بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی …

1-9-1) قلمرو زمانی تحقیق.. 11
1-9-2) قلمرو موضوعی تحقیق.. 11
1-9-3) قلمرو مكانی تحقیق.. 11
1 ـ 10) ساختار تحقیق. 12
فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: مدیریت دانش
2-1) مقدمه 17
2-1-1) تاریخچه مدیریت دانش… 18
2-1-2) تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش… 20
2-1-3) اصول و مبانی مدیریت دانش… 24
2-1-4) مدیریت دانش نقطة مقابل مدیریت اطلاعات… 30
2-1-5) مدیریت دانش بعنوان یك استراتژی تجاری برای سازمانها 32
2-1-6) چرخة دانش… 33

پایان نامه

2-1-7) ایجاد دانش… 35
2-1-8) اجرای اصلی و كلیدی مدیریت دانش… 36
2-1-9) الزامات اجرایی مدیریت دانش در سازمانها 38
2-1-10) كارایی مدیریت دانش… 39
2-1-11) اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای سازمانهای اجرایی و دولتی.. 40
2-1-12)  نیاز به چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 41
2-1-13) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 42
2-1-14) فرایند تكاملی مدیریت دانش در سازمانها 45
بخش دوم: یادگیری سازمانی
2-2) یادگیری سازمانی. 48
2-2-1) مفاهیم و تعاریف یادگیری سازمانی.. 49
2-2-2) یادگیری سازمانی؛ موافقتها و مخالفتها 50
2-2-3) انواع یادگیری سازمانها 52
2-2-4) یادگیری سازمانی: تردیدها و نسبتها 54
2-2-5) یادگیری سازمانی: چالشهای محیطی و انتخاب… 54
2-2-6) ساختار سازمانی منطبق با یادگیری استراتژیك سازمانی.. 55
2-2-7) سازمانهای نوین بر محوریت دانایی و یادگیری.. 56
2-2-8) نقش‌آفرینان یادگیری سازمانی.. 58
2-2-9) مزایای یادگیری و دانش سازمانی در عصر جهانی شدن. 59
بخش سوم: خلاقیت سازمانی
2-3) خلاقیت سازمانی. 61
2-3-1) فلسفة خلاقیت… 61
2-3-2) مفهوم، جایگاه و تعاریف خلاقیت و نوآوری.. 62
2-3-3) تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 63
2-3-4) فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 64
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4) پیشینه تحقیق. 67
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 70

یک مطلب دیگر :

3 ـ 2) روش تحقیق. 70
3 ـ 3) جامعة آماری. 71
3 ـ 4) حجم نمونه و روش اندازه‌گیری. 71
3 ـ 5) ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 71
3 ـ 6) روائی و پایائی ابزار سنجش… 72
3 ـ 7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 74
4-2) توصـیف آماری متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه 75
4-3) توصـیف آماری شاخصهای آماری متغیرهای تحقیق. 78
4-4) آزمون كولموگوروف ـ اسمیرنوف (K – S) برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق. 80
4-5) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5 – 1) مقدمه 86
5 ـ 2) نتیجه‌گیری. 86
5 ـ 3) پیشنهادهای كاربردی در راستای نتایج تحقیق. 87
5-4) پیشنهاداتی برای محققان آتی………………………………………………………………………………… 89
5-5) محدودیت‌های تحقیق. 89
منابع و مأخذ. 91

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                           صفحه
جدول (2-1): گاه‌شمار مدیریت دانش… 20
جدول (2-2): تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش… 31
جدول (3-1): پایایی متغیرهای تحقیق.. 72
جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 75
جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 76
جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال سابقه‌ اجرایی.. 77
جدول (4-4): توصیف آماری‌ متغیر مدیریت دانش… 78
جدول (4-5): توصیف آماری‌ مؤلفه‌های مربوط به یادگیری سازمانی.. 78
جدول (4-6): توصیف آماری‌ مؤلفه‌های مربوط به خلاقیت سازمانی.. 79
جدول (4-7): نتایج آزمون كولموگوروف ـ اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 80
جدول (4-8): آزمون فرضیة اول. 81
جدول (4-9): آزمون فرضیة دوم. 82
جدول (4-10): آزمون فرضیة سوم. 83

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                        صفحه
نمودار ( 4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 75
نمودار (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 76
نمودار  (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال سابقه‌ اجرایی.. 77

فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                                                      صفحه
شکل (2-1): فرایند خلق (ایجاد) دانش… 35

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل

چکیده

مدیریت دانش یكی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج  آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی دستگاههای اجرایی استان اردبیل انجام پذیرفته است. جامعة آماری تحقیق حاضر، مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل بوده كه نمونه‌ای به حجم 129 نفر به شیوة تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل همبستگی و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و ضریب رگرسیون چندگانه بین متغیرهای تحقیق نشان داد كه مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته‌های تحقیق به وضوح نشان داد كه یادگیری سازمانی حلقة رابط بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی بوده و از این طریق موجبات ارتقاء سطح خلاقیت را فراهم می‌نماید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*