بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد …

2-2) سیستم های اتوماسیون اداری (OAS) …………………………………………………………………………………. 16
2-3) سیر تکامل فناوری اداری ………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4) قابلیت های اداری اتوماسیون …………………………………………………………………………………………….. 19
2-5) مزایای اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………………. 21
2-6) محدودیت ها و چالش های اتوماسیون اداری ………………………………………………………………………. 22
2-7) بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-8) بهره وری کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………. 25
2-9) بهره وری نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………….. 27
2-10) شاخص های ارزیابی بهره وری نیروی کار ………………………………………………………………………… 28
2-11) عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدل های مربوطه ……………………………………. 30
2-11-1) مدل ژوزف ام. پوتی …………………………………………………………………………………………………… 30
2-11-2) مدل کیت دیویس و جان نیواستورم ……………………………………………………………………………… 30
2-11-3) مدل کوانتان و وتون …………………………………………………………………………………………………… 31
2-11-4) مدل ساترمیستر ………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-11-5) مدل هرشاور و راش …………………………………………………………………………………………………… 32
2-11-6) مدل جوزف پرکرنیکو ………………………………………………………………………………………………… 32
2-12) روش های مختلف بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………….. 34
2-13) رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………… 37
2-14) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………….. 37
2-14-1) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 38
2-15) انواع رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………. 40
2-16) مدل های رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………… 42
2-16-1) مدل رفتارهای شهروندی گراهام ………………………………………………………………………………….. 43
2-16-2) مدل رفتارهای شهروندی پادساکف ………………………………………………………………………………. 43
2-17) تعریف عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………… 45
2-18) استراتژی های بهبود عملکرد …………………………………………………………………………………………… 47
2-19) الگویی برای عملکرد سازمان …………………………………………………………………………………………… 49
بخش دوم- چارچوب نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 52
2-20) چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………….. 52
بخش سوم- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 54
2-21) مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………… 54
2-22) مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور ………………………………………………………………………… 55

پایان نامه

2-23) جمع بندی فصل دوم …………………………………………………………………………………………………….. 59
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-2) نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-3) جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. 63
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. 65
3-4-1) مختصات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… 66
3-5) روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 67
3-5-1) روایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-5-2) پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-5-3) روش های اطمینان از روایی و پایایی ابزار ………………………………………………………………………. 68
3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 70
3-7) جمع بندی فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………. 72
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-2) شاخص های توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 74
4-3) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن متغیرها ………………………………………… 81
4-4) آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 81
فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) جمع بندی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 93
5-2) یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….94
5-3) بحث و تفسیر ………………………………………………………………………………………………………………….. 97
5-4) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 98
5-4-1) محدودیت های در اختیار و کنترل محقق ………………………………………………………………………… 98
5-4-2) محدودیت های خارج از کنترل ……………………………………………………………………………………… 98
5-5) پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 99
5-5-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ………………………………………………………………………….. 99
5-5-2) پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر ………………………………………………………………………….. 103

یک مطلب دیگر :

5-5-3) پیشنهاد به سایر پژوهشگران ………………………………………………………………………………………… 103
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 134

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): تعاریف بهره وری ……………………………………………………………………………………………….. 26
جدول (2-2): خلاصه ای از مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….. 57
جدول (3-1) مختصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 66
جدول (3-2): تفكیك سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………….. 67
جدول (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………. 75
جدول (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. 76
جدول (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… 77
جدول (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………………… 78
جدول (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. 79
جدول (4-6): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی ………………………………………….. 80
جدول (4-7): جدول آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت برسی نرمال بودن متغیرها ……………………. 81
جدول (4-8): نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش …………………………………………………………………………….. 82
جدول (4-9): نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………. 82
جدول (4-10): نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………. 83
جدول (4-11): نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش ………………………………………………………………………….. 84
جدول (4-12): نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش ………………………………………………………………………….. 84
جدول (4-13): نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………. 85
جدول (4-14): نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………. 86
جدول (4-15): نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………… 86
جدول (4-16): نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش ………………………………………………………………………… 87
جدول (4-17): نتایج آزمون فرضیه هفتم پژوهش ………………………………………………………………………… 88
جدول (4-18): نتایج آزمون فرضیه هشتم پژوهش ……………………………………………………………………….. 88
جدول (4-19): نتایج آزمون فرضیه نهم پژوهش ………………………………………………………………………….. 89
جدول (4-20): نتایج آزمون فرضیه دهم پژوهش …………………………………………………………………………. 90
جدول (4-21): نتایج آزمون فرضیه یازدهم پژوهش ……………………………………………………………………… 90
جدول (4-22): نتایج آزمون فرضیه دوازدهم پژوهش ……………………………………………………………………. 91
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3-1): فرایند تحقیقات بنیادی و کاربردی …………………………………………………………………………. 62
نمودار (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………. 75
نمودار (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. 76
نمودار (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… 77
نمودار (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………………… 78
نمودار (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. 79
نمودار (4-6): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی …………………………………………… 80
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1): مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 9
شکل (2-1): انواع زیر سیستم های سیستم اتوماسیون اداری ………………………………………………………….. 18
شکل (2-2): عوامل موثر بر بهره وری ………………………………………………………………………………………… 34
شکل (2-3): بعضی از انواع رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………… 40
شکل (2-4): ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………. 41
شکل (2-5): سازمان و محیط پیرامون …………………………………………………………………………………………. 49

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران کلید خورده است. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن، کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران هستند که برای جمع آوری داده ها، تعداد 196 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش نمونه برداری احتمالی نامحدود صورت گرفته است. داده های لازم با چهار پرسشنامه 15 سوالی اتوماسیون اداری، 31 سوالی بهره وری، 22 سوالی رفتار شهروندی سازمانی و 15 سوالی عملکرد کارکنان گردآوری شدند. بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون t با نمونه های مستقل و با به کارگیری نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان تاثیر دارد. همچنین تاثیر 4 مولفه اتوماسیون اداری (بکارگیری سیستم های پشتیبانی اداری، بکارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور، بکارگیری سیستم های جابجایی اسناد و بکارگیری سیستم های مدیریتی اسناد) بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان نیز تائید شد.
فصل اول
کلیات پژوهش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*