بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

پایان نامه : سلامت سازمانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- چارچوب نظری پژوهش 7
1-6- متغییرهای پژوهش 8
1-7- فرضیه های پژوهش 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- نقشه ادبیات پژوهش 11
2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست ؟ 11
2-3- نظریه دانشمندان 12
2-4- پیشینه پژوهش 14
2-4-1- ده استراتژی مدیریت زمان 14
2-4-2- مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل 20
2-4-3- برنامه ریزی حمل و نقل عمومی 39
2-4-4- برنامه ریزی ترافیکی و مدلهای مربوط به آن 54
2-4-5- تحلیل هزینه سیستم حمل ونقل 61
2-4-6- مدلسازی­کرایه­حمل­کالا­در­شبکه حمل­و­نقل جاده­های با رویکرد افزایش قیمت سوخت 67
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-7- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی وسهم آن از حمل ونقل زمینی 68
2-4-8- معضل نوسانات کرایه حمل و نقل 73
2-4-9- سیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف کننده 76
2-4-10- اقتصاد حمل ونقل 83
2-4-11- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای 88
2-4-12- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) رویکرد در بهایابی 91
2-4-13- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل 93
2-4-14- بیمه های باربری 95
2-4-15- بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن 100
2-4-16- مدیریت زمان 102
2-4-17- مطالعه روش 105
2-4-18- میزان حمل و نقل انواع محصولات 109
2-4-19- بهسازی های مهندسی ترافیک کم هزینه 109
2-5- چارچوب نظری پژوهش 115
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- پژوهش کمی و استراتژی پژوهش پیمایش 118
3-2- متغییر های پژوهش 118
3-3- سطح تحلیل 119
3-4- مدت مطالعه 119
3-5- چگونگی گردآوری داده ها 119
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-6- قلمرو تحقیق 119
3-7- افق زمانی 120
3-8- فرضیه ها 120
3-9- روش نمونه گیری 120
3-10- ابزار آماری و آزمون فرضیه ها 121
3-11- روائی 121
3-12- پایائی 121
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف متغیرها 124
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق وارائه نتایج 124
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- جمع بندی 150
5-2- تفسیر یافته ها 153
5-3- بحث و نتیجه گیری 154
5-4- پیشنهاد بر اساس یافته ها 157
5-5- توصیه های کاربردی 159
5-6-  محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر 159
5-7- محدودیت های در اختیار  پژوهشگر 160
5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی 160
فهرست منابع 161
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- نقشه ادبیات پژوهش 11
شکل 2-2- ارتباط بخش های مختلف حمل ونقل با یکدیگر 30
شکل 2-3- تقسیم بندی راه های بین شهری 33
شکل2-4- محیط و محدوده سیستم 101
شکل 4-1 مقدار تخمین زده شده هریک از ضرایب مسیر 139
شکل 4-2 مقدار آماره t برای هریک از ضرایب 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1- سابقه شرکت حمل و نقل 127
نمودار 4-2- تعداد ارسال و دریافت محموله در طول هفته 128
نمودار 4-3- تعداد نیروی انسانی لازم در حمل و نقل 129
نمودار 4-4- میانگین عمر وسائط حمل و نقل 130
نمودار 4-5- میانگین سن رانندگان شرکت های حمل و نقل 131
نمودار 4-6- میزان تجربه رانندگان بر حسب سال 132
نمودار 4-7- تعداد تصادفات شرکت های حمل و نقل در طول سال 133
نمودار 4-8- متوسط تحصیلات رانندگان شرکت های حمل و نقل 134
نمودار 4-9- تعداد رانندگان سیگاری شرکت های حمل و نقل 135
نمودار4-10- مدل ساختاری با ضرایب مسیر 137

چکیده:
در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولیدی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل وتورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت, مسافت, نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب        نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی) ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان, ترافیک, تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن برنامه ریزی و اولویت بندی کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار  چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس.
کرایه تعادلی (trade off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشتر می شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و همچنین افزایش کرایه  نیز از تخفیف بیمه محصول هنگامیکه بار سالم به مقصد می رسد تامین مالی می شود (مانند تخفیف بیمه سالیانه وسائط نقلیه) و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات  منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و  شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار 898/0 و جامعه آماری 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.

کلید ­واژه ­ها: حمل­ و­ نقل-­ مدیریت ­زمان-­ مهندسی­ترافیک- ارزیابی ­کار و زمان- تصمیمات مناسب   قیمت گذاری حمل و نقل

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*