بررسی تاثیردوره‌های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان با تاکید بر سرمایه اجتماعی

۱-۳)هدفهای تحقیق. ۵

الف) هدف اصلی   ۵

ب)هدف‌های فرعی.   ۵

۱-۴) سوال‌ها/فرضیه‌های پژوهش  .  ۵

الف) فرضیه‌های اصلی   ۵

ب) فرضیه‌های فرعی  ۶

۱-۵)تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش.   ۶

الف) تعریف مفهومی.    ۶

ب) تعریف عملیاتی.   ۷

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  ۹

مقدمه.   ۱۰

۲-۱) آموزش ضمن خدمت کارکنان .  ۱۰

۲-۱-۱ ) تعریف آموزش   ۱۰

۲-۱-۲) مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش کارکنان .  ۱۲

  • آموزش و بهسازی کارکنان . ۱۴

الف) اهداف برنامه آموزشی و بهسازی  .  ۱۵

ب‌)  برنامه ریزی و استراتژی سازی برای آموزش کارکنان   ۱۶

پ)مزایای آموزش کارکنان.  ۱۹

ت) مسئول طراحی و اجرای برنامه آموزشی برعهده کیست؟  ۲۰

  • پیوند آموزش و بهسازی کارکنان با الگوی زبده گزینی . ۲۱
  • مراحل مختلف فرایند آموزش .  ۲۳
  • اهداف و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت  ۲۷

الف)اهداف آموزش  ضمن خدمت  ۲۷

ب‌)  چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت  ۲۹

  • روش‌های آموزش ضمن خدمت .  ۳۰

الف) گردش شغلی. ۳۰

ب)  آموزش کارگاهی .  ۳۱

پ)  مربی‌گری .  ۳۲

ت ) جانشین  موقت   ۳۳

ث) استاد شاگردی    ۳۳

  • مدیریت یادگیری در سازمان ۳۴

الف) تعریف یادگیری .  ۳۴

ب)سازمان های یادگیرنده  ۳۵

  • حلقه ها و فرایند یادگیری ۳۸

الف) حلقه های یادگیری.  ۳۸

ب)فرایند یادگیری .  ۴۰

۲-۲) عملکرد کارکنان.  ۴۱

۲-۲-۱) مفهوم عملکرد  ۴۱

۲-۲-۳) مدیریت عملکرد.  ۴۴

۲-۲-۳-۱) ماهیت مدیریت عملکرد   ۴۴

۲-۲-۳-۲)  هدف مدیریت عملکرد  ۴۴

۲-۲-۴) ارزیابی عملکرد.  ۴۵

۲-۲-۴-۱) تعریف ارزیابی عملکرد  ۴۵

۲-۲-۴-۲) فلسفه ارزیابی عملکرد   ۴۶

۲-۲-۴-۳)اهمیت  و ضرورت ارزیابی عملکرد .  ۴۶

۲-۲-۴-۴)عوامل عمده ارزیابی  عملکرد کارکنان.  ۴۸

۲-۲-۴-۵)انواع ارزیابی عملکرد   ۴۹

۲-۲-۴-۶)اهداف و مقاصد سازمانی ارزیابی عملکرد.  ۵۰

۲-۲-۴-۷)کاربرد های ارزیابی عملکرد .  ۵۱

۲-۲-۴-۸)فرایند ارزیابی عملکرد.  ۵۲

۲-۲-۴-۹)روش‌های ارزیابی عملکرد.  ۵۵

۲-۲-۵)عملکرد کارکنان درسازمانهای دولتی  ۵۵

۲-۲-۶)تعهد کارکنان.   ۵۸

۲-۲-۶-۱) اهمیت تعهد سازمانی   ۵۹

۲-۲-۶-۲) تعهد و عملکرد   ۶۰

۲-۲-۷) انگیزش   ۶۱

الف) نظریه برابری   ۶۴

ب) نظریه انتظار   ۶۵

۲-۲-۸)انضباط شغلی.  ۶۶

۲-۲-۸-۱) تعریف انضباط.  ۶۶

۲-۲-۸-۲) انواع تخلفات . ۷۰

۲-۲-۹)مهارت‌های زبان انگلیسی .  ۷۳

۲-۲-۹-۱) مقدمه و تاریخچه   ۷۳

۲-۲-۹-۲) مهارتهای زبان انگلیسی و  عملکرد کارکنان مراقبت پرواز  ۷۴

۲-۲-۱۰) عملکرد حرفه ای (ایمنی پروازها ) در مراقبت پرواز  ۷۷

۲-۳)     سرمایه اجتماعی  ۸۰

۲-۴)  ارتباط بین عملکرد کارکنان و آموزش ضمن خدمت.  ۸۳

۲-۵)پیشینه پژوهش  ۸۷

۲-۵-۱) پیشینه خارجی. ۸۸

۲-۵-۲) پیشینه داخلی. ۹۰

۲-۶) مدل مفهومی  ۹۴

 

 فصل سوم:‌ روش پژوهش                                                 ۹۶

مقدمه.  ۹۷

۳-۱) روش پژوهش.  ۹۷

۳-۱-۱)   بر حسب هدف تحقیق.    ۹۷

۳-۱-۲)  بر حسب روش تحقیق ۹۸

۳-۲) متغیر‌های تحقیق  ۹۹

۳-۲-۱)متغیر مستقل ۹۹

۳-۲-۲) متغیر وابسته. ۹۹

۳-۲-۳) متغیر تعدیل‌گر. ۱۰۰

۳-۳) روش گردآوری اطلاعات ۱۰۰

۳-۳-۱) مطالعات کتابخانه‌ای  ۱۰۰

۳-۳-۲) تحقیقات میدانی.  ۱۰۰

۳-۳-۳) روایی و پایایی  ۱۰۳

۳-۴) جامعه و نمونه آماری.  ۱۰۴

۳-۴-۱) جامعه آماری.  ۱۰۴

۳-۴-۴) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه   ۱۰۴

۳-۴-۵) روش‌های نمونه‌گیری .  ۱۰۵

۳-۴-۶)روش اجرا.   ۱۰۵

۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۱۰۶

۳-۶) شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور  ۱۰۶

۳-۶-۱)اداره کل مراقبت پرواز.  ۱۰۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                  ۱۰۹

مقدمه  ۱۱۰

۴-۱) بررسی پایایی پرسشنامه .  ۱۱۱

۴-۲) تحلیل توصیفی یافته ‏های تحقیق .  ۱۱۲

۴-۲-۱) جنسیت پاسخ‏دهندگان.  ۱۱۲

۴-۲-۲) سن پاسخ‏دهندگان.  ۱۱۳

۴-۲-۳) وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان  ۱۱۴

۴-۲-۴) سابقه استخدامی پاسخ‏دهندگان  ۱۱۵

۴-۲-۵) وضعیت استخدامی پاسخ‏دهندگان  ۱۱۶

۴-۳) تحلیل استنباطی یافته ‏های تحقیق  ۱۱۷

۴-۳-۱) بررسی فرضیات فرعی یکم تا پنجم تحقیق .  ۱۱۷

۴-۳-۱-۱) بررسی فرضیه فرعی یکم تحقیق  ۱۲۰

۴-۳-۱-۲) بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق  ۱۲۱

۴-۳-۱-۳) بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق.  ۱۲۲

۴-۳-۱-۴) بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق.  ۱۲۳

۴-۳-۱-۵) بررسی فرضیه فرعی پنجم تحقیق.  ۱۲۴

۴-۳-۲) بررسی فرضیه اصلی یکم تحقیق  ۱۲۵

۴-۳-۳) بررسی فرضیات فرعی ششم تا دهم تحقیق.  ۱۲۷

۴-۳-۳-۱) بررسی فرضیه فرعی ششم تحقیق.  ۱۲۹

۴-۳-۳-۲) بررسی فرضیه فرعی هفتم تحقیق.  ۱۳۰

۴-۳-۳-۳) بررسی فرضیه فرعی هشتم تحقیق  ۱۳۲

۴-۳-۳-۴) بررسی فرضیه فرعی نهم تحقیق.  ۱۳۳

۴-۳-۳-۵) بررسی فرضیه فرعی دهم تحقیق.  ۱۳۴

۴-۳-۴) بررسی فرضیه اصلی دوم تحقیق   ۱۳۵

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادها۱۳۹

مقدمه   ۱۴۰

۵-۱) نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش. ۱۴۰

۵-۱-۱)یافته‌های حاصل از فرضیه‌های پژوهش. ۱۴۰

الف) نتایج حاصل از فرضیه‌های اول تا پنجم. ۱۴۱

ب) نتایج حاصل از فرضیه‌های ششم تا دهم   ۱۴۱

۵-۲) بحث  ۱۴۲

۵-۳) پیشنهادها.  ۱۴۳

۵-۳-۱) پیشنهادهای کاربردی.  ۱۴۳

مطلب دیگر :

۵-۳-۲) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.   ۱۴۴

۵-۴) محدودیت‌های پژوهش   ۱۴۵

فهرست منایع و ماخذ .  ۱۴۷

ضمیمه‌ها                                                                              ۱۵۵                                       

ضمیمه شماره ۱) پرسشنامه کارکنان برای گروه آزمایش.  ۱۵۶

ضمیمه شماره ۲) پرسشنامه کارکنان برای گروه کنترل  ۱۶۳

ضمیمه شماره ۳) پرسشنامه مدیران برای سنجش انظباط کارکنان  ۱۶۴

فهرست جدول‌ها

جدول ۲-۱: اهداف واستراتژی های آموزشی وبهسازی ۱۶

جدول۲-۲: محاسن و معایب بکارگیری روش های مختلف ارزیابی عملکرد. ۵۶

جدول ۲-۳: تنبیهات در یک سازمان فرضی.۷۲

جدول ۳-۱: متغیر‌های مورد مطالعه ، نحوه گردآوری داده‌ها.۱۰۲

جدول ۳-۲: تعداد و شماره  سوالات شاخص‌های پرسشنامه‌ای و مولفه‌های آن‌ها.۱۰۲

جدول ۴-۱: متغیر‌های تحقیق و روش جمع‌ آوری داده‌های آن‌ها.۱۱۰

جدول ۴-۲:  شکل کلی و امتیازبندی طبف لیکرت.  ۱۱۱

شکل ۴-۳: امتیازبندی طیف لیکرت برای شماره ۳، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲ و ۱۵ پرسشنامه.   ۱۱۱

جدول ۴-۴:پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه تحقیق۱۱۲

جدول ۴-۵: تعداد و درصدپاسخ‏دهندگان بر اساس متغیر جنسیت۱۱۲

جدول ۴-۶: تعداد و درصدپاسخ‏دهندگان بر اساس متغیر وضعیت سنی. ۱۱۳

جدول ۴-۷: تعداد و درصد پاسخ‏دهندگان بر اساس متغیر وضعیت تحصیلی . ۱۱۴

جدول ۴-۸: تعداد و درصدپاسخ‏دهندگان بر اساس سابقه استخدامی. ۱۱۵

جدول ۴-۹: تعداد و درصدپاسخ‏دهندگان بر اساس متغیر وضعیت استخدامی ۱۱۶

جدول۴-۱۰:نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی اول تا پنجم تحقیق ۱۱۸

جدول۴-۱۱:نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی اول تا پنجم تحقیق ۱۱۸

جدول۴-۱۲:نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی اول تا پنجم تحقیق ۱۱۸

جدول۴-۱۳:نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی اول تا پنجم تحقیق ۱۱۹

جدول ۴-۱۴: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای فرضیه اصلی اول تحقیق . ۱۲۶

جدول۴-۱۵: نتایج تجزیه و تحلیل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای فرضیه اصلی اول تحقیق . ۱۲۶

جدول۴-۱۶:نتایج تجزیه و تحلیل این آزمون برای فرضیه فرعی ششم تا دهم . ۱۲۸

جدول۴-۱۷:نتایج تجزیه و تحلیل آزمون کوواریانس تک‏متغیری برای فرضیه اصلی دوم . ۱۳۶

جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون فرضیه‌ها ۱۳۸

فهرست شکل‌ها

شکل۲-۱: استراتژی سازی برای آموزش ۱۷

شکل۲-۲ : پیوند آموزش با دو سیستم مدیریت عملکرد و جبران  خدمات ۱۸

شکل ۲-۳: چهار چوب آموزش و بهسازی: عناصر اصلی بهترین شیوه ها . ۲۲

شکل ۲-۴: انواع حلقه های یادگیری سازمان  . ۳۹

شکل ۲-۵: کاربرد های ارزیابی عملکرد . ۵۲

شکل ۲-۶: سلسله مراتب نیازها ۶۳

شکل ۲-۷: مدل سنتی ارتباط . ۷۶

شکل ۴-۱ نمودار وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهندگان ۱۱۳

شکل ۴-۲ نمودار وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان ۱۱۴

شکل ۴-۳ نمودار وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان ۱۱۵

شکل ۴-۴ نمودار سابقه استخدامی پاسخ‌دهندگان . ۱۱۶

شکل ۴-۵ نمودار وضعیت استخدامی پاسخ‌دهندگان ۱۱۷

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱: متغیرهای توانایی خلق دانش و آگاهی‌های جدید در سارمان‌های یادگیرنده .  ۳۸

نمودار۲-۲:  مراحل فرایند یادگیری ۴۱

نمودار  ۲-۳  : فرایند ارزیابی عملکرد . ۵۳

نمودار ۲-۴ :رابطه بین گرایش های ارزیابی و عملکرد و سنجش مطلق و نسبی .  ۵۶

نمودار۲- ۵:  نظریه انگیزش- انتظار ۶۵

نمودار۲-۶: ارتباط بین عملکرد ، آموزش و توسعه منابع انسانی ۸۴

فهرست رابطه‌های آماری

رابطه ۳-۱: نحوه محاسبه حجم نمونه . ۱۰۵

 

 

 

 

 

 

فصل اول 

کلیات پژوهش

 

  

مقدمه

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*