بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

 • گفتاراول:تعریف مفهومی نگرش……………………………………………………………………………………………………………..18
 • گفتار دوم:ابعاد نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………….20
 • گفتار سوم شکل گیری نگرش ها…………………………………………………………………………………………………………….20
 • گفتار چهارم :تغییر نگرش ها………………………………………………………………………………………………………….. 21

1-1تغییر ناموافق یا معکوس…………………………….. 21
2-1تغییر موافق یا هم جهت…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

 • مبحث سوم:مفهوم سبک زندگی …………………………………………… 23
 • گفتار اول: مولفه های سبک زندگی …………………………………………………………………………. 27
 • گفتار دوم: سبک زندگی اسلامی …………………………………………………………………………….. 28

گفتار سوم :مولفه های سبک زندگی اسلامی………………………………………………………………………….. 28

 • مبحث چهارم مبانی نظری تحقیق :…………… 30
 • گفتار اول زیست شناختی وجرم……………………….. 30
 • گفتار دوم دیدگاه روانشناختی(جرم وشخصیت روان رنجور)………………………………………………………………………31
 • گفتار سوم: نظریه های جامعه شناسی…………………. 33

1-1جامعه وجرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-1نظریه ادوین اچ . ساترلند……………………………………………………………………………………………………………….. ……….39
3-1نظریه جامعه شناختی دورکیم …………………………………………………………………………………………………………………. 33
4-1نظریه رابرت ک.برتون……………………………………………………………………………………………………………………………. 35
مبحث پنجم منابع نظری استخراج فرضیه ها………… 36
1-1نظریه انحراف فرهنگی ………………………………. 36
2-1نظریه تغییر محیط فرهنگی …………………………… 36
3-1نظریه پیوند (معاشرت)افتراقی (ترجیحی) ……………….. 38
4-1نظریه وجدان جمعی………………………………….. 38
5-1نظریه انتخاب عقلانی………………………………… 39
6-1نظریه برچسب زنی…………………………………… 39
مبحث ششم :فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………..40
عنوان                                                                                                                                                                      صفحه
1-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40.
2-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

 • مبحث سوم :مدل مفهومی…………………………….. 41

1-بررسی منابع نظری استخراج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..42
2-بررسی مولفه های سبک  زندگی………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-مدل تحلیلی بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم………………………………………………………………………..43
4-مدل تحلیلی بررسی عوامل خطر در بروز جرم……………………………………………………………………………………………………..44.
بخش دوم روش تحقیق،توصیف وتجزیه وتحلیل نتایج پژوهش ،نتیجه گیری وپیشنهادها…………….

پایان نامه

فصل سوم روش تحقیق……………………………………….. 45

 • مبحث اول:تعریف عملیاتی………………………………………………………. 46
 • گفتار اول :تعریف عملیاتی متغیر ها ومعرف……………. 46
 • گفتار دوم :روش تحقیق…………………………. ….47
 • گفتار سوم :روش نمونه گیری………………………. ..47
 • گفتار چهارم :تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. …..50
 • مبحث دوم :متغیر های تابع ومتغیر های مستقل… 51
 • گفتار اول:متغیر تابع یا وایسته…………………… 51

1-متغیر  وابسته نگرش به جرم………………………………………. 51
1-1بعد احساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-1بعد شناخت ورفتاری……………………….. ………..53

 • گفتار دوم :متغیر های مستقل……………………………… …..54

عنوان                                                                                                                                                صفحه

1-متغیر سبک زندگی: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
1-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-1نمادهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
4-1 آداب وسنن وارزشهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 59

 • مبحث سوم کد گذاری واستخراج داده ها……………………………………………………….60
 • گفتار اول :ارزیابی ابزار سنجش……………………………………………………………………………… .60

1-گفتار دوم :پایایی…………………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-محاسبه میزان قابلیت اعتماد (پایایی )ابزار پژوهش ………………………………………………………………………… 61
فصل چهارم توصیف و تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………..

 • مبحث اول :یافته های توصیفی…………………………………………………………………. 63
 • گفتار اول :متغیر های زمینه ای …………………………………………………………………………………………………………… 63

1-1توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک گروههای سنی…………………………………………………………63
2-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………………….63
3-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………..67
4-1- توصیف نمونهمورد بررسی بر حسب گروههای سنی…………………………………………………………69
5-1- توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک وضعیت تاهل………………………………………………………..71
6-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان هزینه ………………………………………………………….73
7-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان در آمد………………………………………………………….75
8-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب بومی وغیر بومی………………………………………………………77
9-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مدت سکونت…………………………………………………………….79

یک مطلب دیگر :

10-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مناطق شهری………………………………………………………..81
عنوان                                                                                                                                                صفحه

 • مبحث دوم :متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….83
 • گفتار اول1—متغیر وابسته نگرش به جرم……………………………………………………………….83
 • گفتار دوم 2-متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………. 87

1-1 نمادهای فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
2-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… ………94
4-1آداب وسنن وارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 96
گفتار سوم :تجزیه وتحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………….100
فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………………. 100

 • گفتار اول : نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………107
 • گفتار دوم پیشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………………………109
 • منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..110
 • چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
 • ضمایم و پیوست ها………………………………… 115
 • پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………116

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
جدول شماره (1) توزیع فراوانی جمعیت (55-20) سال ساکن در شهر بندرعباس ………………………………………….63
جدول شماره( 2)-توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………………………………65
جدول شماره( 3 )-توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………….. 67
جدول شماره ( 4):توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب گروههای سنی…………………………………………………..69
جدول شماره( 5)-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل…………………………………………………………………………71
جدول شماره( 6)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه………………………………………………………………….73
جدول شماره( 7)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه………………………………………………………………….75
جدول شماره ( 8)-توزیع پاسخگویان برحسب بومی وغیر بومی بودن ……………………………………………………………77
جدول  شماره(9): توزیع پاسخگویان برحسب  مدت سکونت: ………………………………………………………………………79
جدول شماره (10): توزیع پاسخگویان برحسب مناطق شهری : ……………………………………………………………………..81
جدول شماره( 11)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر بر نگرش به جرم…………………………………83
جدول شماره(12)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر برگرایش  به جرم…………………………………84
جدول شماره(13)  توزیع فراوانی پاسخگویان  در خصوص تاثیر نصب دوربین در کاهش جرم در اماکن شهری…..85
جدول شماره(14)  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های مربوط به نگرش به جرم………………….86
جدول شماره(15)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  فرهنگی  در نگرش به جرم…………….87
جدول شماره(16)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان چگونگی گذران اوقات فراغت………………………………..88

عنوان                                                                                                                                                صفحه
جدول شماره(17)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  زنان……………………………89
جدول شماره(18)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  مردان………………………….90
جدول شماره(19)-توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب میزان تاثیر نمادهای  منزلتی  در نگرش به جرم……….91
جدول شماره  (20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت مصرف امکانات زندگی ……………………..92
جدول شماره  (21)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نحوه  مصرف امکانات زندگی ………………………………..93
جدول شماره(22)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  اجتماعی در نگرش به جرم………..94
جدول شماره(23)توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب  نوع ونحوه روابط بین افراد……………………………………95
جدول شماره(24)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی…………….96
جدول شماره(25)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی……………….97
جدول شماره (26)  میانگین متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………….98
جدول شماره (27)  همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته (نگرش به جرم )………………………………….99
جدول شماره  ( 28 ) آزمون پیرسون برای نمادهای  فرهنگی…………………………………………………………………..101
جدول شماره(29)  آزمون پیرسون برای نمادهای  منزلتی ………………………………………………………………………..102
جدول شماره (30)  آزمون پیرسون برای نمادهای اجتماعی……………………………………………………………………..103

فهرست نمودار ها
نمودارشماره ١ :توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی 64
نمودار شماره٢ : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 65
نمودارشماره٣  : توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 67
نمودار  شماره٤: توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی.. 69
نمودار شماره٥ : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 71
نمودارشماره ٦ : توزیع پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه 73

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*