بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:رویکردهای ارزشیابی عملکرد

  «فهرست مطالب»  
  چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….. ز
  فصل اولکلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 1
  1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 2
  1-2) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………. 2
  1-3) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  1-4) اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 4
  1-5) سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  1-6) فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 5
  1-7) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 5
  1-8) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 5
  1-9) تعریف واژه­ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………….. 6
  1-10) ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 7
  فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………… 8
  2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
  بخش اول: ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 10
  2-2) ماهیت و اهمیت سرمایه ‌در گردش ……………………………………………………………………………………… 10
  2-3) عوامل مؤثر بر سرمایه ‌در گردش…………………………………………………………………………………………. 11
  2-3-1) مدیریت وجوه نقد ……………………………………………………………………………………………………. 11
  2-3-2) نسبت بدهی …………………………………………………………………………………………………………….. 12
  2-3-3) جریان نقدی عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. 12
  2-3-4) ابزارهای کنترل ریسک ……………………………………………………………………………………………… 12
  2-4) راهبردهای مختلف سرمایه ‌در گردش و تامین مالی ………………………………………………………………. 13
  2-4-1) مدیریت دارایی‌های جاری …………………………………………………………………………………………. 16
  2-4-1-1) مدیریت محافظه‌کارانه دارایی‌های جاری …………………………………………………………….. 16
  2-4-1-2) مدیریت جسورانه دارایی­های جاری …………………………………………………………………… 16
  2-4-2) مدیریت بدهی­های جاری …………………………………………………………………………………………. 17
  2-4-2-1) مدیریت محافظه‌کارانه بدهی‌های جاری ……………………………………………………………… 17
  2-4-2-2) مدیریت جسورانه بدهی­های جاری ……………………………………………………………………. 17
  2-5) مدیریت سرمایه­ در گردش، ریسک و بازده …………………………………………………………………………… 18
  2-6) ویژگی­های ریسک و بازده با توجه به مدیریت دارایی­های جاری و بدهی­های جاری …………………. 19
  2-7)نسبت‌های مالی و مدیریت سرمایه ‌در گردش ………………………………………………………………………….. 20
  2-8) اجزاء سرمایه ‌در گردش ………………………………………………………………………………………………………. 22
  2-8-1) دارایی‌های جاری ………………………………………………………………………………………………………. 22
  2-8-1-1) وجه نقد ………………………………………………………………………………………………………….. 22
  2-8-1-2) سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ……………………………………………………………………………………. 24
  2-8-1-3) حساب‌های دریافتنی …………………………………………………………………………………………. 25
  2-8-1-4) موجودی کالا ……………………………………………………………………………………………………. 25
  2-8-2) بدهی‌های جاری ……………………………………………………………………………………………………….. 25
  2-8-2-1) حساب‌های پرداختنی ………………………………………………………………………………………… 25
  2-8-2-2) وام­های کوتاه­مدت …………………………………………………………………………………………….. 26
  2-8-3) چرخه تبدیل وجه نقد ……………………………………………………………………………………………….. 26
  2-9) سود، ثروت، ارزش و بازده …………………………………………………………………………………………………… 28
  2-10) تئوری‌ ارزش …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
  2-10-1) انواع ارزش‌ها …………………………………………………………………………………………………………… 29
  2-10-2) فرآیند ارزشیابی ……………………………………………………………………………………………………….. 30
  2-10-3) اصول تئوری ارزشیابی ……………………………………………………………………………………………… 30
  2-10-4) رویکردهای ارزشیابی ……………………………………………………………………………………………….. 31
  2-11) تعیین ارزش شرکت ………………………………………………………………………………………………………….. 33
  2-12) سرمایه در گردش و ارزش …………………………………………………………………………………………………. 33
  بخش دوم: پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 34
  2-13) پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 34
  2-14) پژوهش‌های خارجی …………………………………………………………………………………………………………. 36
  2-15) خلاصه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………. 39
  2-16) خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………. 41
  فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 42
  3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
  3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 43
  3-3) تعریف جامعه آماری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………………. 44
  3-4) روش گردآوری داده‌ها و ابزارهای تحقیق ……………………………………………………………………………… 45
  3-5) روش­های تجزیه­وتحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………… 45
       3-5-1)روش‌های آماری………………………………………………………………………………………………………… 45
            3-5-1-1)آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………. 45
            3-5-1-2)آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………… 45
       3-5-2)آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون …………………………………………………………………… 45
            3-5-2-1)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا ……………………………………………………….. 46
            3-5-2-2) آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط ……………………………………… 46
            3-5-2-3) آزمون عدم خود‌همبستگی خطاها……………………………………………………………………….. 46
            3-5-2-4) آزمون همسانی خطا‌ها………………………………………………………………………………………. 46
            3-5-2-5) آزمون هم‌خطی متغیرها ……………………………………………………………………………………. 47
  3-6) مدل‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 47
  3-7)خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….. 48
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………… 49
  4-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
  4-2) آزمون‌های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره …………………………………………………………. 50
  4-3) آزمون پیش‌ فرض‌های مدل رگرسیونی ………………………………………………………………………………….. 51
       4-3-1) آمار توصیفی مدل‌های نهایی ……………………………………………………………………………………… 51
     4-3-2) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته …………………………………………………………………………. 52  
     4-3-3) آزمون مانایی متغیرهای مدل ………………………………………………………………………………….. 53  
     4-3-4) آزمون هم‌خطی ………………………………………………………………………………………………………. 54  
     4-3-5) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‌های پژوهش………………………………………………. 55  
          4-3-5-1) ‌آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………. 56  
          4-3-5-2) ‌آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………… 56  
          4-3-5-3) نتایج آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………….. 57  
          4-3-5-4) نتایج آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………. 58  
     4-3-6) آزمون همسان بودن واریانس خطا …………………………………………………………………………….. 60  
     4-3-7) آزمون نرمال بودن جملات خطا ………………………………………………………………………………… 61  
4-4) خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………….. 62  
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه و پیشنهادهای تحقیق ……………………………………………………………………. 63  
5-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64  
5-2) خلاصه نتیجه­گیری و نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 64  
5-3) نتیجه، بحث و مقایسه نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………. 66  
5-4) محدودیت‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 66  
5-5)پیشنهادهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 67  
     5-5-1)پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………… 67  
     5-5-2)پیشنهاد برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………… 67  
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 69  
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70  
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 72  
پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 76  
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 88  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
پیوست شماره 1: اسامی شرکت‌های نمونه …………………………………………………………………………………….. 76  
پیوست شماره 2: مقدار بیشینه و کمینه متغیرهای مدل نهایی ……………………………………………………………. 77  
پیوست شماره 3: نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل نهایی ……………………………………………………….. 77  
پیوست شماره 4: نتایج حاصل از آزمون هم‌خطی متغیرهای مدل نهایی …………………………………………….. 79  
پیوست شماره 5: نتایج آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………….. 79  
پیوست شماره 6: نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………….. 81  
پیوست شماره 7: نتایج برآورد آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………….. 83  
پیوست شماره 8: نتایج برآورد آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………….. 84  
پیوست شماره 9: نتایج آزمون ناهمسانی واریانس جملات پسماند ………………………………………………… 86  

 

 

 

فهرست نمودارها
پیوست شماره 1: نتایج تبدیل جانسون متغیر وابسته مدل نهایی ………………………………………………………… 87

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*