بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه (BRT3) اتوبوسرانی …

5-1:فرضیه های پژوهش… 14
1-5-1:فرضیه اصلی.. 14
2-5-1فرضیه های فرعی.. 14
6-1 چهارچوب زمانی تحقیق. 16
7-1 روش تحقیق. 16
8-1:تعاریف نظری متغییرها 16
1-8-1ارتباطات درون سازمانی.. 16
2-8-1:رضایت شغلی.. 17
فصل دوم مباحث نظری.. 21
مقدمه. 22
بخش اول. 23
2-1 نگاهی به تاریخچه اتوبوسرانی تهران ار آغاز تا به امروز. 23
2-1-1 نگاهی به وضعیت منابع انسانی اتوبوسرانی تهران. 24
2-1-2 نگاهی به سامانه 3 ووضعیت منابع انسانی سامانه 3اتوبوسرانی تهران. 24
بخش دوم. 25
2-2 تعریف ارتباط.. 25
2-2-1نظریه ارتباط از نظر ارسطو: 26
2-2-2روبرت گویر در کتاب فراگرد ارتباط مى‌گوید: 26
2-2-3نظریات مکتب شیکاگو. 26
2-2-4 نظریه های رسانه شناسی در ارتباطات.. 30
2-2-5 نگاهی به سبک های ارتباط موثر در سازمان: 32
2-2-6 نگاهی به عوامل موثر برارتباط بین فردی درارتباط سازمانی: 33
2-2-7 نقش مهارتهای ارتباطی مدیران در تسهیل ارتباطات سازمانی.. 34
2-2-8نگاهی به نقش ارتباطات فردی وجمعی در سازمان. 35
2-2-9 نقش مهارتهای ارتباطی کارکنان درتسهیل ارتباطات سازمانی.. 37
2-2-10ارتباطات درروابط بین سازمانی.. 37
بخش سوم. 38
2-3  تعریف ارتباطات سازمانی.. 38
1-7-2 تعریف ارتباطات درون سازمانی.. 42
2-3-2تاریخچه ارتباطات سازمانی.. 43
2-3-3نگاهی به فرایندهای  ارتباطات سازمانی.. 47
2-3-4انواع ارتباطات سازمانی.. 48
2-3-4-1تعریف ارتباط عمودی.. 48
2-3-4-2 ارتباط افقی.. 48
2-3-4-3 ارتباط مورب.. 48
2-3-4-5انتخاب مسیر یا کانال ارتباط.. 49
2-3-5نگاهی به دیدگاههای مختلف ارتباطات سازمانی.. 50
بخش چهارم. 54
2-4رضایت شغلی.. 54
1-4-2  تعریف شغل. 56
2-4-2تقویترضایتشغلی.. 58
2-4-3نظریه های رضایت شغلی.. 59
5-4-2  نظریه های عوامل رضایت شغلی.. 64
بخش پنجم. 70
5-1 پیشینه تحقیق. 70
2-5-1 تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی.. 72
2-5-2بررسی های روان شناسان. 73
3-5-2  مطالعات جامعه شناختی ( 1858 – 1917 ) 74
4-5-2 مطالعات وتحقیقات انجام شده 75
فصل سوم روش شناسی تحقیق. 80
مقدمه. 81
3-1روش تحقیق. 82
1-1-3روش تحقیق بر اساس روش اجرا 84
2-3 جامعه آماری : 84
3-3  برآورد نمونه(نمونه گیری) 85
1-3-3 روش نمونه گیری.. 86
2-3-3 روش نمونه گیری احتمالی.. 86
3-3-3حجم نمونه آماری.. 86
4-3-روش گرداوری اطلاعات.. 87
3-4-1ابزار جمع آوری اطلاعات.. 87
3-4-2   پرسشنامه. 87
3-4-3پیش آزمون. 88
3-5 اعتبار. 89
3-6 پایایی.. 90
3-6-1 :آزمون پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ) 91
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها 92
مقدمه. 93
4-1توصیف داده‏ها: 95
4-2  آزمون فرضیه ها 111
فصل پنجم نتایج وپیشنهادات روش تحقیق. 153
مقدمه. 154
5-1 بحث و تفسیر. 157
5-2  نتیجه گیری: 164
5-3 محدودیت و مشكلات تحقیق: 167
4-5 جمع بندی وپیشنهادات.. 168
فهرست منابع. 172
پیوست.. 176

فهرست  جداول
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
جدول 3-1-آزمون پایایی پرسش نامه تحقیق)پیش آزمون( 91
جدول 3-2-آزمون پایایی پرسش نامه تحقیق)پس آزمون( 91
جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تحصیلی.. 95
جدول2-4:جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغییر سن.. 96
جدول 1-2-4 محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی سن شرکت کنندگان در آزمون. 97
جدول 2-2-4:آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 98
جدول3-4: جدول فراوانی متغییر میزان سابقه کار. 100
جدول 1-3-4 محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی متغییر میزان سابقه شرکت کنندگان در آزمون. 101
جدول 2-3-4:آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 102
جدول4-4فراوانی معاونت های حوزه فعالیت پاسخگو ها 103
5-4جدول: محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی مولفه های ارتباطات درون سازمانی شرکت کنندگان در آزمون. 105
جدول 1-5-4:آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 106
جدول6-4: محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی مولفه های متغییر رضایت شغلی شرکت کنندگان در آزمون. 107

پایان نامه

جدول 1-6-4:آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 109
جدول 2-6-4 :جدول فراوانی متغییررضایت شغلی.. 110
جدول7-4:جدول تقاطعی(دو بعدی) بین استفاده ار تلفن ومیزان رضایت شغلی پرسنل. 111
جدول1-7-4:آزمون خی دو(بین متغییر استفاده از تلفن ورضایت شغلی) 111
جدول8-4:­جدول تقاطعی(دوبعدی) بین­ارتباط­مستقیم­وچهره­به­چهره­ومیزان رضایت­شغلی پرسنل. 112
جدول1-8-4:آزمون خی دو(بین متغییر ارتباط مستقیم وچهره به چهره بارضایت شغلی) 113
جدول2-8-4:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباط مستقیم بارضایت شغلی.. 113
جدول9-4: جدول تقاطعی بین ارتباط استفاده از ایمیل ومیزان رضایت شغلی پرسنل. 114
جدول1-9-4:آزمون خی دو(بین متغییر email(پست الکترونیکی) بارضایت شغلی) 114
جدول2-9-4:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباطات پست الکترونیکی بارضایت شغلی.. 115
جدول10-4: جدول تقاطعی بین ارتباط با فاکس(fax) ومیزان رضایت شغلی پرسنل. 115
جدول1-10-4:آزمون خی دو(بین متغییر ارتباط از راه فکس بارضایت شغلی) 116
جدول2-10-4:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباطات با فکس(fax) بارضایت شغلی.. 116
جدول11-4: جدول تقاطعی بین ارتباط با نامه ومیزان رضایت شغلی پرسنل. 117
جدول1-11-4:آزمون خی دو(بین متغییر ارتباط از راه نامه بارضایت شغلی) 117
جدول2-11-4:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباطات با نامه بارضایت شغلی.. 118
جدول12-4: جدول تقاطعی بین ارتباط با اینترانت(شبکه داخلی سازمان) ومیزان رضایت شغلی پرسنل   118
جدول1-12-4:آزمون خی دو(بین متغییر ارتباط از راه اینترانت بارضایت شغلی) 119
جدول2-12-4:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباطات با اینترانت با متغییررضایت شغلی.. 119
جدول13-4:جدول ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباطات افقی ومیزان رضایت شغلی.. 120
جدول 1-13-4:رگرسیون همزمان بین متغییر ارتباطات افقی با متغییر رضایت شغلی.. 121
جدول2-13-4: خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان متغییر ارتباطات افقی با متغییر رضایت شغلی(ANOVA)  121
جدول3-13-4 نتایج ضرایبحاصلهازتحلیلرگرسیونهمزمان بین متغییر ارتباطات افقی با متغییر رضایت شغلی   122
جدول14-4:جدول­ضریب­همبستگی­پیرسون­بین ارتباطات افقی ومولفه های میزان رضایت شغلی.. 123
جدول15-4:جدول ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) ومیزان رضایت شغلی   124
جدول 1-15-4:رگرسیون همزمان بین متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) ومیزان رضایت شغلی   125
جدول2-15-4: خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) با متغییر رضایت شغلی(ANOVA). 125
جدول3-15-4 نتایج ضرایبحاصلهازتحلیلرگرسیونهمزمان بین متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) با متغییر رضایت شغلی.. 126
جدول1-3-15-4:بررسی همبستگی جزئی (partial) بین متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) با متغییر رضایت شغلی.. 127

یک مطلب دیگر :

جدول16-4: جدول ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباطات عمودی ومولفه های میزان رضایت شغلی   128
جدول17-4:جدول تقاطعی میزان رضایت شغلی)رتبه ای) پرسنل در بین گروههای تحصیلی.. 135
جدول1-17-4:آزمون خی دو(بین میزان رضایت شغلی با سطح تحصیلات) 135
جدول2-17-4:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباط مستقیم بارضایت شغلی.. 136
جدول18-4:آزمون­تحلیل­واریانس­یکطرفه­میزان­رضایت­شغلی در بین­گروههای تحصیلی مختلف. 136
جدول1-18-4:آزمون تعقیبی تحلیل واریانس یکطرفه(LSD) 137
جدول19-4:تحلیل رگرسیون گام به گام مولفه های ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی و ارتباطات افقی)با میزان رضایت شغلی پرسنل. 138
جدول1-19-4: خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون گام به گام مولفه های ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ازتباطات عمودی و ارتباطات افقی)با میزان رضایت شغلی پرسنل. 139
جدول2-19-4: نتایج ضرایبحاصلهازتحلیلرگرسیون گام به گام مولفه های ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ازتباطات عمودی و ارتباطات افقی)با میزان رضایت شغلی پرسنل. 140
جدول3-19-4:متغییر بیرون گذاشته شده از رگرسیون. 141
جدول1-3-19-4:بررسی همبستگی جزئی (partial) بین متغییرمولفه های ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی و ارتباطات افقی)با متغییر رضایت شغلی.. 141
جدول20-4: محاسبه میانگین وانحراف معیاردو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات میزان رضایت شغلی در بین جنسیت های مختلف… 142
جدول1-20-4: محاسبه t دو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات میزان رضایت شغلی در بین جنسیت های مختلف    142
جدول2-20-4: محاسبه میانگین وانحراف معیاردو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات مولفه های میزان رضایت شغلی(امنیت شغلی،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،استفاده از مهارت وهدف گذاری شغلی)در بین جنسیت های مختلف    143
جدول3-20-4: محاسبه t دو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات مولفه های میزان رضایت شغلی(امنیت شغلی،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،استفاده از مهارت وهدف گذاری شغلی)در بین جنسیت های مختلف    144
جدول21-4: محاسبه میانگین وانحراف معیاردو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات ارتباطات درون سازمانی در بین جنسیت های مختلف… 145
جدول1-21-4: محاسبه t دو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات ارتباطات درون سازمانی در بین جنسیت های مختلف… 145
جدول2-21-4: محاسبه میانگین وانحراف معیاردو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات مولفه های ارتباطات درون سازمانی (کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی و ارتباطات افقی)در بین جنسیت های مختلف . 146
جدول3-21-4:­محاسبه­t دو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات مولفه های ارتباطات درون سازمانی (کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی و ارتباطات افقی)در بین جنسیت های مختلف… 147
جدول22-4:جدول تقاطعی)دوبعدی)بین میزان رضایت شغلی)رتبه ای) پرسنل ومتغییر سن افراد. 149
جدول1-22-4:جدول آزمون خی دو میزان رضایت شغلی پرسنل ومتغییر سن افراد. 149
جدول2-22-4:آزمون کرامربین میزان رضایت شغلی پرسنل ومتغییر سن افراد. 150
جدول23-4:آزمون تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA) میزان رضایت شغلی در بین معاونتهای مختلف سازمان. 150
جدول1-23-4:آزمون تعقیبی تحلیل واریانس یکطرفه(LSD) 151
جدول24-4:آزمون همبستگی پیرسون بینارتباطات درون سازمانی ومیزان رضایت شغلی پرسنل. 152

فهرست  نمودار
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
نمودار1-4:نموداردرصد فراوانی وضعیت تحصیلی.. 95
2-4 نمودار هیستوگرام متغییر سنی.. 99
3-4نمودار هیستوگرام متغییر میزان سابقه کار. 103
نمودار4-4:  فراوانی معاونت های حوزه فعالیت پاسخگو ها 104
نمودار5-4:نمودار میله ای رضایت شغلی.. 110
نمودار6-4:خط رگرسیون بین متغییر ارتباطات افقی با متغییر رضایت شغلی.. 122
نمودار7-4:خط رگرسیون بین متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) با متغییر رضایت شغلی   127
نمودار8-4:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) میزان رضایت شغلی با سطح تحصیلات مختلف. 130
نمودار9-4:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) ارتباطات درون سازمانی دربین تحصیلات مختلف. 131
نمودار10-4:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) مولفه ارتباطات عمودی (از بالا به پایین)ارتباطات درون سازمانی دربین تحصیلات مختلف. 132
نمودار11-4:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) مولفه ارتباطات عمودی (از پایین به بالا)ارتباطات درون سازمانی دربین تحصیلات مختلف. 133
نمودار12-4:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) مولفه ارتباطات افقی ارتباطات درون سازمانی دربین تحصیلات مختلف. 134
نمودار13-4:نمودار فراوانی متغییر سن.. 148

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف بررسی نقش ارتباطات درون سازمانی برمیزان رضایت شغلی پرسنل دربین کارکنان سامانه3BRT3)) انجام شده است، به سنجش همبستگی بین متغیر میزان استفاده از ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل ومولفه های آن ( امنیت شغلی ،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،استفاده از مهارت ،هدف گذاری شغلی ،میزان تحصیلات ومیزان سابقه کار) پرداخته است.
روش پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار هدف، کاربردی به لحاظ معیار زمانی، مقطعی است. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. از آنجایی که جامعه آماری این تحقیق،پرسنل سامانه 3 اتوبوسرانی تهران می باشد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد385نفر از پرسنل را شامل می شود. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرمستقل(ارتباطات درون سازمانی) و متغیر وابسته تحقیق(میزان رضایت شغلی) وابعاد آن بیانگر بالا بودن همبستگی درونی گویه ها و به عبارت دیگر مطلوبیت پایایی ابزار تحقیق است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین میزان استفاده از ارتباطات درون سازمانی ومولفه های آن(کانال های ارتباطی،ارتباطات افقی وارتباطات عمودی)بر میزان رضایت شغلی پرسنل ومولفه های(امنیت شغلی ،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،استفاده از مهارت ،هدف گذاری شغلی ،میزان تحصیلات ومیزان سابقه کار) آن همبستگی وجود دارد.ارتباطات افقی بر میزان رضایت شغلی پرسنل اثر مثبت وهمچنین ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین وازپایین به بالا) اثرمثبت بر میزان رضایت شغلی دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*