بررسی تاثیر تمركز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع كالا …

4 – 2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته های مرتبط با شخصیت شناسی نمونه آماری    83
4 – 2 – 1   : جنسیت    83
4 – 2 – 2 میزان تحصیلات    84
4 – 2 – 3  سابقه ی کار    85
4 – 2 – 4 سن پاسخ دهندگان    86

پایان نامه

4 – 2 – 5 پست سازمانی    87
4 – 2 – 6  نوع کار    88
4 – 2 – 3  تجزیه و تحلیل توصیفی یافته های مرتبط با متغیرهای پژوهش    88
4 –3 – 1 متغییر تأمین به موقع کالا    89
4 –3 – 2 متغییر تمرکز    90
4 –3 – 3 متغییر رسمیت    91
4 –4 تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها مرتبط با اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق    92
4 – 4-1 بررسی اثرپذیری و انطباق معیار رسمیت    92
4 – 4-2 بررسی اثرپذیری و انطباق معیار تمرکز    92
4 – 4-3 بررسی اثرپذیری و انطباق معیار تأمین به موقع كالا    93

یک مطلب دیگر :

4 – 4-4 بررسی رابطه میان تمرکز سازمانی و تأمین به موقع كالا    94
4 – 4-5 بررسی رابطه میان رسمیت و تأمین به موقع كالا    95
4 – 4-6 بررسی تأثیر رسمیت و تمرکز سازمانی بر تأمین به موقع كالا    95
فصل پنجم : یافته‌ها ، نتیجه‌گیری و پیشنهادها    98
5 – 1 مقدمه     99
5 – 2  خلاصه تحقیق    100
5 – 3  تبیین فرضیه‏ها و مقایسه با تحقیقات قبلی    100
5 – 3 – 1 تحلیل یافته‌های جمعیت شناسی    100
5 – 3 – 2 تحلیل توصیفی متغیرها    101
5 – 3 – 3  تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش    102
5 – 3 – 3-1  تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون تی    102
5-3-3-2- تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون دو جمله ای    103
فرضیه فرعی دوم : بررسی رابطه میان رسمیت و تامین به موقع كالا    104
فرضیه اصلی تحقیق    105

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*