بررسی تأثیر چندین نوع پیش‌تیمار سازی بر روی بذور گیاه ماریتیغال …

1-9 اثرات درمانی سیلی‌مارین………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-10 هدف از آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………….18

فصل دوم: مروری بر تحقیقات دیگران

2-1 سالیسیلیک اسید پرایمینگ……………………………………………………………………………………………………………………20

2-2 آب پیش تیمار سازی (هیدروپرایمینگ)………………………………………………………………………………………………..24

2-3 پیش تیمار سازی با نمک(هالو پرایمینگ)………………………………………………………………………………………………27

2-4 پیش تیمار سازی با جیبریلیک اسید………………………………………………………………………………………………………31

2-5 تأثیر شوری بر روی قند کل در بذر…………………………………………………………………………………………………………33

 

2-6 تأثیر شوری بر روی قندهای غیر احیایی……………………………………………………………………………………………….36

2-7 تـأثیر شوری بر روی قندهای احیایی…………………………………………………………………………………………………….37

2-8 تأثیر پرایمینگ  جیبرلیک اسید بر میزان قند………………………………………………………………………………………39

2-9 تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر میزان قند…………………………………………………………………………………….39

2-10 تأثیرهیدروپرایمینگ ( آب پیش تیمار سازی )  بر میزان قند……………………………………………………………41

2-11 تأثیر هالوپرایمینگ ( پیش تیمار سازی با نمک )  بر میزان قند……………………………………………………….42

فصل سوم: مواد و روشها

پایان نامه

3-1 منظور از آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………………………44

3-2  محل اجرای آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………………..44

3-3  طرح آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………44

3-4  طرز اجرای آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………………….45

فصل چهارم: نتایج و بحث

نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

4-1 متوسط سرعت جوانه‌زنی……………………………………………………………………………………………………………………….54

4-2: متوسط جوانه‌زنی در روز………………………………………………………………………………………………………………………59

4-3: سرعت جوانه‌زنی……………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-4: درصد جوانه‌زنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..66

4-5 قند کل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

4-6 قند احیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

4-7 قند غیر احیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….91

4-8 نتایج کلی و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………99

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………128

فهرست جدول ها

جدول 4-1: جدول تجزیه واریانس تأثیر پرایمینگ‌های مختلف تحت تنش‌های شوری بر روی شاخص‌های

یک مطلب دیگر :

چگونه با گوشی همراه تلویزیون تماشا کنیم؟

 جوانه‌زنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55

جدول 4-2 اثر متقابل سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بر روی متوسط سرعت جوانه‌زنی………………………..58

جدول 4-3 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر متوسط جوانه‌زنی در روز………………………………………………………….61

جدول 4-4 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر سرعت جوانه‌زنی………………………………………………………………………65

جدول 4-5 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر درصد جوانه‌زنی………………………………………………………………………..69

جدول4-6: مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف شوری………………………………………………………………………………..71

جدول4-7: مقایسه میانگین‌‌های تأثیر پرایمینگ‌های مختلف……………………………………………………………………….72

جدول4-8: مقایسه میانگین‌های تأثیر زمان…………………………………………………………………………………………………….72

جدول 4-9: جدول تجزیه واریانس تأثیر پرایمینگ‌های مختلف تحت تنش‌های شوری بر روی قند بذر……..73

جدول4-10 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر قند کل……………………………………………………………………………………77

جدول4-11 اثر متقابل پرایمینگ و زمان بر قند کل………………………………………………………………………………………78

جدول4-12 اثر متقابل شوری و زمان بر قند کل……………………………………………………………………………………………79

جدول 4-13 اثر متقابل پرایمینگ، شوری و زمان بر روی قند کل………………………………………………………………..80

جدول 4-14 اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر قند احیایی…………………………………………………………………………….86

جدول 4-15 اثر متقابل پرایمینگ و زمان بر قند احیایی……………………………………………………………………………….87

جدول 4-16 اثر متقابل شوری و زمان بر قند احیایی…………………………………………………………………………………….88

جدول 4-17 اثر متقابل پرایمینگ، شوری و زمان بر روی قند احیایی………………………………………………………….89

جدول 4-18اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر قند غیراحیایی………………………………………………………………………..94

جدول 4-19 اثر متقابل شوری و زمان بر قند غیر احیایی……………………………………………………………………………..95

جدول 4-20 اثر متقابل پرایمینگ و زمان بر قند غیر احیایی………………………………………………………………………..96

جدول 4-21 اثر متقابل پرایمینگ، شوری و زمان بر روی قند غیراحیایی…………………………………………………….97

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: اثر سطوح مختلف شوری بر روی متوسط سرعت جوانه‌زنی……………………………………………………….56

نمودار 4-2: تأًثیر پرایمینگ‌های مختلف بر روی متوسط سرعت جوانه‌زنی…………………………………………………..57

نمودار 4-3: اثر سطوح مختلف شوری بر روی متوسط جوانه‌زنی در روز ………………………………………………………59

نمودار 4-4: تأثیر پرایمینگ های مختلف بر روی متوسط جوانه‌زنی در روز …………………………………………………60

نمودار 4-5 اثر سطوح مختلف شوری بر روی سرعت جوانه‌زنی……………………………………………………………………..63

نمودار 4-6: اثر پرایمینگ های مختلف بر سرعت جوانه زنی………………………………………………………………………….64

نمودار 4-7 :اثر شوری بر روی درصد جوانه‌زنی……………………………………………………………………………………………….67

نمودار 4-8: اثر پرایمینگ‌های مختلف بر روی درصد جوانه‌زنی……………………………………………………………………..68

نمودار 4-9: اثر شوری بر روی میزان قند کل………………………………………………………………………………………………….74

نمودار 4-10: اثر پرایمینگ های مختلف بر روی میزان قند کل……………………………………………………………………75

نمودار 4-11: اثر زمان بر روی میزان قند کل…………………………………………………………………………………………………76

نمودار 4-12 اثر شوری بر روی میزان قند احیایی………………………………………………………………………………………….83

نمودار 4-13 : اثر ماده شمیایی بر روی میزان قنداحیایی…………………………………………………………………………….84

نمودار 4-14: اثر زمان بر میزان قندهای احیایی……………………………………………………………………………………………85

نمودار 4-15: اثر شوری بر روی میزان قند غیر احیایی…………………………………………………………………………………91

نمودار 4-16 اثر پرایمینگ‌های مختلف بر روی قندهای غیر احیایی…………………………………………………………..92

نمودار 4-17: اثر زمان بر روی قندهای غیر احیایی……………………………………………………………………………………..93

 

چکیده:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*