بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش …

1-3-4) پارادیدیم. 7

1-3-5) طناب اسپرماتیک.. 7

1-3-6) اسکروتوم یا کیسه بیضه 7

1-3-6-1) عصب گیری. 8

1-3-7) سمینال وزیکولها 8

1-3-7-1) ساختمان سمینال وزیکول. 9

1-3-7-2) عصب گیری. 9

1-3-8) مجرای انزالی. 9

1-3-8-1) ساختمان. 9

1-3-9) پروستات.. 9

1-3-9-1) ساختمان پروستات.. 10

1-3-9-2) لوب های پروستات.. 10

1-3-9-3) عصب گیری. 10

1-3-10)غدد بولبواورترال. 10

1-3-10-1) ساختمان. 11

1-4) سلول های سری اسپرماتوژنز 11

1-5) سلولهای پشتیبان یا سرتولی. 11

1-6) اسپرماتوژنز 12

1-6-1) اسپرماتوسیتوژنز 12

1-6-2) میوز 12

1-6-3) اسپرمیوژنز 13

1-7) مورفولوژی اسپرم 13

1-7-1) سر اسپرم 13

1-7-2) دم اسپرم 14

تصویر 1-1. ساختمان طبیعی اسپرم انسان (Parsiteb, 2013) 14

1-7-3) اسپرم های غیر طبیعی. 14

پایان نامه

تصویر 2-1 انواع شکل های اسپرم(blogfa, 2013) 15

1-8) سرنوشت و اعمال آندروژن ها 15

1-8-1) آندروژن های داخل بیضه ای. 15

1-8-2) تبدیل محیطی استروژن. 15

1-8-3)تبدیل محیطی دی هیدروتستوسترون. 16

1-8-4) اعمال محیطی تستوسترون. 16

1-8-5) مکانیسم عمل آندروژن. 16

1-8-6) انتقال و متابولیسم آندروژن ها 17

1-8-7) محور  هیپوتالاموس- هیپوفیز- بیضه 17

تصویر1-3: محور هیپوتالاموسی- هیپوفیزی- بیضه ای (Bern et al, 2010) 17

1-9) بلئومایسین. 18

1-9-1)  تاریخچه و ساختمان شیمیایی بلئومایسین. 18

تصویر 1-4: ساختمان شیمیایی بلئومایسین(Umenzawa et al, 1966 ). 18

1-9-2) مکانیسم  اثر بلئومایسین: 19

تصویر 1-5: مکانسم عمل بلئومایسین(Nature, 2013) 19

1-9-3) کاربردهای بالینی. 20

1-10) استرس اکسیداتیو. 21

1-10-1) گونه های فعال اکسیژن(ROS): 21

1-10-2) پیامدهای استرس اکسیداتیو در دستگاه تولید مثلی نر: 21

تصویر 1-6: پیامدهای استرس اکسیداتیو در دستگاه تولید مثلی نر(Clevelandclinic, 2013) 22

1-11) آنتی اکسیدانت ها و نقش حفاظتی آنها در برابر استرس اکسیداتیو: 23

1-12) سنجش استرس اکسیداتیو. 25

1-12-1) مالون دی آلدئید (MDA) 25

1-12-2) گلوتاتیون احیا (GSH) 25

1-12-3) آنزیم کاتالاز 26

1-13) ژل رویال. 26

1-13-2) طریقه نگهداری. 26

1-13-3) خواص فیزیکی ژل رویال. 27

1-13-4) خواص درمانی ژل رویال. 28

1-13-4-1) خاصیت میکروب کشی. 28

1-13-4-2) کاهش فشار خون. 28

1-13-4-3) جلوگیری از تصلب شرائین. 28

1-13-4-4) جوانی و شادابی پوست و ضد پیری. 29

1-13-4-5) خاصیت ضد سرطانی. 29

1-14) تولیدمثل در موشهای صحرایی : 29

1-14-1) بلوغ : 29

1-14-2) رفتار تولیدمثلی : 30

1-14-3) دستگاه تولیدمثلی موشهای صحرایی نر : 30

یک مطلب دیگر :

تصویر 1-7: دستگاه تولیدمثلی موشهای صحرایی نر(Russell, 1992). 32

1-15) تولید جنین در شرایطIn Vivo. 32

1-15-1) آمیختن گامت ها 32

1-16) تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی. 33

1-16-1) ظرفیت پذیری اسپرم 33

1-16-2) لقاح آزمایشگاهی (IVF) 34

2-1) مواد و تجهیزات مورد نیاز 35

2-2) حیوانات مورد مطالعه: 35

2-2-1) تعیین دوز مؤثر دارو و حیوانات.. 35

2-2-2) گروه بندی حیوانات: 36

2-3) نمونه برداری. 36

2-4) مراحل تهیه مقاطع بافتی. 37

2-4-1)  آبگیری (dehydration) 37

2-4-2) شفاف سازی (clearing) 37

2-4-3) نفوذ و آغشتگی. 37

تصودر 2-1: مراحل قالب گیری بافت(Istockphoto, 2013) 38

2-4-5) برش بافت و ثابت کردن مقاطع بافتی بر روی لام 38

2-4-6) رنگ آمیزی مقاطع بافتی. 38

2-4-6-1) رنگ آمیزی آهن وایگرت.. 39

2-5)  آماده سازی موش برای IVF.. 41

2-5-1) آماده سازی محیط کشت برای IVF.. 41

2-5-2) طرز تهیه محیط کشت  mR1ECM: 41

2-5-3) آماده سازی اسپرم : 42

2-5-4) روش گرفتن تخمک بالغ و لقاح داخل آزمایشگاهی(IVF): 42

2-5-4-1) لقاح داخل آزمایشگاهی (IVF): 42

2-5-4-2) ارزیابی رشد جنین ها: 42

تصویر2-2: مراحل انجام پروسه IVF.. 43

. 2-6) ارزیابی هیستومورفومتریک بیضه 44

2-7) ارزیابی فاکتور های مختلف بافت بیضه 44

2-7-1)  ضریب تمایز لوله ای (TDI) 44

2-7-2) ضریب اسپرمیوژنز (SPI) 44

2-7-3) ضریب سلول سرتولی (SCI) 44

2-7-4) ضریب میوزی (MI) 44

2-8) ارزیابی خصوصیات اسپرم ها 45

2-8-1)  نحوه استحصال اسپرم از اپیدیدم 45

2-8-2) شمارش اسپرمها : 45

2-8-3) ارزیابی قابلیت زنده ماندن اسپرم ها 45

2-8-4) بررسی تحرک اسپرماتوزوئیدها 45

2-8-5) بررسی وضعیت بلوغ هسته اسپرم: رنگ آمیزی آنیلین بلو (AB) 46

2-8-6)  بررسی DNA شکسته و یا تک رشته ای: رنگ آمیزی آکریدین اورانژ (AO) 46

2-9) سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی. 46

2-9-1)  روش اندازه گیری مالون دی آلدئید : 46

2-9-2) روش اندازه گیری قدرت آنتی اکسیدانی کل(FRAP): 47

2-9-3) روش اندازه گیری فعالیت آنزیم کاتالاز: 48

2-10) اندازه گیری تستوسترون سرمی. 48

2-11) مطالعات هیستوشیمیایی بیضه 48

2-11-1) رنگ آمیزی آهن وایگرت.. 48

2-11) آنالیز و تحلیل داده ها 48

3-1) نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیات اسپرم 50

3-1-1) نتایج حاصل از بررسی تعداد اسپرم 50

نمودار 3-1: مقایسه میانگین تعداد اسپرم ها در گروه های تحت تیمار(* اختلاف معنی دار با گروه کنترل و گروه ژل رویال ( p<0.05)؛ # اختلاف معنی دار با گروه داروی بلئومایسین(p<0.05)) 51

3-1-2) نتایج حاصل از مطالعه میزان اسپرم زنده 51

تصویر 3-1: اسپرم زنده(1) با سر بدون رنگ و  اسپرم مرده با سر صورتی(2)، رنگ آمیزی ائورین(E&N ×400). 52

نمودار3-2 درصد اسپرم های زنده در گروه های تحت تیمار(* اختلاف معنی دار با گروه کنترل و  گروه ژل رویال ( p<0.05)، # اختلاف معنی دار با گروه داروی بلئومایسین(p<0.05)) 52

3-1-3)نتایج حاصل از مطالعه میزان تحرک اسپرم 53

3-1-4) نتایج بررسی وضعیت بلوغ هسته اسپرم 54

3-1-5) نتایج حاصل از مطالعه DNA اسپرم 56

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*