بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان …

2-1-6-مزایای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………
2-1-7-تاثیرات فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….
2-1-8-گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی…………………………………
2-1-9-عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات…………………………………………………………
2-1-10-  عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی……………………………………………………..
2-1-11-عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی………………………………………………………
2-1-12-  مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………
2-1-13-موانع پذیرش فناوری نوین…………………………………………………………………….
2-2-1- تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………………………….
2-2-2- سبک رهبری  تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………….
2-2-3- تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………….
2-2-4- نظریه رهبری تحول گرابس…………………………………………………………………………….
2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا…………………………………………………………….
2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا………………………………………………………………………………….
2-2-7- تفاوت­های رهبری تحول گرا و تعامل گرا……………………………………………………………….
2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………..
2-3-2- پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………….
2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری…………………………………………………………….
2-3-5- تعریف درک سودمندی و درک سهولت………………………………………………………………….
2-3-6- پذیرش و مقاومت………………………………………………………………………………………
2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران………………………..
2-4-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….

پایان نامه

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2- طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….
3-3- فرآیندهای تحقیق………………………………………………………………………………………….
3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………
3-5- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….
3-6- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..
3-7- روش ابزار و گرداوری داده­ها و اطلاعات………………………………………………………………….
3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….
3-9- روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………..
3-10- پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده­های تحقیق…………………………………………………………………………………
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
4-2- توصیف متغیرها……………………………………………………………………………………………
4-3- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………
فصل پنجم: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
5-2- نتایج………………………………………………………………………………………………………
5-3- پیشنهادات مرتبط با تحقیق………………………………………………………………………………….
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..
پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
اسامی شرکت­های دولتی………………………………………………………………………………………….
پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………
 
فهرست جداول

یک مطلب دیگر :

(جدول 2-1) سیر تکامل نظریه های رهبری ………………………………………………………………………………………………………..
(جدول2-2) ویژگی های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………..
(جدول 2-3) مقایسه رهبری تحول گرا و عملگرا ………………………………………………………………………………………………..
(جدول 2-4 ) دسته بندی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات ………………………………………………………………..
(جدول2-5 ) خلاصه پژوهشهای انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی ……………
(جدول3-1) اسامی 20 شرکت دولتی استان گیلان………………………………………………………………………………………………..
(جدول4 – 1) توصیف استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………..
(جدول4-2) توصیف درک سودمندی………………………………………………………………………………………………………………….
(جدول 4-3) توصیف درک سهولت…………………………………………………………………………………………………………………..
(جدول4-4) توصیف پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………..
(جدول4-5) توصیف تاثیر نفوذ ایده­ال…………………………………………………………………………………………………………………
(جدول 4-6) توصیف انگیزه الهام بخش………………………………………………………………………………………………………………
(جدول 4-7) توصیف محرک انگیزه عقلایی………………………………………………………………………………………………………..
(جدول 4-8) توصیف ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………………………
(جدول 4-9) توصیف پاداش ……………………………………………………………………………………………………………………………
(جدول 4-10) توصیف مدیریت بر پایه استثنائات…………………………………………………………………………………………………
(جدول 4-11) توصیف رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………………………
­(جدول 4-12) توصیف رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………
(جدول 4-13 ) توصیف رهبری تعامل گرا …………………………………………………………………………………………………………
(جدول 4-14) ضریب هبستگی رهبری تحول گرا بردرک سودمندی……………………………………………………………………….
(جدول 4-15) آزمون رگرسیون رهبری تحول گرا و درک سودمندی………………………………………………………………………
(جدول 4-16) ضریب هبستگی بین رهبری تحول گرا بر درک سهولت……………………………………………………………………
( جدول 4-17) آزمون رگرسیون رهبری تحول گراودرک سهولت….. …………………………………………………………………….
(جدول 4-18) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سودمندی………………………………………………………………….
(جدول 4-19) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گرا ودرک سودمندی………………………………………………………………………..
(جدول 4-20) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سهولت ……………………………………………………………………
(جدول 4-21) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گراودرک سهولت…………………………………………………………………………….
(جدول4-22) ضریب هبستگی بین درک سهولت و درک سودمندی………………………………………………………………………..
(جدول 4 -23) آزمون رگرسیون درک سهولت ودرک سودمندی…………………………………………………………………………….
(جدول 4-24) ضریب هبستگی بین درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………
(جدول 4-25) آزمون رگرسیون درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………….
(جدول 4-26) ضریب هبستگی بین درک سهولت و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………….
(جدول 4-27) آزمون رگرسیون درک سهولت و استفاده از تکنولوژی……………………………………………………………………..
 
فهرست نمودارها
(نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………..
(نمودار 4-2) هیستوگرام  متغیر در ک سودمندی …………………………………………………………………………………………………
(نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر در ک سهولت………………………………………………………………………………………………………
(نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر پذیرش تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………….
(نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تاثیر نفوذ ایده ال…………………………………………………………………………………………………
(نمودار 4-6) هیستوگرام  متغیر انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………………………………
(نمودار 4-7) هیستوگرام  متغیر محرک انگیزه عقلائی ………………………………………………………………………………………….
(نمودار 4-8) هیستوگرام متغیر ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………….
(نمودار 4-9) هیستوگرام  متغیر پاداش ………………………………………………………………………………………………………………
(نمودار 4-10) هیستوگرام  متغیر مدیریت بر پایه استثنائات……………………………………………………………………………………
(نمودار 4-11) هیستوگرام  متغیر رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………….
(نمودار 4-12) هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………….
(نمودار 4-13) هیستوگرام  متغیر رهبری تعامل گرا ……………………………………………………………………………………………..
فهرست اشکال
(شکل1-2)تاثیر سبک رهبری تحولکرا و تعاماگرا بر پذیرش تکنولوژی …………………………………………………………………

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*