بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان بر پایبندی زنان به هویت فرهنگی (مطالعه …

2-4-5- تاریخ و حافظة فرهنگی.. 62
2-4-6- جغرافیای فرهنگی.. 64
2-5- بخش چهارم: رویکردهای نظری هویت(تئوریهای هویت). 68
2-5-1- نظریۀ کنش متقابل نمادین.. 68
2-5-2- ریچارد جنگینز و دیالکتیک درونی – بیرونی هویت… 69
2-5-3- آنتونی گیدنز و هویت بازاندیشانه. 71
2-5-4- تئوری هویت تاجفل )شناختی– احساسی – رفتاری). 72
2-7- بخش پنجم: چیستی رسانه ها و اثرات آن‌ها 74
2-7-1- تعریف رسانه‌های جمعی و کارکردهای آن.. 74
2-6-2-مصرف رسانه‌ای.. 79
2-6-3- سرمایه فرهنگی.. 81
2-6-4- تلویزیون‌های ماهواره ای.. 84
2-6-5- سنخ شناسی تلویزیون‌های ماهواره‌ای در ایران.. 88
2-6-6- تلویزیون‌های ماهواره ای و ارزش‌ها 89
2-6-7- نظریه‌ها و دیدگاه‌ها راجع به تأثیر رسانه‌ها برارزشها و باورهای انسان.. 90
2-6-7-1- نظریه جرج گربنر(کاشت) 91
2-6-7-2- نظریه آنتونی گیدنز(تئوری ساخت) 94
2-6-7-3- نظریه استفاده و خشنودی.. 97
2-6-7-4- نظریه لرنر. 99
2-6-7-5- ژان بوردریار (نظریة فراواقعیت و وانمایی) 100
2-6-7-6- دانیل بورشتاین و گی دبور: تصور و نمایش… 103
2-6-7-7- جامعۀ شبکهای مانوئل کاستلز. 105
2-6-7-8- نظریۀ فمینیستیِ رسانه: رسانه و جنسیت، خیال پردازیهای تولید شدۀ جمعی به وسیلۀ زنان.. 107
2-6-7-9- پیربوردیو: نظریۀ منش و میدان.. 108
2-6-7-10- جنسیت مخاطب: 111
2-7- بخش ششم: رسانه ها و هویت سازی.. 113
2-7-1- برساختن هویت… 115
2-7-2-اجتماعات فرهنگی عصر اطلاعات… 118
2-7-3- نگرش خوشبینانه و بدبینانه به رسانه ها 121
2-8- بخش هفتم: جمعبندی چارچوب مفهومی تحقیق: 126
2-8-3- فرضیه های تحقیق.. 130
فصل سوم: روش شناسی.. 132
3ـ1ـ مقدمه: 133
3-2- تعریف مفاهیم.. 133
3-2-1- متغیرهای مستقل.. 134
3-2-1-1- پایگاه اجتماعی – اقتصادی.. 134
3-2-1-2- برخورداری از ماهواره 134
3-2-1-3- میزان استفاده (مواجهه) از تلویزیون های ماهواره ای.. 135
3-2-1-4- نوع محتوای مورد استفاده از تلویزیون های ماهواره ای.. 135
3-2-1-5- میزان خشنودی (رضایت) از تلویزیون های ماهواره ای.. 136
3-2-1-6- اعتماد به تلویزیون های ماهواره ای.. 136
3-2-2- متغیر وابسته (پایبندی به هویت فرهنگی). 137

پایان نامه

3-3- روش تحقیق.. 142
3-4- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: 142
3-5- واحد مشاهده و واحد تحلیل.. 142
3-6- ابزارهای مورد استفاده در گردآوری اطلاعات: 142
3-7- جامعه آماری.. 143
3-8- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه. 143
3-9- شیوه نمونه‌گیری: 143
3-10- آزمون مقدماتی و اعتبار و روایی.. 144
3-11- ابزارها، روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها 145
3-12-جمع‌بندی.. 145
فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 146
4-1- مقدمه. 147
4-2-1-یافته های تحلیل تک متغیره. 147
4-2-1-1-تحلیل توصیفی متغیرهای زمینه ای.. 147
4-2-1-2-تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. 162
4-2-2-یافته های تحلیل دو متغیره. 178
4-2-2-1- رابطه بین متغیرهای زمینه ای و هویت فرهنگی.. 178
4-2-2-2- رابطه بین متغیرهای مستقل و پایبندی به هویت فرهنگی.. 184
4-3- یافته های تحلیل چند متغیره. 189
4-3-1- تحلیل رگرسیون چندگانه. 189
4-3-2- تحلیل مسیر. 191
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 192
5-1- مقدمه. 193
5-2- نتیجه گیری.. 193
5-2-1- نتیجه گیری تجربی.. 193
5-2-2- نتیجه گیری نظری.. 198
5-3- پیشنهادات پژوهش…. 199
5-3-1- پیشنهادات اجرایی.. 199
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 201
منابع: 204
ضمیمه – پرسشنامه. 212
چکیده لاتین.. 212
 جداول
جدول(2-1)مراحل پیشرفت عصر مدرن به سوی وانماییها 102
جدول (3-1): پایایی تحقیق و مقادیر آلفای کرونباخ.. 145
جدول(4-1) توزیع فراوانی سن پاسخگویان.. 148
جدول (4-2) توزیع فراوانی وضع تاهل پاسخگویان.. 149
جدول (4-3) توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان.. 150

یک مطلب دیگر :

جدول (4-4) توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان.. 151
جدول(4-5) توزیع فراوانی نوع شغل فرد. 152
جدول(4-6) توزیع فراوانی نوع شغل سرپرست خانوار پاسخگویان غیر شاغل.. 154
جدول(4-7) توزیع فراوانی میزان هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان.. 155
جدول(4-8) توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان.. 157
جدول(4-9) توزیع فراوانی خودپنداره طبقاتی.. 158
جدول(4-10) توزیع فراوانی طبقه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان.. 160
جدول(4-11) توزیع فراوانی نوع مالکیت منزل.. 161
جدول(4-12) توزیع فراوانی برخورداری از تلویزیون ماهواره ای.. 163
جدول(4-13) توزیع فراوانی طول مدت حضور ماهواره در منزل.. 163
جدول(4-14) توزیع فراوانی مدت زمان تماشای ماهواره در شبانه روز. 164
جدول(4-15) نتایج تحلیل عاملی سنجه های مدت زمان مواجهه با شبکه های ماهواره ای.. 166
جدول(4-16) ویژگی های توصیفی مدت استفاده از تلویزیون ماهواره ای (مقیاس 0 تا 100). 166
جدول(4-17) نتایج تحلیل عاملی سنجه های میزان خشنودی از شبکه های ماهواره ای.. 167
جدول(4-18) ویژگی های توصیفی رضایت از استفاده تلویزیون ماهواره ای (مقیاس 0 تا 100). 168
جدول(4-19) نتایج تحلیل عاملی سنجه های میزان اعتماد به شبکه های ماهواره ای.. 169
جدول(4-20) ویژگی های توصیفی اعتماد به تلویزیون ماهواره ای (مقیاس 0 تا 100). 170
جدول(4-21) توزیع درصدی محتوای مورد استفاده در تلویزیون ماهواره ای.. 172
جدول(4-22) نتایج تحلیل عاملی سطح دوم ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی.. 174
جدول(4-23) توزیع فراوانی و ویژگی های آماری پایبندی به هویت فرهنگی و ابعاد اکتشافی آن.. 175
جدول(4-24) ویژگی های آماری ابعاد یازده گانه پایبندی به هویت فرهنگی.. 177
جدول (4-25) نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای غیر نرمال و روش نرمال سازی.. 178
جدول(4-26) رابطه سن زنان و میزان پایبندی آنان به هویت فرهنگی.. 179
جدول(4-27) مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب تحصیلات… 179
جدول(4-28) مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت تاهل.. 180
جدول(4-29) مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت شغلی.. 181
جدول(4-30) رابطه درآمد و میزان هویت فرهنگی.. 182
جدول(4-31) مقایسه میانگین هویت فرهنگی برحسب نوع مالکیت مسکن.. 183
جدول(4-32) رابطه بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و هویت فرهنگی.. 183
جدول(4-33) مقایسه میانگین هویت فرهنگی برحسب وضعیت برخورداری از تلویزیون ماهواره ای.. 184
جدول(4-34) رابطه میزان مواجهه با شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و میزان هویت فرهنگی.. 185
جدول(4-35) رابطه میزان رضایت از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و هویت فرهنگی.. 186
جدول(4-36) رابطه میزان اعتماد به شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و هویت فرهنگی.. 187
جدول(4-37) رابطه محتوای مورد استفاده از شبکه های ماهواره ای و هویت فرهنگی.. 188
جدول(4-38) نتایج رگرسیون پایبندی به هویت فرهنگی بر متغیر های مستقل به روش Enter 190
نمودارها
نمودار(2-1) پیوستار طیف انواع هویتهای جمعی.. 33
نمودار(2-2)مجموعه شاخصههای تمیز هویت فردی از هویت جمعی.. 36
نمودار (2-3) مدل نظری تبیین پایبندی به هویت فرهنگی.. 130
نمودار (4-1) توزیع هستوگرام سن پاسخگویان.. 149
نمودار (4-2) توزیع هستوگرام سطح تحصیلات پاسخگویان.. 151
نمودار (4-3) توزیع فراوانی وضعیت اشغال پاسخگویان.. 152
نمودار (4-4) توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان شاغل.. 153
نمودار (4-5) توزیع فراوانی نوع شغل سرپرست پاسخگویان غیرشاغل.. 155
نمودار (4-6) توزیع فراوانی سطح هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان.. 156
نمودار (4-7) توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان.. 158
نمودار (4-8) توزیع فراوانی وضعیت خودپنداره طبقاتی پاسخگویان.. 159
نمودار (4-9) توزیع فراوانی وضعیت پایگاه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان.. 161
نمودار (4-10) توزیع فراوانی وضعیت نوع مالکیت مسکن پاسخگویان.. 162
نمودار (4-11) توزیع فراوانی مدت حضور ماهواره تلویزیونی در منزل.. 164
نمودار (4-12) توزیع فراوانی مدت زمان تماشای ماهواره تلویزیونی در شبانه روز. 165
نمودار (4-13) توزیع فراوانی میزان مواجهه با تلویزیون ماهواره ای.. 167
نمودار (4-14) توزیع فراوانی میزان رضایت استفاده از ماهواره 169
نمودار(4-15) توزیع فراوانی میزان اعتماد به ماهواره 171
نمودار (4-16) توزیع فراوانی میزان استفاده از محتوای کلی ماهواره 173
نمودار (4-18) مقایسه میانگین های هویت فرهنگی بر حسب وضعیت تأهل.. 181
نمودار (4-19) مقایسه میانگین های هویت فرهنگی بر حسب وضعیت شغلی.. 182
نمودار (4-20) مدل تحلیل مسیر پایبندی به هویت فرهنگی.. 182
چکیده:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*