بررسی تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

عنوان پایان نامه .الف

بسم الله الرحمن الرحیم. ب

صورتجلسه دفاع ج

سپاسگزاری و

تقدیم. ز

چکیده. ط

فهرست مطالب ی

فصل اول (کلیات)                                                                                                                            ۱

  • مقدمه . ۲
  • بیان مسئله ۲

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق۳

۱-۴روش  تحقیق۸

فصل دوم (پیشینه تحقیق)                                                                                                                   ۹

۲-۱ مقدمه. .۱۰

۲-۲ بیان مسئله۱۱

۲-۳ پیشینه داخلی .۱۳

۲-۴پیشینه خارجی ۱۸

۲-۵بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن .۲۰

۲-۵-۱ برون‌سپاری ۲۰

۲-۵-۲ سازمان امورمالیاتی . ۲۴

۲-۶ انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری. .۳۰

۲-۶ -۱ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد. ۳۱

۲-۶ -۲ مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران. .۳۱

۲-۶ -۳ ماده ۵۹ قانون سوم توسعه کشور. .۳۴

۲-۶ -۴ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. .۳۴

۲-۶ -۵ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی. .۳۴

۲-۶ -۶ ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای ۳ گانه.۳۵

۲-۶ -۷ دفاتر پیشخوان دولت.۳۶

۲-۶ -۸ گروه های صاحبان مشاغل۴۰

۲-۷ عملکرد۴۰

۲-۷- ۱بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد۴۲

۲-۷- ۲بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد۴۴

۲-۷- ۳بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد۴۸

۲-۷- ۴بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد ۴۹

مطلب دیگر :

۲-۷- ۵بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد۵۲

۲-۸ مدل مفهومی ۵۶

۲-۹جمع بندی ۶۰

فصل سوم (روش شناسی)                                                                                                            ۶۲

۳-۱مقدمه.۶۳

۳-۲ نوع و روش پژوهش . ۶۳

۳-۳معرفی جامعه و نمونه آماری . ۶۳

۳ -۳-۱- جامعه آماری.۶۳

۳-۳-۲- نمونه آماری و حجم آن.۶۴

۳-۴روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۶۴

۳-۵روایی و پایایی پرسشنامه.۶۶

۳-۶روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها .۶۶

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق)                                                                    ۶۸

۴-۱ مقدمه . ۶۹

۴-۲آمار توصیفی . .۷۰

۴-۳آزمون نرمال بودن داده ها . ۷۶

۴-۴فرضیه ها. . .۷۷

۴-۴-۱فرضیه اصلی۷۷

۴-۴-۲فرضیه فرعی اول.۷۸

۴-۴-۳فرضیه فرعی دوم.۷۹

۴-۴-۴فرضیه فرعی سوم.۸۰

۴-۴-۵فرضیه فرعی چهارم۸۱

۴-۴-۶فرضیه فرعی پنجم ۸۲

۴-۵استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری ۸۲

۴-۶تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون‌سپاری. ۸۳

۴-۷مدل اندازه گیری مولفه عملکرد ۸۸

۴-۸مدل ساختاری تحقیق .۹۱

فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی )                                                                                          ۹۴

۵-۱مقدمه . ۹۵

۵-۲نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها .۹۶

۵-۳پیشنهادات کاربردی . ۱۰۰

۵-۴پیشنهادات برای پژوهش های آتی . .۱۰۲

۵-۵موانع و محدودیت ها۱۰۳

پیوست

منابع فارسی ۱۰۴

منایع لاتین. ۱۰۵

پرسشنامه ۱۰۷

چکیده لاتین۱۱۰

 

فهرست جداول

 

 

    فهرست جداول                                                                                               ­ صفحه

جدول ۲-۱ پیشینه داخلی .۱۳

جدول ۲-۲ پیشینه خارجی .۱۸

جدول ۳-۱ تقسیم بندی پرسشنامه۶۵

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ۷۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها.۷۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  تحصیلات آنها۷۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سن  آنها.۷۳

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*