بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری در کاهش نشانه‌ های اضطراب کودکان دارای اختلال‌های اضطرابی و افزایش

 توانمندی آنها در رویارویی با مشکلات و غلبه بر نگرانی‌ هایشان بوده است.

فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر می باشد:

فرضیه اصلی: مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی – رفتاری منجر به کاهش اضطراب کودکان آنها می‌شود.

فرضیه‌های فرعی: ۱- مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب فراگیر کودکان می‌شود. ۲- مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب جدایی کودکان می‌شود. ۳- مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش هراس اجتماعی کودکان می‌شود.

جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش دانش آموزان دختر پایه اول تا چهارم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۸۸ – ۸۷ بوده‌اند.

در این پژوهش از نمونه در دسترس استفاده شد تعداد ۶۰ دانش آموز مضطرب که به وسیله ی آزمون CSI4 که اضطراب آنها از نقطه برش بیشتر بود به عنوان نمونه انتخاب شدند . این ۶۰ دانش آموز از بین ۶۰۰ دانش آموز سه مدرسه در مناطق (۱۸و ۶ و ۱) آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند. و از بین دانش آموزان انتخاب شده درگروه نمونه ۳۰ دانش آموز بطور تصادفی در گروه آزمایش و ۳۰ دانش آموز در گروه گواه قرار گرفت.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه علایم مرض کودکان برای شناسایی کودکان دارای اختلال اضطراب (فراگیر – جدایی و هراس اجتماعی) بوده است. در

مطلب دیگر :

بایگانی‌های آموزشی – دانلود متن کامل فایل های پایان نامه ارشد

 چهارچوب روش پژوهشی شبه آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل ۶۰ نفر از کودکان مضطرب به طور تصادفی در ۲ گروه جای گرفتند. والدین گروه آزمایشی به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه‌‌ای تحت برنامه مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری، برای کنترل اضطراب قرار گرفتند.

پس از این دوره آموزشی پس از دو هفته دوباره از هر دو گروه آزمون CSI4 گرفته شد و نمرات ۲ گروه با بهره گرفتن از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب (جدایی – فراگیر – هراس اجتماعی) کودکان موثر بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*