بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: عملکرد آموزشی
2-1 عملکرد آموزشی.. 13
2-1-1 مقدمه. 13
2-1-2 مفهوم عملکرد 13
2-1-3 مدیریت عملکرد 14
2-1-4 ارزیابی عملکرد 16
2-1-5 اهمیت و ضرورت بررسی عملکرد 17
2-1-6 فرآیند مدیریت عملكرد 17
2-1-7 تعریف آموزش.. 19
2-1-8 آموزش و پرورش.. 19
2-1-9 ارزیابی عملکرد آموزشی. 20
2-1-10 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. 21
2-1-11 رویكردها و الگوهای ارزشیابی آموزشی. 22
2-1-11-1 رویكرد مبتنی بر هدف.. 22
2-1-11-2 رویكرد مبتنی بر مدیریت.. 22
2-1-11-3 رویكرد مبتنی بر مصرف كننده 23
2-1-11-4 رویكرد مبتنی بر نظر متخصصان. 23
2-1-11-5 رویكرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان. 23
2-1-11-6 رویكرد طبیعت گرایانه مبتنی بر مشاركت كنندگان. 23
بخش دوم: منابع مالی
2-2 منابع مالی.. 25
2-2-1 مقدمه. 25
2-2-2 تعاریف منابع مالی. 25
2-2-3 انواع منابع مالی. 26
2-2-3-1 دولتی. 26
2-2-3-2 فعالیت های شبه تجاری. 27
2-2-3-3 امانی. 27
2-2-4 منابع مالی آموزش و پرورش.. 27
2-2-4-1 كفایت منابع مالی. 28
2-2-4-2 كارایی منابع مالی. 31
2-2-4-3 توزیع منابع مالی. 32
2-2-4-4 اعتبارات دولتی(سرانه) 32
2-2-4-5 کمک های بخش مردمی. 33
2-2-4-6 کمک های بخش دولتی. 33
2-2-5 روش های تأمین منابع مالی آموزش و پرورش.. 34
2-2-6 نقش دولت در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش.. 34
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-3 پیشینه تحقیق.. 37
2-3-1 تحقیقات داخلی. 37
2-3-2 تحقیقات خارجی. 38
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
بخش اول: کلیات روش تحقیق
3-1 کلیات روش تحقیق.. 42
3-1-1 مقدمه. 42
3-1-2 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری. 42
3-1-3 جمع آوری و طبقه بندی داده ها 43
3-1-3-1 منابع کتابخانه ای. 43
3-1-3-2 نرم افزار آماری و اقتصاد سنجی. 43
3-1-4 معرفی الگوی رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیات تحقیق. 44
3-1-4-1 مدل استفاده شده برای فرضیه اصلی. 44
3-1-4-2 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی اول. 44
3-1-4-3 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی دوم 44
3-1-4-4 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی سوم 44
3-1-4-5 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی چهارم 45
3-1-4-6 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی پنجم 45
3-1-4-7 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی ششم 45
3-1-5 آزمون فرضیه ها 45
3-1-5-1 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 46
3-1-5-2 نرمال بودن. 46
3-1-5-3  ناهمسانی واریانس.. 47
3-1-5-4 خود همبستگی. 48
3-1-5-5 هم خطی. 49
3-1-5-6 مانایی متغیرها 49
بخش دوم: مدل داده های تلفیقی و روشهای تخمینی
3-2-1 مقدمه. 52
3-2-2 انواع مدل داده های تلفیقی. 52
3-2-3 مدل داده های تلفیقی ایستا 53
3-2-3-1 مدل ضرایب ثابت (CCM) 53
3-2-3-2 مدل اثرات ثابت (FEM) 53
3-2-3-3 مدل اثرات تصادفی(REM) 53
3-2-4 مدل داده های تلفیقی پویا 54
3-2-5 تکنیک های تخمین سیستم معاملات. 54
3-2-5-1 روش حداقل مربعات معمولی(ols) 54
3-2-5-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 55
3-2-5-3 روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) 55
3-2-6 آزمون های مربوط به انتخاب مدل تخمین در داده ای تلفیقی ایستا 56
3-2-6-1 آزمون CHOW… 56
3-2-6-2 آزمون هاسمن. 57
3-2-7 خلاصه و نتیجه گیری. 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1 مقدمه. 59

پایان نامه

4-2 آماره توصیفی داده های تحقیق.. 59
4-3 نتایج آزمون های اولیه و تخمین ها 61
4-3-1 فرضیه فرعی اول. 61
4-3-1-1 آزمون  چاو فرضیه فرعی اول. 62
4-3-1-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی اول. 62
4-3-1-3 آزمون فرضیه فرعی اول بر حسب مدل های تعیین شده 63
4-3-2 فرضیه فرعی دوم 64
4-3-2-1 آزمون چاو ( CHOW ) فرضیه فرعی دوم 65
4-3-2-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی دوم 65
4-3-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم بر حسب مدل های تعیین شده 66
4-3-3  فرضیه فرعی سوم 67
4-3-3-1 آزمون چاو فرضیه فرعی سوم 67
4-3-3-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی سوم 68
4-3-3-3  آزمون فرضیه فرعی سوم بر حسب مدل های تعیین شده 69
4-3-4 فرضیه فرعی چهارم 70
4-3-4-1 آزمون چاو (CHOW ) فرضیه فرعی چهارم 71
4-3-4-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی چهارم 71
4-3-4-3 آزمون فرضیه فرعی چهارم بر حسب مدلهای تعیین شده 72
4-3-5 فرضیه فرعی پنجم 73
4-3-5-1 آزمون چاو ( CHOW ) فرضیه فرعی پنجم 73
4-3-5-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی  پنجم 74
4-3-5-3 آزمون فرضیه فرعی پنجم برحسب مدل های تعیین شده 75
4-3-6 فرضیه فرعی ششم 76
4-3-6-1 آزمون چاو (CHOW ) فرضیه فرعی ششم 76
4-3-6-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی ششم 77
4-3-6-3 آزمون فرضیه فرعی ششم بر حسب مدل های تعیین شده 77
4-4 آزمون مانایی.. 78
4-5 خلاصه و نتیجه گیری.. 80
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

یک مطلب دیگر :

5-1 مقدمه. 82
5-2 نتایج امار توصیفی.. 82
5-3 نتایج امار استنباطی.. 83
5-3-1 فرضیه  فرعی اول. 85
5-3-2 فرضیه فرعی دوم 85
5-3-3 فرضیه فرعی سوم 85
5-3-4 فرضیه فرعی چهارم 86
5-3-5 فرضیه فرعی پنجم 86
5-3-6 فرضیه فرعی ششم 87
5-4 محدودیت های پژوهش… 87
5-5 پیشنهادات برای محققان آتی.. 88
منابع و مأخذ 89
پیوست.. 94

فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیر های مدل. 60
جدول 4-2 اماره های تو صیفی متغیر های تحقیق. 60
جدول 4-3 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی اول. 62
جدول 4-4 خروجی آزمون  هاسمن  فرضیه فرعی اول. 63
جدول 4-5 تخمین مدل خطی  فرضیه فرعی اول. 64
جدول 4-6 آزمون دوربین واتسون. 64
جدول 4-7  خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی دوم 65
جدول 4-8 خروجی آزمون  هاسمن  فرضیه فرعی دوم 66
جدول 4-9 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی دوم 66
جدول 4-10 خروجی آزمون دوربین واتسون. 67
جدول 4-11 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی سوم 68
جدول 4-12 خروجی آزمون هاسمن فرضیه فرعی سوم 69
جدول 4-13 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی سوم 70
جدول 4-14 آزمون دوربین واتسون فرضیه فرعی سوم 70
جدول 4-15 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی چهارم 71
جدول 4-16 نتیجه آزمون هاسمن فرضیه فرعی چهارم 72
جدول 4-17 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی چهارم 72
جدول 4-18 آزمون دوربین واتسون. 73
جدول 4-19 آزمون چاو فرضیه فرعی پنجم 74
جدول 4-20 آزمون هاسمن فرضیه فرعی پنجم 74
جدول 4-21 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی پنجم 75
جدول 4-22 آزمون دوربین واتسون فرضیه فرعی پنجم 75
جدول 4-23 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی ششم 76
جدول 4-24 آزمون هاسمن فرضیه فرعی ششم 77
جدول 4-25 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی ششم 78
جدول 4-26 آزمون دوربین واتسون فرضیه فرعی ششم 78
جدول 4-27  آزمون مانایی. 79

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                           صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق. 7
شکل 2-1 سیستم مدیریت عملکرد 16
شکل 2-1 الگوی مفهومی تامین و تخصیص منابع مالی. 28
 

چکیده

چگونگی ارتقاء سطح اثربخشی آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش‎های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود. امروزه تأمین مالی آموزشی بر اثر تقاضای فزاینده برای آن، از یک سو و محدودیت عمومی منابع مالی این بخش، از سوی دیگر با مشکل مواجه گشته است. در ایران، پژوهش هاى معدودی برای ارزیابی میزان و نحوه تأثیر عوامل آموزشی انجام شده است، اما تأثیر و اهمیت منابع مالی در عملكرد آموزشی، به ویژه در مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مورد بررسى قرار نگرفته است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته است و پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی می باشد و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های اسنادی محسوب می گردد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مناطق 33 گانه آموزش و پرورش استان گیلان از آغاز سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد. در راستای آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده‌های تلفیقی و روش های تخمین از جمله مدل اثرات تصادفی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته، آزمون چاو، آزمون هاسمن و آزمون دوربین واتسون بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشانگر تایید هر شش فرضیه فرعی بوده، ولی در فرضیه سوم وچهارم معناداری بیشتر بوده و در عملکرد اموزشی بیشتر موثر می‎باشند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که  کمک مردمی در عملکرد آموزشی موثرتر  بوده و با آن ارتباط معنا داری دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*