بررسی تاثیر روش های فرآوری و فروش بر ریسک فروش محصول پسته در شهرستان رفسنجان

۱-۳ – اهداف تحقیق۴

۱-۴- ضرورت انجام تحقیق۴۱-۵- جنبه نوآوری تحقیق۶۱-۶- قلمرو تحقیق۶     ۱-۶-۱ چارچوب موضوعی تحقیق۶    ۱-۶-۲ چارچوب مکانی تحقیق۶    ۱-۶-۳ چارچوب زمانی تحقیق۶۱-۷- تعاریف واژه های عملیاتی تحقیق۶    ۱-۷-۱- فرآوری۶    ۱-۷-۲- ریسک۶   ۱-۷-۳- آفلاتوکسین۶   ۱-۷-۴-  نوع فرآوری و فروش۷   ۱-۷-۵- روش مشارکتی۷    ۱-۷-۶- روش غیر مشارکتی۷۱-۸-  خلاصه فصل اول۷۱-۹- مباحث فصول آینده۷                                       فصل دوم: مباحث نظری تحقیق۸۲-۱- مقدمه۹۲-۲- فرآوری محصول پسته۹    ۲-۲-۱- تعریف فرآوری۹     ۲-۲-۲- لزوم فرآوری پسته۱۰    ۲-۲-۳-تقسیم بندی سیستم های فرآوری پسته۱۰      ۲-۲-۳-۱- سیستم های غیر مکانیزه (سنتی)۱۰      ۲-۲-۳-۲- سیستم های نیمه مکانیزه۱۱      ۲-۲-۳-۳- سیستم های تمام مکانیزه۱۱    ۲-۲-۴- مشکلات فرآوری۱۲    ۲-۲-۵- ویژگی های بهداشتی پایانه فرآوری پسته۱۲    ۲-۲-۶- مساحت واحد فرآوری۱۲    ۲-۲-۷- ساختمان و تأسیسات واحد فرآوری۱۲    ۲-۲-۸- عملیات فرآوری۱۷      ۲-۲– ۸-۱- پوست گیری۱۶      ۲-۲-۸-۲- شستشو و تمیز کردن۱۷      ۲-۲-۸-۳- تانک های شناوری (حوض آبی)۱۷    ۲-۲-۸-۴- گوگیر۱۸     ۲-۲-۸-۵- نم گیر۱۸      ۲-۲-۸-۶- جداسازی پسته های ریز۱۸      ۲-۲-۸-۷- حذف پسته های پوک۱۹      ۲-۲-۸-۸- جدا کردن پسته های دهان بست۱۹      ۲-۲-۸-۹- نوار بازرسی۱۹      ۲-۲-۸-۱۰- خشک کردن۱۹    ۲-۲-۹- فرآوری پسته در آمریکا۲۲      ۲-۲- ۹-۱-فرآوری تر۲۲      ۲-۲-۹- ۲-فرآوری خشک۲۳    ۲-۲-۱۰- برشته کردن و بسته بندی۲۳   ۲-۲-۱۱-کیفیت و درجه بندی۲۳۲-۴-  صادرات محصول پسته۲۴    ۲-۴-۱- مشکلات موجود برسر راه صادرات پسته ایران۲۶    ۲-۴-۲- قرارداد های متقابل و تجارت محصولات کشاورزی۲۶۲-۵- بازاریابی محصول پسته۲۶   ۲-۵-۱- ساختار بازار پسته در ایران و جهان۲۶۲-۶- روش های(سیستم های)فعال در فرآوری و فروش محصول پسته۲۸     ۲-۶-۱- قرادادهای متقابل کشاورزی (مشارکتی)۲۸      ۲ -۶-۱-۱- پیشینه تاریخی، ماهیت و دامنه شکل گیری قراردادهای متقابل کشاورزی۲۸      ۲-۶-۱-۲- نمونه های بارز قرارداد های کشاورزی۳۰      ۲-۶-۱-۳-مزایای قراردادهای متقابل۳۰        ۲-۶-۱-۳-۱- مزایا برای کشاورزان۳۱        ۲-۶-۱-۳-۲- مزایا برای سرمایه گذار۳۱      ۲-۶-۱-۴- پیش شرطهای لازم برای انعقاد و اجرای موفقیت آمیز قرارداد های متقابل۳۲     ۲-۶-۱-۵- معرفی سیستم مشارکتی فعال در بازار پسته شهرستان رفسنجان(ترمینال ضبط پسته امین):۳۳    ۲-۶-۱-۶- سیستم های غیر مشارکتی فعال۳۵   ۲-۶-۱-۷- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان۳۵    ۲-۶-۱-۸- شرکت پسته ایرانیان۳۶۲-۷-  ریسک فروش محصول پسته۳۶   ۲-۷-۱- انواع ریسک۳۸   ۲-۷-۲- ریسک و قراردادهای متقابل۳۸    ۲-۷- ۳- نا سازگاری در بازار نهاده ها ی محصول پسته و قابلیت قراردادهای متقابل برای کاهش آن۳۹     ۲-۷-۴-  ویژگیهای محصول پسته که زمینه را برای بکار گیری قراردادهای متقابل را فراهم می نمایند۳۹۲-۸-  آفلاتوکسین در محصول پسته۴۱    ۲-۸-۱- آلودگی آفلاتوکسین۴۱    ۲-۸-۲- تاریخچه موضوع آفلاتوکسین در پسته ایران۴۱    ۲-۸-۳- نشانه ها و قارچ های مولد آفلاتوکسین۴۲   ۲-۸-۴- منابع آلودگی پسته به آفلاتوکسین و راه های کاهش این آلودگیها۴۳   ۲-۸-۵-کنترل آلودگی به آفلاتوکسین۴۴۲-۹-  پیشینه تحقیق۴۴۲-۱۰- نتیجه گیری۴۶                                           فصل سوم: روش تحقیق۴۸۳-۱- مقدمه۴۹۳-۲- روش تحقیق۴۹۳-۳- جامعه آماری تحقیق۵۰۳-۴- روش نمونه گیری۵۰۳-۵-  برآورد حجم نمونه۵۱۳-۶- روش گردآوری اطلاعات۵۱۳-۷- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات۵۲۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه۵۲۳-۹- متغیرهای تحقیق۵۳۳-۱۰- فرضیات تحقیق۵۴    ۳-۱۰-۱-  فرضیه های اصلی۵۴    ۳-۱۰-۲-  فرضیه های فرعی۵۵۳-۱۱- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها۵۵۳-۱۲- خلاصه فصل سوم۵۶                                          فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها۵۷۴-۱- مقدمه۵۸۴-۲- توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی)۵۹    ۴-۲-۱- وضعیت سن پاسخگویان۵۹   ۴-۲-۲- وضعیت میزان سواد۶۰   ۴-۲-۳- وضعیت شغل اصلی پاسخگویان۶۱  ۴-۲-۴-  وضعیت شغل فرعی پاسخگویان۶۳  ۴-۲-۵- نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط پاسخگویان۶۵۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق۶۶   ۴-۳-۱- فرضیه های اصلی۶۶      ۴-۳-۱-۱- فرضیه اصلی اول۶۶      ۴-۳-۱- ۲- فرضیه اصلی دوم۶۸       ۴-۳-۱-۳- فرضیه اصلی سوم۷۰      ۴-۳-۱-۴- فرضیه اصلی چهارم۷۲    ۴-۳-۲- فرضیه های فرعی۷۴         

 ۴-۳-۲-۱- فرضیه فرعی اول۷۴       ۴- ۳-۲-۲- فرضیه فرعی دوم۷۵       ۴- ۳-۲-۳- فرضیه فرعی سوم۷۷       ۴- ۳-۲-۴- فرضیه فرعی چهارم۸۰                                                    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۸۲۵-۱ – مقدمه۸۳۵-۲ – بحث و نتیجه گیری۸۴۵-۳- پیشنهادات۸۶۵-۴ پیشنهادت به محققین آتی۸۷۵-۵ محدودیت ها تحقیق۸۷۵-۵ – خلاصه فصل ۵۸۸منابع ومآخذ :۸۹پیوست ها۹۴    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نگاره ها


مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد : بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در …

نگاره شماره۲-۱: نمودار مراحل عملیاتی فرآوری پسته تر در ایران ۱۴
نگاره شماره۲-۲: نمودار مراحل فرآوری پسته خشک در ایران ۲۰
نگاره شماره۲-۳ : نمودار مراحل پوک گیری به روش آبی وخشک ۲۱

نگاره شماره۲-۴ نمودار مسیرهای بازار رسانی پسته کرمان 

 

۲۸
نگاره شماره ۱-۳- نمودار مدل مفهومی تحقیق ۵۴
نگاره شماره ۴-۱: جدول توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخگویان ۵۹
نگاره شماره ۴-۲: نمودار توزیع درصدی وضعیت سن پاسخگویان ۶۰
نگاره شماره ۴-۳: جدول توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات پاسخگویان ۶۱
نگاره شماره ۴-۴: نمودار توزیع درصدی میزان تحصیلات پاسخگویان ۶۲
نگاره شماره ۴-۵: جدول توزیع فراوانی وضعیت شغل اصلی پاسخگویان ۶۳
äÇÑå ÔãÇÑå ۴-۶: نمودار توزیع درصدی شغل اصلی پاسخگویان ۶۳
نگاره شماره ۴-۷: جدول توزیع فراوانی وضعیت شغل فرعی پاسخگویان ۶۴
نمودار ۴-۸: توزیع درصدی شغل فرعی پاسخگویان ۶۴
نگاره شماره ۴-۹: جدول توزیع فراوانی نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط پاسخگویان ۶۵
نگاره شماره ۴-۱۰: نمودار توزیع درصدی نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط پاسخگویان ۶۵
نگاره شماره ۴-۱۱ : جدول آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین رقابت پذیری عرضه محصول پسته ۶۷
نگاره شمار ۴-۱۲: نمودار جعبه‌ای برای مقایسه میانگین رقابت پذیری عرضه محصول پسته ۶۷
نگاره شمار ۴-۱۳ : جدول آماره های آزمون Uمن- ویتنی برای مقایسه کاهش هزینه ها با توجه به نوع فرآوری و فروش ۶۸
نگاره شماره ۴-۱۴ : نمودار جعبه‌ای برای مقایسه کاهش هزینه ها با توجه به نوع فرآوری و فروش ۶۹
نگاره شماره ۴-۱۵ : جدول آماره های آزمون T برای مقایسه کاهش آلودگی پسته به سم آفلا توکسین ۷۱
نگاره شماره ۴-۱۶: نمودار جعبه‌ای برای مقایسه کاهش آلودگی پسته به سم آفلا توکسین ۷۱
نگاره شماره ۴-۱۷ : جدول آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین کاهش ریسک فروش محصول ۷۳
نگاره شماره ۴-۱۸: نمودار جعبه‌ای برای مقایسه کاهش ریسک فرآوری و فروش محصول ۷۳
نگاره شماره ۴-۱۹: جدول آماره های آزمون کای دو سن پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته آنها ۷۴
نگاره شماره ۴-۲۰: نمودار میله ای رابطه سن پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته آنها ۷۵
نگاره شماره ۴-۲۱: جدول آماره های آزمون کای دو مربوط به رابطه بین میزان سواد پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط آنها ۷۶
نگاره شماره ۴-۲۲: نمودار میله ای رابطه میزان سواد پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته آنها ۷۷
نگاره شماره ۴-۲۳: جدول آماره های آزمون کای دو مربوط به رابطه بین شغل اصلی پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط آنها ۷۸
نگاره شماره ۴-۲۴: نمودار میله ای رابطه شغل اصلی پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته آنها ۷۹
نگاره شماره ۴-۲۵: جدول آماره های آزمون کای دو مربوط به رابطه بین شغل فرعی پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته توسط آنها ۸۰
نگاره شماره ۴-۲۶: نمودار میله ای رابطه شغل فرعی پاسخگویان و نوع فرآوری و فروش محصول پسته ۸۱
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*