………. 59

3-7 -1 – متغیرهای مورد بررسی ……………………………………………………………  59

3-7-1-1- ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………..  60

3-7-1-2- قطر ساقه………………………………………………………………………………………..  60

 • تعداد کاسبرگ در هر بوته ………………………………………………………………….. 60
 • قطر کاسبرگ …………………………………………………………………………………………..  60
 • وزن تر بوته…………………………………………………………………………………. 60
 • یک مطلب دیگر :
 • تست باتری ایفون 4 اس iPhone 4S Battery
 • وزن خشک بوته………………………………………………………………………….. 61
 • وزن تر کاسبرگ…………………………………………………………………………. 61

وزن هزار دانه………………………………………………………………………………………. 61

 • وزن خشک کاسبرگ……………………………………………………………………………………… 61
 • تعداد شاخه های فرعی……………………………………………………………………………….. 61
 • میزان موسیلاژ……………………………………………………………………………………………… 62

3-7-1-11-1- روش استخراج موسیلاژ……………………………………………………………………………………  62

3-7-1-11-2- روش تعیین مقدار پروتئین……………………………………………………………………………….  63

3-7-1-11-3- سدیم وپتاسیم،کلسیم منزیم وفسفر…………………………………………………………………….  66

فصل چهارم نتایج و بحث…………………………………………………………………………………. 68

4-1- ویژگی کمی………………………………………………………………………………………………… 69

4-1-1-  قطر ساقه اصلی…………………………………………………………………………………………. 69

4-1-2- وزن تر برگ ……………………………………………………………………………………………. 72

4-1-3- وزن خشک برگ………………………………………………………………………………………….. 74

4-1-4- وزن تر کاسبرگ …………………………………………………………………………………… 77

4-1-5- وزن خشک کاسبرگ ………………………………………………………………………………. 80

4-1-6- وزن تر بوته ………………………………………………………………………………………………. 82

4-1-7- وزن خشک بوته ……………………………………………………………………………………… 85

4-1-8- ارتفاع بوته ………………………………………………………………………………….. 87

4-1-9- عملکرد موسیلاژ …………………………………………………………………………………….. 90

4-1-10- وزن هزاردانه ……………………………………………………………………………  92

4-2- ویژگی های فیزیولوژیک ………………………………………………………………… 96

4-2-1- درصد رطوبت نسبی برگ…………………………………………………………..96

4-2-2-درصد موسیلاژ ………………………………………………………………………………99

4-2-3-شاخص کلروفیل برگ ………………………………………………………………….. 101

4-2-4- درصد پروتئین دانه ………………………………………………………………………..  102

4-3- عناصر معدنی ……………………………………………………………………………….. 102

4-3-1- پتاسیم ……………………………………………………………………….. 102

4-3-2- سدیم ………………………………………………………………………….. 103

4-3-3- فسفر ……………………………………………………………………………… 103

4-3-4- کلسیم ……………………………………………………………………………………. 104

4-3-5- منیزیم …………………………………………………………………………………….. 104

4-4- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 106

4-5- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 107

منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………… 108

خلاصه انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 118

مقدمه

خداوند متعال هیچ چیز را بدون فایده نیافریده و در هر مخلوقی حکمتی نهفته است از جمله نعمات خدادادی ، گیاهان دارویی می باشند که از قدیم الایام بشر با آنها آشنا گشته و جهت معالجات بیماران خود مورد استفاده قرار داده است (امیدبیگی 1376). پیشرفت های علمی طی دو دهه اخیر، اهمیت و نقش گیاهان دارویی را در تامین نیازهای بشر به ویژه در حیطه درمان دوچندان ساخته است . امروزه با بهره گیری از روشها و فنون تخصصی ، مهمترین مواد و ترکیبهای شفا بخش بکار گرفته می شود . اثرات جانبی داروهای شیمیایی و الزامات زیست محیطی و روند تدریجی گرایش به سوی فرآورده های طبیعی سبب شده اند تا به گیاهان دارویی توجه بیشتری شود . بررسی ها نشان داده اند که جایگزینی داروهای شیمیایی در سطح دنیا به سرعت رو به توسعه و گسترش است .

کشورهای مختلف با بهره گیری از توانهای بالقوه خود از جمله تنوع پوشش گیاهی ، تنوع اقلیمی و ارزان بودن انرژی و نیروی کارگری و وجود تکنولوژی های برتر و … سهم خود را از تجارت جهانی گیاهان دارویی می گیرند به طوری که کشوری مانند کانادا خود را غول خفته گیاهان دارویی می داند .

همچنین به دلیل اثبات عوارض جانبی داروهای شیمیایی و تمایل بشر به استفاده هرچه بیشتر محصولات طبیعی به منظور حفظ سلامت خویش ، مشکلات سیستم دارویی مدرن مانند هزینه های بالا ، استفاده از منابع غیر تجدید شونده مانند منابع فسیلی و آلودگی محیط توسط صنایع دارویی و ناتوانی بشر برای ساخت برخی از مواد دارویی که به طور طبیعی در گیاهان وجود دارد باعث توجه بیشتر به گیاهان دارویی گردیده است .

افزایش جمعیت ایران و نیاز مبرم صنایع داروسازی به گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه تولید دارو ، ناتوانی در تولید مصنوعی پاره ای از داروهای حیاتی توسط صنایع داروسازی و همچنین اهمیت مواد موثره گیاهان دارویی در صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی باعث شده که توجه و تحقیق پیرامون این دسته گیاهان از نقطه نظر کشت ، تولید و مصرف از اهمیت خاصی برخوردار باشد .

با توجه به اینکه کیفیت و کمیت ماده موثره گیاه داروئی تحت تاثیر مدیریت زراعی اعمال شده قرار می گیرد ، لازم است این شرایط مورد توجه واقع شود. نظر به اینکه سازگاری گیاه چای مکی با شرایط آب و هوای منطقه جیرفت این تحقیق در جهت حصول به اهداف زیر در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت انجام خواهد شد.

1-تعیین بهترین سطح محلول پاشی کود نیتروژن جهت دستیابی به بالاترین عملکرد کمی و کیفی گیاه چای ترش.

2-تعیین تأثیر محلول پاشی روی و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه چای ترش .

3-تعیین اثرات متقابل محلول پاشی کود نیتروژن و روی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه چای ترش.

4-تعیین تأثیر محلول پاشی عنصر روی بر میزان جذب دیگر عناصر در گیاه چای ترش.

روند رو به افزایش مصرف گیاهان داروئی به عنوان مواد اولیه تولید داروهای گیاهی بدون توسعه روشهای مناسب کاشت و مدیریت برنامه ریزی صحیح پیامدی نگران کننده یعنی تخریب طبیعت را در خواهد دانست.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*