بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در …

چه عواملی بر بهره وری موثرند؟             40
فرهنگ و بهره وری             40
پارادوكس فناوری اطلاعات و بهره وری             41
بهره وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی             41
بخش دوم        42
مقدمه            43
اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی            44
حلقه مفقوده            45
فلسفه آموزش: سنتی ، مدرن ، پست مدرن            47
مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی            48
رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها            49
توسعه منابع انسانی            49
آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا            50
همگام با توسعه جهانی            50
انواع فنون آموزش:            51
گروه اول: روشهایی كه منظور از آنها دادن اطلاعات است            51
گروه دوم : روشهای شبیه سازی            52
گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت            54
ارزشیابی آموزشی            56

پایان نامه

فرایند ارزشیابی آموزش                         56
دلایل ارزشیابی آموزش            57
آیا راه حل مسئله، آموزش است؟            58
ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی            58
رویكردهای ارزشیابی آموزش            59
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی             60
دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی            61
دامنه آموزش الکترونیک             61
دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی            63
مزیت های آموزش الکترونیک            64

یک مطلب دیگر :

چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد             64
مدل مفهومی تحقیق            65
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه          67
روش تحقیق          67
متغیرهای تحقیق             68
روشهای جمع‌آوری اطلاعات           69
روایی و پایایی پرسشنامه          69
جامعه و نمونه آماری          71
قلمرو مکانی تحقیق          71
قلمرو زمانی تحقیق          71
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه          72
روشهای نمونه‌گیری          72
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات          73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه      76
آمار توصیفی:      76
جنسیت       76
سطح تحصیلات          78              سن                                                                                                                                               79
میزان سابقه کار           80
آمار استنباطی:          81
آزمون همبستگی          82
T آزمون            82
آزمون دو جمله‌ای          84
آزمون تحلیل واریانس فریدمن          86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه       89
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمونT        90
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله‌ای         90
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن                                                  91
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وری         91
ارائه پیشنهادات       93
پیشنهادات برای تحقیقات آتی      93
منابع و مآخذ     94

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*