بررسی تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم …

2-1-6-  عوامل موثر بر درگیری شغلی:…………………………………………………. 23
2-1-7-  رضایت شغلی:…………………………………………………………………… 25
2-1-8-  اهمیت رضایت شغلی:………………………………………………………….. 26
2-1-9-  ابعاد رضایت شغلی:…………………………………………………………….. 27
2-1-10-                                 رابطه انگیزش با رضایت شغلی:…………………. 28
2-1-11-                                                 نظریه‌های مختلف در بحث رضایت شغلی:         29
2-1-11-1-……………………………………………………………….. نظریه كورمن……….. 29
2-1-11-2-    نظریه بروفی :……………………………………………………….. 30
2-1-11-3-      نظریه پارسون :……………………………………………………. 31
2-1-11-4-……………………………………………………………….. نظریه تفاوت:……….. 31
2-1-11-5-                                   نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ:….. 32
2-1-11-6-………………………………………………………………. نظریه برابری:……….. 33
2-1-12-         تعهد سازمانی:…………………………………………………………… 33
2-1-13-……………………………………………………………… اهمیت تعهد سازمانی:……….. 37
2-1-14-………………………………………………………………… انواع تعهد سازمانی:……….. 38
2-1-15-                ابعاد تعهد سازمانی:………………………………………………. 40
2-1-16-                       مدل های تعهد سازمانی:…………………………………… 45
2-2-   بخش دوم- رفتار شهروندی سازمانی:……………………………………………….. 48
2-2-1-  تعاریف و مفاهیم:……………………………………………………………….. 48
2-2-2-  رفتار شهروند سازمانی:………………………………………………………….. 50
2-2-3-  اهمیت رفتار شهروندی سازمانی:………………………………………………. 53
2-2-4-  تاریخچه رفتار شهروند سازمانی و موضوعات مرتبط با آن:…………………. 57
2-2-5-  مدل های رفتار شهروندی سازمانی:……………………………………………. 60
2-2-5-1-  مدل رفتارهای شهروندی گراهام:……………………………………… 60
2-2-5-2-  مدل رفتارهای شهروندی پادساکف:…………………………………… 63
2-2-5-3-  رضایت شغلی، اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی:…………………… 65
2-2-5-4-  كیفیت خدمات و رفتار شهروند سازمانی:…………………………….. 68
2-2-5-5-  فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی:…………………………………… 70

پایان نامه

2-2-5-6-  رفتار شهروندی مدیریت:………………………………………………. 74
2-2-5-7-  عوامل تأثیر گذار و پیامدها:…………………………………………… 75
2-3-   بخش سوم- تسهیم دانش:……………………………………………………………. 77
2-3-1– تعاریف و مفاهیم:……………………………………………………………….. 77
2-3-2-      تسهیم دانش:……………………………………………………………. 79
2-3-3-      انتقال و تسهیم دانش:………………………………………………….. 81
2-3-4-      تسهیم دانش در سازمان های دولتی:………………………………….. 82
2-3-5-      پیش بینی كننده های تسهیم دانش در سازمان:……………………….. 83
2-3-6-      جنبه های مؤثّر بر موفقیت در تسهیم دانش:…………………………. 87
2-3-7-      قابلیتها و توانمندسازهای تسهیم دانش در سازمان:…………………… 88
2-4-   بخش چهارم- پیشینه تحقیق:………………………………………………………… 90
2-4-1-  تحقیقات داخلی:………………………………………………………………… 90
2-4-2-  تحقیقات خارجی:……………………………………………………………….. 97
2-5-   بخش پنجم- آشنایی با حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران                 100
2-5-1-  برنامه استراتژیک معاونت توسعه:…………………………………………… 101
2-5-2-  چشم انداز:…………………………………………………………………….. 102
2-5-3-  ماموریت ها:…………………………………………………………………… 102
2-5-4-  استراتژی های معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع:…………….. 102
2-5-5-  منشور اخلاقی………………………………………….…………..:103
2-5-6-  دانشکده ها :…………………………………………………………………… 103
2-5-7-  مراکز آموزشی و درمانی : بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی…………. 104
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………. 106
3-1-   روش تحقیق…………………………………………………………………………. 107
3-2-   جامعه آماری و حجم نمونه:………………………………………………………… 107
3-3-   روش گرد آوری اطلاعات:…………………………………………………………. 108
3-3-1-  روایی و پایایی پرسشنامه:…………………………………………………….. 109
3-3-2-  مقیاس اندازه گیری:…………………………………………………………… 112
3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:………………………………………………….. 113

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………. 118
4-1-   آمار توصیفی………………………………………………………………………………. 118
4-1-1-  جنسیت………………………………………………………………………… 118
4-1-2-  سن…………………………………………………………………………….. 119
4-1-3-  نوع شغل………………………………………………………………………. 120
4-1-4-  تحصیلات…………………………………………………………………….. 121
4-1-5-  سابقه خدمت………………………………………………………………….. 122
4-1-6-  تأهل…………………………………………………………………………… 124
4-2-   تحلیل استنباطی …………….  125
4-2-1-  ارزیابی روابط خطی بین متغیرهای تحقیق………………………………….. 126
4-2-2-  برازش مدل تحقیق……………………………………………………………. 127
4-2-3-  شاخص‏های نیکویی برازش مدل……………………………………………. 129
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………. 133
5-1-   نتیجه گیری………. 133
5-2-   پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………. 135
5-2-1-  پیشنهادها بر اساس نتایج یافته های تحقیق…………………………………. 135
5-2-2-  پیشنهادها برای محققین بعدی……………………………………………….. 136
5-3-   محدودیت های تحقیق……………………………………………………………… 137
منابع و مآخذ                                                                                                  138
منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 139
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………….. 142
پیوست ها و ضمائم                                                                                         145

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول 2-1): مقایسه مشوق های تسهیم دانش در بخش خصوصی و دولتی……………… 83
جدول 3-1): آلفای کرونباخ پرسشنامه………………………………………………………. 112
جدول 3-2): طیف پرسشنامه………………………………………………………………… 112
جدول 4-1: توزیع جنسیت………………………………………………………………….. 118
جدول 4-2: توزیع سن                                                                                    119
جدول 4-3: توزیع نوع شغل………………………………………………………………… 120
جدول 4-4: توزیع تحصیلات………………………………………………………………. 121
جدول 4-5: توزیع سابقه خدمت……………………………………………………………. 123
جدول 4-6: توزیع تأهل                                                                                  124
جدول 4-7: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف…………………………. 125
جدول 4-8: ضرایب همبستگی بیین متغیرهای تحقیق…………………………………….. 126
جدول 4-9 : نمادهای بکارگرفته شده متغیرهای تحقیق…………………………………… 127
جدول 4-10 : نتایج شاخص‏های برازشی مدل…………………………………………….. 130

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                  صفحه
شکل 2-1): مبانی اساسی دیدگاه نگرشی……………………………………………………. 43
شکل 2-2): مبانی اساسی دیدگاه رفتاری……………………………………………………. 44
شكل 2-3): ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (OCBs)………………………………………. 62
شكل 2-4): تأثیر فرهنگ بر  OCB…………………………………………………………. 73
شکل 2-5): فرآیندهای اصلی مدیریت دانش………………………………………………. 80
شكل 2-6): حوزه های تأثیرگذار بر تسهیم دانش…………………………………………. 88

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                      صفحه
نمودار 4-1: توزیع جنسیت…………………………………………………………………. 119
نمودار 4-2: توزیع سن                                                                                    120
نمودار 4-3: توزیع نوع شغل………………………………………………………………… 121
نمودار 4-4: توزیع تحصیلات………………………………………………………………. 122
نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت……………………………………………………………. 123
نمودار 4-6: توزیع تأهل                                                                                  124
نمودار 4-7: مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………. 127
نمودار 4-8: مدل تحقیق در حالت استاندارد……………………………………………….. 128
نمودار 4-9: مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب استاندارد…………………………… 129

فصل اول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*