بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی

۱-۱۰استفاده کنندگان از تحقیق.                 ۸

۱-۱۱تعریف واژه ها و اصطلاحات                  ۹

 

 

فصل دوم :ادبیات وپیشیینه تحقیق

۲-۱مقدمه                ۱۱

۲-۲ تعریف تجارت الکترونیک                ۱۲

۲-۳ تاریخچه تجارت الکترونیک. .                  ۱۳

۲-۴ تاریخچه تجارت الکترونیک در ایران.                  ۱۶

۲-۵ تاریخچه تجارت الکترونیک در شرکت پست                  ۱۶

۲-۶ مدل های تجارت الکترونیک                  ۱۸

۲-۶-۱مدل B2C.                    ۱۹

۲-۶-۲  مدل C2C                      ۱۹

۲-۶-۳  مدلB2B                     ۲۰

۲-۷ مزایای تجارت الکترونیک                 ۲۰

۲-۸ معایب تجارت الکترونیک                 ۲۲

۲-۹ زیرساختهای لازم برای اجرای تجارت الکترونیک                  ۲۳

۲-۹-۱  زیرساخت های فنی                 ۲۴

۲-۹-۲  زیرساخت های مالی                ۲۴

۲-۹-۳  زیرساخت های انسانی     .                 ۲۴

۲-۹-۴ زیرساخت های فرهنگی                 ۲۵

۲-۹-۵زیرساخت های حقوقی           .       ۲۶

۲-۱۰ موانع و چالش های اجرای تجارت الکترونیک.                 ۲۶

۲-۱۰-۱   مسائل فرهنگی.                    ۲۶

۲-۱۰-۲فقدان آموزش لازم .                       ۲۶

۲-۱۰-۳  ضعف بسترسازی                      ۲۷

۲-۱۰-۴  مشکلات حقوقی                    ۲۸

۲-۱۱ اعتماد در تجارت الکترونیک.                     ۲۸

۲-۱۱-۱ تعریف اعتماد                     ۲۹

۲-۱۱-۲   ابعاد اعتماد.                    ۲۹

۲-۱۱-۳  اعتماد عامل گسترش تجارت الکترونیک                        ۳۰

۲-۱۲  روش اجرا در شرکت پست                         ۳۰

۲-۱۲- ۱مرحله قبول                      ۳۱

۲-۱۲-۲ مرحله جمع آوری و رهسپاری                     ۳۲

۲-۱۲-۳ مرحله  توزیع و تسویه                    ۳۲

۲-۱۳  مشکلات اجرای تجارت الکترونیک در پست                    ۳۳

۲-۱۳-۱   مشکلات فرهنگی.                     ۳۳

۲-۱۳-۲مشکل پرداخت وجوه.                   ۳۴

۲-۱۳-۳  خدمات پس از فروش                      ۳۵

۲-۱۴ پیشینه تحقیق                       ۳۶

فصل سوم :روش تحقیق 

۳-۱ مقدمه .                   ۴۱

۳-۲ طرح تحقیق.                  ۴۲

۳-۲-۱هدف تحقیق .                  ۴۲

۳-۲- روش تحقیق.                  ۴۳

۳-۳ متغیر های پژوهش                   ۴۴

۳-۳-۱ متغیر وابسته.                    ۴۵

۳-۳-۲  متغیر مستقل .                   ۴۶

۳-۳-۳  مدل مفهومی                  ۴۶

۳-۴ سئوالات تحقیق                   ۴۷

۳-۵آزمون فرضیه ها.                  ۴۷

۳-۶ جامعه آمار                   ۴۸

۳-۶-  انتخاب نمونه . .                ۴۸

۳-۷ ابزار گرد آوری داده                  ۴۹

۳-۸ اعتبار یا روایی پرسشنامه                  ۵۰

۳-۹ اعتماد یا پایایی پرسشنامه                 ۵۲

۳-۱۰ روش تجزیه وتحلیل داده                    ۵۵

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه .                     ۵۷

۴-۲ تجزیه وتحلیل داده ها.                   ۵۷

۴-۲-۱   آمارتوصیفی .                  ۵۸

۴-۲-۱-۱  جنسیت.                    ۵۹

۴-۲-۱-۲   بررسی متغیر سن.                    ۶۰

۴-۲-۱-۳   بررسی متغیر تحصیلات .                    ۶۱

۴-۳  فرض نرمال بودن داده ها                   ۶۰

۴-۴ آمار استنباطی .                      ۶۳

فصل پنجم: نتیجه گیری  و پیشنهادات

۵-۱مقدمه                       ۷۴

۵-۲نتایج تحقیق.                    ۷۴

۵ -۲-۱  تحلیل نتایج فرضیه اول.                      ۷۵

۵-۲-۲تحلیل نتایج فرضیه دوم.                       ۷۵

۵-۲-۳  تحلیل نتایج فرضیه سوم.                      ۷۶

۵-۲-۴  تحلیل نتایج فرضیه چهارم.                      ۷۶

۵-۲-۵  تحلیل نتایج فرضیه پنجم .  .                      ۷۶

۵-۳پیشنهادات تحقیق                      ۷۷

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی .                      ۷۸

منابع غیر فارسی                      ۸۰

چکیده :

رشد و گسترش فناوری اطلاعات و در کنار آن افزایش استفاده از اینترنت در جهت خرید و فروش، نوع جدیدی از تجارت را به نام تجارت الکترونیک خلق نموده است. این نوع تجارت در شرکت های مختلف در سراسر دنیا به عنوان روش کسب و کار جدیدی در راستای ارضای خواسته مشتریان و همچنین بهبود عملکرد و افزایش سودآوری استفاده می گردد. این سرویس سهم عمده ای از تجارت جهانی را در حال حاضر شامل می گردد، و چند سالی است که در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز اجرا می گردد. در این تحقیق تلاش گردیده است که چگونگی امکان بهبود و گسترش ارائه این سرویس  در این شرکت بررسی گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی می باشد. به همین منظور پنج فرضیه برای بررسی میزان تاثیر تجارت الکترونیک بر درآمد شرکت پست طراحی و بوسیله آزمون همسبتگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. که نتایج حاصله بیانگر آن است، که متغیر مستقل مورد بررسی در تحقیق (تجارت الکترونیک) با افزایش درآمد شرکت پست ارتباط مستقیم دارد.

واژهای کلیدی: تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، درآمد، سودآوری، اینترنت

  • مقدمه :

ارتباط بین فناوری و تجارت به گذشته های خیلی دور بر می گردد زمانیکه اولین کشتی ها توسط فینیقیان ساخته شدند و از دریای مدیترانه گذشته و به سرزمینهای دور

مطلب دیگر :

بایگانی‌های سئو و دیجیتال مارکتینگ – ایده یابان پویا " جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی "

 دست یافتند، برای اولین بار در تاریخ مزرهای جغرافیایی در تجارت از بین رفت و مردم امکان دسترسی به محصولات و خدمات سایر کشورها را پیدا نمودند. امروزه که به عصر فناوری اطلاعات معروف است، تجارت جدیدی تحت عنوان تجارت الکترونیک در دنیا رایج شده است. تجارت الکترونیک از نمودهای انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک در عرصه اقتصاد می باشد.

تجارت الکترونیک یک مفهوم گسترده است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد و تاثیر قابل توجه و غیرقابل انکاری برروی تمامی صنایع و شرکتهای بزرگ و به تبع آن زندگی مردم گذاشته است. شرکت پست با این پیشرفت ارتباطاتی و الکترونیکی جایگاه سنتی خود را تا حدود زیادی از دست داده است، دیگر مردم با وجود سرویس های جدید ارتباطی از قبیل ایمیل، تلفن همراه و اینترنت تمایلی به نامه نگاری برای انجام امور خود ندارند. همچنین به دنبال شرکتی شدن پست جمهوری اسلامی و الزام شرکت به تامین هزینه ها ی خود از محل درآمدهای کسب شده و محدودیت در ارائه سرویس های سنتی پستی نیاز به ارائه سرویس های جدید را برای این شرکت تبدیل به امری گریز ناپذیر نموده است.

البته پیشرفت فناوری علی رغم وجود محدودیت های ایجادی، امکان ارائه خدمات جدید و جایگزین سرویس های سنتی پست را تا حدودی زیادی نیر فراهم نموده است. ازجمله این سرویس ها که می تواند نقش مهمی در افزایش درآمد شرکت پست ایفا نماید، سرویس تجارت الکترونیک یا (خرید و فروش اینترنتی) می باشد. سرویسی که علاوه بر نیاز مشتریان و اقتضا زمان، به عنوان یک ضرورت و الزام قانونی از سوی دولت نیز پیش بینی گردیده و چندین سال است که در شرکت پست اجرایی شده است. در این تحقیق تلاش شده است روش اجرا، مشکلات و موانع این سرویس مورد بررسی و ارز یابی قرارگیرد.

۱-۲- بیان مسأله

پس از تصویب اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ همواره یکی از اصلی ترین مشکلات مدیران این شرکت، تامین هزینه های شرکت از طریق کسب درآمدهایی بوده که از طریق ارائه خدمات پستی کسب شده باشد. این مشکل در سالهای اخیر نمود بیشتری داشته و مهمترین چالش فرا روی مدیران شرکت گردیده است.

حذف انحصارات دولتی، پیدایش رقبای جدید و قدرتمند با برخورداری از پشتوانه مناسب مالی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی بخصوص در زمینه ارتباطات امکان عرضه خدمات پستی سنتی را به طور بی سابقه ای محدود نموده است به گونه ای که اگر این شرکت فقط به دنبال ارائه خدمات سنتی و متعارف پستی باشد، امکان تامین هزینه های شرکت وجود نخواهد داشت و شرکت عملا ورشکسته می گردد. در این راستا با پیشرفت بخش ارتباطات مدیران شرکت در ادوار مختلف فعالیتهای گسترده ای در خصوص جذب درآمدهای جدید از طریق ارائه سرویس های نوین پستی و متناسب با نیاز روز مشتریان انجام داده اند که می توان به راه اندازی و ارائه سرویس تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۱ اشاره نمود .

در این تحقیق سعی شده است نقش تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست بررسی، و راه های افزایش درآمد آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین امکانات و زیرساختهای لازم برای اجرای بهتر سرویس تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۳-۱-اهمیت موضوع

باگذشت بیش از ۲۵ سال از تبدیل پست به یک شرکت دولتی که برابر مقررات می بایست تا سال ۱۳۹۳ علاوه بر دستیابی به نقطه سربه سر درآمد و هزینه، سودی معادل ۵ درصد نیز کسب نماید و با وجود محدویتهای متعدد در خصوص دستیابی به این هدف، مدیران می بایست راه های کسب درآمدهای  جدید از طریق ارائه سرویس های نوین و متناسب با تکنولوژی های روز و منطبق بر خواسته و نیاز مشتریان را شناسایی نموده و همچنین با بکارگیری روش های مناسب  انگیزش لازم را در میان کارکنان برای تحقق درآمد مورد پیش بینی ایجاد نمایند. همچنین لازم است تا برای برآورده نمودن اهداف فوق بسترسازی مناسبی در این خصوص نیز فراهم شود.

با توجه به رشد سریع استفاده از اینترنت در میان مردم و تمایل و علاقه ای آنها به استفاده از خدمات قابل ارائه در این سرویس از جمله خرید وفروش اینترنتی بروز داده اند، مدیران و تصمیم گیران شرکت پست را برآن داشته است، که با توجه به رسالت و ماموریت این شرکت وهمچنین با عنایت به پتانسیل و امکانات بالقوه شرکت از جمله شبکه گسترده توزیع، وجود زیرساخت های مناسب اینترنتی و اینترانتی همچنین وجود بیش از ده هزار دفترICT روستایی با قابلیت دسترسی به اینترنت و دارابودن بیش از پنج هزار نمایندگی روستایی برای توزیع مرسولات که مزیت بالقوه ای برای مدیران شرکت پست فراهم نموده است، تا بتوانند با برنامه ریزی صحیح، مدیریت کارآمد و بهره گیری ازنظر مشاوران و خبرگان اهل فن دراین زمینه نسبت به کسب درآمد قابل توجهی از سرویس تجارت الکترونیک دست یابند. هرچند این موضوع آنگونه که باید در شرکت مورد توجه قرار نگرفته است و تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه صورت نپذیرفته و همچنین چارت سازمانی متناسب با پرسنل مورد نیاز این سرویس در سطح شرکت طراحی و اعلام نشده است .

۱-۴-۱- هدف اصلی:

بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمدشرکت پست

۱-۴-۲- اهداف فرعی

  • تجزیه و تحلیل ابزارهای لازم جهت ارتقاء کیفیت توزیع مرسولات تجارت الکترونیک در راستای جلب و تامین نظر مشتریان
  • بررسی امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز سرویس تجارت الکترونیک در سطح شبکه پستی کشور

۳-  بررسی میزان استقبال و رضایتمندی مشتریان از ابزارهای الکترونیکی

۱-۵-سؤالات تحقیق:

۱-۵-۱-  سوال اصلی:

آیا تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست تاثیر معناداری دارد؟

۱-۵-۲- سوالات فرعی:

  • آیا زیرساختهای فنی اجرای تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست اثر گذار است؟
  • آیا اعتماد مردم به شرکت پست باعث تمایل آنان به استفاده از سرویس تجارت الکترونیک و منجر به افزایش درآمد شرکت پست می شود؟

۳- آیا تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در مورد تجارت الکترونیک منجر به افزایش درآمد شرکت پست می شود؟

۴- آیا حمایت های دولت از گسترش تجارت الکترونیک منجر به افزایش درامد شرکت پست می شود ؟

۱-۶- فرضیه ‏های تحقیق:

۱-۶-۱-  فرضیه اصلی :

بین میزان استفاده از سرویس تجارت الکترونیک درشرکت پست و درآمد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی

۱- بین زیرساختهای فنی شرکت پست و رشد سرویس تجارت الکترونیک و درنتیجه میزان درآمدشرکت پست رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین اعتماد مردم به شرکت پست و تمایل آنان به استفاده از تجارت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین معرفی خدمات الکترونیک شرکت پست و دستیابی به تجارت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

۴- بین حمایت دولت از گسترش فناوری اطلاعاتIT[1] و خدمات الکترونیک و درآمد شرکت پست رابطه معناداری وجود دارد.

  ۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- موضوعی تحقیق: بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر افزایش درآمد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۱-۷-۲- قلمرو مکانی تحقیق : ارائه پرسشنامه به مدیران و پرسنل شرکت پست می باشد.

   ۱-۷-۳- قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق سال ۱۳۹۲ می باشد.

۱-۸- انتخاب نمونه:

جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مدیران و پرسنل شرکت پست بوده که در تهران و شهرستان های مختلف مشغول به فعالیت می باشند.

برای بدست آوردن حجم جامعه آماری از فرمول کوکران جهت محاسبه استفاده شده است. بدین صورت حجم کل جامعه آماری پرسنل شرکت پست مورد بررسی و بعد از آن توسط فرمول کوکران محاسبه گردیده است که درفصل سوم به تفصیل شرح داده خواهدشد.

۱-۹- روش شناسی تحقیق :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*