بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان

تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی)                                                                  ۲۷

شواهد تحقیق                                                                                                ۲۹

فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                                                          ۳۰

نوع و روش تحقیق                                                                                            ۳۱

ابزار و روش گرد آوری اطلاعات                                                                              ۳۱

روش گرد آوری اطلاعات                                                                                      ۳۱

مطلب دیگر :

جامعه آماری و نمونه                                                                                         ۳۲

نمونه گیری                                                                                                     ۳۲

اعتبار و روایی پرسشنامه                                                                                    ۳۲

پایایی پرسشنامه                                                                                              ۳۳

روش تجزیه و تحلیل                                                                                            ۳۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                      ۳۴

جمعیت کلی استان به تفکیک شهرستانها                                                               ۳۵

جدول مربوط به مبانی نظری                                                                                  ۳۶

جدول توزیع درصد فراوانی                                                                                      ۳۷

تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه                                       ۳۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                        ۵۵

اهم نتایج تحقیق                                                                                                 ۵۶

پیشنهادات                                                                                                         ۵۷

محدودیتهای تحقیق                                                                                              ۵۸

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*