بررسی تاثیر تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل های جزیره کیش

۲-۱-۴) مدیریت ارتباط با مشتری ۱۴

۲-۲) تصویر برند ۲۴

۲-۴) کیفیت خدمات ۲۷

۲-۴-۱) خدمت ۲۷

۲-۴-۲) ویژگیهای خدمات ۲۹

۲-۴-۳) بازاریابی کالا و بازاریابی خدمات ۳۰

۲-۴-۴) مفهوم کیفیت خدمات ۳۳

۲-۴-۵) اهمیت کیفیت ۳۳

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

۲-۵) رضایت مشتری ۴۱

۲-۵-۱) اهمیت رضایت مشتری ۴۳

۲-۵-۲) توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتری ۴۴

۲-۵-۳) اثرات رضایت مشتری ۴۵

۲-۶) وفاداری مشتری ۴۶

۲-۶-۱) تعریف و مفهوم وفاداری ۴۶

۲-۶-۲) وجوه ممیّزه وفاداری به خدمت ۵۵

۲-۶-۳) عوامل موثر بر وفاداری مشتری ۵۸

۲-۶-۴) شاخص های سنجش وفاداری مشتریان ۵۹

۲-۶-۵) مزایای وفاداری ۶۰

۲-۷) تبلیغات شفاهی یا دهان به دهان ۲۵

۲-۸) رفتار خرید مجدد(قصد استفاده مجدد) ۲۵

۲-۹) مدل و چارچوب مفهومی تحقیق ۶۲

۲-۱۰) پیشینه تحقیق ۶۳

۲-۱۰-۱) مطالعات انجام شده داخلی ۶۳

۲-۱۰-۲) مطالعات انجام شده خارجی ۶۵

۲-۱۱) معرفی جزیره کیش ۶۸

 

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ۸۱

۳-۱) روش تحقیق ۸۱

۳-۲) جامعه آماری ۸۴

۳-۳) حجم نمونه ۸۴

۳-۴) روش نمونه گیری ۸۵

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

۳-۵) ابزار تحقیق ۸۵

۳-۶) روائی و پایائی تحقیق ۸۸

۳-۶-۱) روائی پرسشنامه ۸۸

۳-۶-۲) پایائی پرسشنامه ۹۰

۳-۷) روش گردآوری داده ها ۹۱

۳-۸) متغیرهای تحقیق ۹۲

۳-۹) روش های آماری مورد استفاده ۹۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

مقدمه ۹۴

۴-۱) توصیف داده های جمعیت شناختی. ۹۵

۴-۱-۱) جنسیت. ۹۵

مطلب دیگر :

۴-۱-۲) سن. ۹۶

۴-۱-۳) تحصیلات. ۹۷

۴-۱-۴) سابقه سفر به کیش. ۹۸

۴-۲) بررسی وضعیت سوالات و متغیرهای تحقیق ۹۹

۴-۳) آزمون فرضیات تحقیق. ۱۰۱

۴-۳-۱) تحلیل عاملی تاییدی. ۱۰۱

۴-۳-۲) بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیه ها. ۱۰۶

۴-۳) بررسی نقش متغیرهای جمعیت­شناختی در متغیرهای تحقیق. ۱۱۴

 

فصل پنجم: خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۱۶

۵-۱) خلاصه تحقیق. ۱۱۶

۵-۲) نتایج تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین. ۱۱۷

۵-۲-۱) بررسی اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخگویان. ۱۱۷

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

۵-۲-۲) نتایج آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین. ۱۱۷

۵-۳) پیشنهادهای ناشی از نتایج تحقیق. ۱۲۲

۵-۴) پیشنهادهایی برای محققین آتی. ۱۲۵

۵-۵) محدودیت های تحقیق. ۱۲۵

منابع و مآخذ. ۱۲۶

پیوست ها. ۱۳۵

 

 

 

 

چکیده

 

با توجه به اینکه ارائه خدمات هتلداری یکی از ضرورت‌های عمده در ارتباط با توسعه خدمات گردشگری به شمار می‌رود و جلب رضایت مشتریان در صدر اولویت‌ها قرار دارد و نیز با توجه به اهمیت و ضرورت رضایت و وفاداری مشتریان، بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان(گردشگران) از هتل‌ها، در افزایش رضایت و وفاداری آنها، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی تاثیر تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی بر قصد استفاده مجدد گردشگران داخلی از هتل های جزیره کیش پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بدست آوردن نتایج از نرم افزار لیزرل و آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است.

نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که تصویر برند به طور مثبتی بر کیفیت خدمات و قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.
بازارایابی رابطه مند به طور مثبتی بر کیفیت خدمات، رضایت گردشگر، و تبلیغات شفاهی گردشگر تاثیر دارد. همچنین کیفیت خدمات به طور مثبتی بر رضایت گردشگر و قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد. رضایت گردشگران نیز به طور مثبتی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل های جزیره کیش تاثیر دارد.

 

کلیدواژه: تصویر برند، کیفیت خدمات، بازاریابی رابطه مند، رضایت گردشگر.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*